Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora programında Modern Türkiye Tarihi’nin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarına yönelik hazırlanan doktora tezleri bu alanlarda uzman kişilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Ders programında öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda gelişmelerini artırmaları için farklı disiplinlerden dersler almaları sağlanmaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerin tarih, siyaset bilimi, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi bölümleri ile işbirliğine gidilmektedir. Öğrencilerin gerek ders aşamasında gerekse tez yazım aşamasında bilgi birikimlerini artırması, eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini kazanması sağlanmaktadır. Bu süreçte kazanılan bilgi ve deneyimi kendi uzmanlık alanlarına taşımalarına, çalışmalarını farklı disiplinlerin katkılarına açık bir şekilde yürütebilmelerine imkan yaratılmaktadır. Programda öğrencilerin Türkiye tarihini ve güncel meseleleri, sahip oldukları birikim çerçevesinde değerlendirebilmeleri, bilimsel araştırma bilgisine ve deneyimine sahip, mesleki formasyon kazanmış kişiler olarak düşüncelerini etkin biçimde aktarabilen ve akademik etik kuralları dikkate alarak yazıyla ifade edebilen kişiler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliDoktora programı mezunları, üniversitelerin Tarih, Siyaset Bilimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitülerinde öğretim görevlisi, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi okutmanı olarak iş bulabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Mezunlar, Atatürk İlkeleri ve Modern Türkiye Tarihi alanında mesleki formasyona sahip uzmanlar haline gelirler
  2. Modern Türkiye tarihi alanında araştırmalar yürütmek için gerekli yöntemler hakkında bilgi ve uygulama birikimine sahip olurlar
  3. Türkiye tarihinin siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarını araştırabilir ve analiz edebilirler
  4. Bilimsel araştırmalar yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
  5. Bilimsel araştırmalarıyla ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayımlayabilirler
  6. Hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler
  7. Altyapısal bilgi birikiminin yanı sıra eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazanırlar
  8. Karar verme becerileri kazanırlar
  9. Hayat boyu öğrenmeye yatkın olurlar
  10. Sosyal bilimlerde araştırma etiği kazanırlar
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6111 Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri30037.5
ATA6105 Tarih Yazımcılığı: Kuram ve Yöntemler30037.5
ELEC 001 Seçmeli 130037.5
ELEC 002 Seçmeli 230037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6110 Türkiye'de Siyasal Partiler30037.5
ELEC 003 Seçmeli 330037.5
ELEC 004 Seçmeli 430037.5
ELEC 005 Seçmeli 530037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA6100 Türkiye’de Modernleşme30037.5
ATA5100 Osmanlı Türkçesi30037.5
ATA5101 Osmanlı Türkçesine Giriş 30037.5
ATA5102 Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları30037.5
ATA5103 Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme30037.5
ATA5107 Türkiye’de Kimlik Politikaları30037.5
ATA5108 Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet30037.5
ATA5109 Sözlü Tarih30037.5
ATA6101 Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi ve Maliyesi30037.5
ATA6102 Seminer/Araştırma Yöntemleri30037.5
ATA5105 Türkiye’de Kültür ve Siyaset30037.5
ATA5122 Osmanlı İmparatorluğu'nda Siyasal Partiler30037.5
ATA6103 Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Yapı ve Değişim30037.5
ATA6104 Modernlik ve Tarih Üzerine Okumalar30037.5
ATA6108 Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin Kritiği-I30037.5
ATA6109 Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin Kritiği-II30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ATA6105Tarih Yazımcılığı: Kuram ve Yöntemler3544445335
ATA6103Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Yapı ve Değişim4455435555
ATA6104Modernlik ve Tarih Üzerine Okumalar5555545555
ATA5100 Osmanlı Türkçesi5444413555
ATA5101Osmanlı Türkçesine Giriş 5444414555
ATA5102Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları5445414555
ATA5103Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme5544534555
ATA5107Türkiye’de Kimlik Politikaları5454445555
ATA5108Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet5455445555
ATA5109Sözlü Tarih5545445555
ATA6101Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi ve Maliyesi5455535555
ATA6102Seminer/Araştırma Yöntemleri5545435555
ATA6100Türkiye’de Modernleşme5455534445
ATA5105Türkiye’de Kültür ve Siyaset5555445555
ATA5122Osmanlı İmparatorluğu'nda Siyasal Partiler5554525555
ATA6000Doktora Tezi5555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXXX