Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Program DirektörüZ. Emine Bogenç Demirel
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımı1992 yılında kurulan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Programı, dört yılın sonunda sözlü çeviri, yazınsal çeviri ve teknik çeviri alanlarında çalışabilecek çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüme kabul edilen öğrencilerde iyi derecede Fransızca bilgisi aranmaktadır. Ayrıca, dört yıllık eğitimi boyunca, Fransızcanın yanı sıra, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca gibi iki dil öğrenme olanağı sunulmaktadır. Bölümümüzün vizyonu; çeviribilim alanında çağdaş teknoloji üzerine yapılandırılmış kaliteli bir eğitim sunmak, öğrencilerimizi terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çokdilli proje yöneticiliği, yerelleştirme, edebiyat çevirisi ve eleştirisi alanlarında yetiştirmek, dış paydaşların gereksinimlerine yanıt vermektir, bölümümüzü dünyaca tanınan bir çeviri (bilim) merkezi haline getirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız, terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çokdilli proje yöneticiliği, yerelleştirme, edebiyat çevirisi ve eleştirisi alanlarında çalışabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Çok dillilik becerisi (Dil seviyelerinin “European Language Portfolio Global Scale”göre belirlenmesi/Anadil:Türkçe C2, I.Dil:Fransızca B2, II. Dil:İngilizce ve/veya İtalyanca B1, III. Dil:Almanca ve/veya İspanyolca, Rusça A2, vs.),
 2. Dil kombinasyonları ve dillerarası piyasaya yönelik yazılı ve sözlü çeviri becerisi,
 3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda çok dilli metinleri çözümleme ve anlama becerileri,
 4. Metinlerin çözümlenmesi, uygulama yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,
 5. Çeviri uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçlarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi,
 6. Disiplin içi ve alanlararası proje tabanlı çalışma yapabilme becerisi,
 7. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve çeviride eleştiri ve yaratıcılık becerisi,
 8. Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma,
 9. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri,
 10. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, piyasa koşullarına yönelik uygulama becerileri, Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak,
 11. Ulusal ve uluslararası çağdaş çeviri sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Kalite konularında bilgi sahibi olmak.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF1111 Çeviriye Giriş I 22036
MTF1121 Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme I04025
MTF1131 Zorunlu Yabancı Dil I 40045
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
SEC0001 Mesleki Seçmeli 120024
SEC0002 Sosyal Seçmeli 130033
SEC0012 Sosyal Seçmeli 430033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF1112 Çeviriye Giriş II22035
MTF1122 Fransız Yazın Uygarlığı I20024
MTF1142 Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme II 04025
MTF1132 Zorunlu Yabancı Dil II40044
MTF1152 Terimbilim20024
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0004 Mesleki Seçmeli 220024
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2051 Çeviri Tarihi20023
MTF2111 Dilbilimin Temel Kavramları20023
MTF2121 Fransız Yazın ve Uygarlığı II20023
MTF2131 Zorunlu Yabancı Dil III22033
MTF2141 Teknik Çeviri I20024
ENF1100 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı12003
MTF2151 Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları I22033
SEC0005 Seçmeli 120024
SEC0006 Mesleki Seçmeli 320024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2112 Çeviri Kuramları20024
MTF2122 Fransız Yazın ve Uygarlığı III20023
MTF2132 Zorunlu Yabancı Dil IV22034
MTF2092 Sözlükbilim ve Çeviri20023
MTF2142 Teknik Çeviri II20024
MTF2152 Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları II22034
SEC0007 Seçmeli 220024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 420024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3991 Mesleki Deneyim I20022
MTF3311 Fransız Yazını ve Uygarlığı IV20023
MTF3321 Sözlü Çeviri I20024
MTF3341 Teknik Çeviri III20023
MTF3001 Mesleki Staj I00002
MTF3211 Yazınsal Çeviri I20024
MTF3331 Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri I22034
SEC0009 Seçmeli 322035
SEC0010 Sosyal Seçmeli 330033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3132 Göstergebilim ve Çeviri 20022
MTF3312 Fransız Yazını ve Uygarlığı V20022
MTF3322 Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri II22034
MTF3323 Sözlü Çeviri II20024
MTF3324 Teknik Çeviri IV20024
MTF3212 Yazınsal Çeviri II20022
SEC0011 Seçmeli 422035
SEC0012 Sosyal Seçmeli 430033
SEC0013 Mesleki Seçmeli 520024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4991 Mesleki Deneyim II20022
MTF4201 Sözlü Çeviri III20024
MTF4451 Teknik Çeviri V20022
MTF4211 Toplumbilim ve Çeviri 20024
MTF4461 Yazılı Çeviri Eleştirisi 20023
MTF4001 Mesleki Staj II 00002
MTF4471 Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri III22034
SEC0014 Seçmeli 522035
SEC0015 Mesleki Seçmeli 620024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4000 aa Bitirme Çalışması0120612
MTF4462 Teknik Çeviri VI20024
MTF4472 Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri IV22035
SEC0016 Seçmeli 622035
SEC0017 Mesleki Seçmeli 720024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF1381 Sözlü Söylem Çözümlemesine Giriş20024
MTF1391 Söylem ve Çeviri20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF1382 Sözlü Söylem Çözümlemesi ve İfade20024
MTF1392 Kültürlerarası Diyalogu Geliştirme Uygulamaları20024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2381 Sözlü Çeviride Not Alma Teknikleri20024
MTF2391 Teknik Metin Yazarlığı20024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2392 Göstergebilime Giriş20024
MTF2382 Sözlü Çeviride Terminoloji Çalışmaları20024
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3382 Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık20024
MTF3392 Sözlü Çeviri Türleri20024
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4371 İş Fransızcası20024
MTF4381 Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 120024
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4372 Tanzimat Dönemi Çeviri Söylemi20024
MTF4382 Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 220024
MTF4392 Bakarak Çeviri20024
Seçmeli Dersler 1
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2411 Italyanca I20024
MTF2421 Rusça I20024
MTF2431 Almanca 120024
Seçmeli Dersler 2
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2412 Italyanca II20024
MTF2422 Rusça II20024
MTF2432 Almanca 220024
Seçmeli Dersler 3
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3411 İtalyanca III22035
MTF3421 Rusça III22035
MTF3431 Almanca 322035
Seçmeli Dersler 4
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3412 İtalyanca IV22035
MTF3422 Rusça IV22035
MTF3432 Almanca 422035
Seçmeli Dersler 5
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4411 İtalyanca V22035
MTF4421 Rusça V22035
MTF4431 Almanca 522035
Seçmeli Dersler 6
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4412 İtalyanca VI22035
MTF4422 Rusça VI22035
MTF4432 Almanca 622035
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
MTF1111Çeviriye Giriş I 254542335453
MTF1121Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme I354532545343
MTF1131 Zorunlu Yabancı Dil I 545432545233
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I111312132211
TDB1031Türkçe 1123232234222
SEC0001Mesleki Seçmeli 1555532455434
SEC0002Sosyal Seçmeli 1223515553113
MTF1112Çeviriye Giriş II354542345453
MTF1122Fransız Yazın Uygarlığı I152123545353
MTF1142Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme II 354523545253
MTF1132Zorunlu Yabancı Dil II545423545233
MTF1152Terimbilim345445333453
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 111312132211
TDB1032Türkçe 2123232234222
SEC0004Mesleki Seçmeli 2555532455434
MTF2051Çeviri Tarihi222414543543
MTF2111Dilbilimin Temel Kavramları354332534333
MTF2121Fransız Yazın ve Uygarlığı II123133545243
MTF2131Zorunlu Yabancı Dil III545423545233
MTF2141Teknik Çeviri I254545434545
ENF1100Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı233345425342
MTF2151Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları I554534545435
SEC0006Mesleki Seçmeli 3555532455434
SEC0005Seçmeli 1545423555333
MTF2112Çeviri Kuramları235434533545
MTF2122Fransız Yazın ve Uygarlığı III252232454252
MTF2132Zorunlu Yabancı Dil IV545443545343
MTF2092Sözlükbilim ve Çeviri353345234533
MTF2142Teknik Çeviri II454545325454
MTF2152Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları II554454435435
SEC0007Seçmeli 2545423555333
SEC0008Mesleki Seçmeli 4555532455434
MTF3311Fransız Yazını ve Uygarlığı IV153222545241
MTF3321Sözlü Çeviri I545451555451
MTF3341Teknik Çeviri III353454255454
MTF3001Mesleki Staj I545245435425
MTF3211Yazınsal Çeviri I154513435425
MTF3331Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri I245452235452
SEC0010Sosyal Seçmeli 3223515553113
SEC0009Seçmeli 3545423555333
MTF3132Göstergebilim ve Çeviri 154524432523
MTF3312Fransız Yazını ve Uygarlığı V252322454353
MTF3322Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri II254543235453
MTF3323Sözlü Çeviri II545452445453
MTF3324Teknik Çeviri IV254545344545
MTF3212Yazınsal Çeviri II254522425425
SEC0012Sosyal Seçmeli 4223515553113
SEC0013Mesleki Seçmeli 5555532455434
SEC0011Seçmeli 4545423555333
MTF4201Sözlü Çeviri III545452435453
MTF4451Teknik Çeviri V254545344554
MTF4211Toplumbilim ve Çeviri 154522454534
MTF4461Yazılı Çeviri Eleştirisi 312333242324
MTF4001Mesleki Staj II 545345425435
MTF4471Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri III354532542232
SEC0015Mesleki Seçmeli 6555532455434
SEC0014Seçmeli 5545423555333
MTF4000Bitirme Çalışması555555555555
MTF4462Teknik Çeviri VI254545134545
MTF4472Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri IV254542224543
SEC0017Mesleki Seçmeli 7555532455434
SEC0016Seçmeli 6545423555333
MTF1381Sözlü Söylem Çözümlemesine Giriş555532455434
MTF1391Söylem ve Çeviri555532455434
MTF1382Sözlü Söylem Çözümlemesi ve İfade555532455434
MTF1392Kültürlerarası Diyalogu Geliştirme Uygulamaları555532455434
MTF2381Sözlü Çeviride Not Alma Teknikleri555532455434
MTF2391Teknik Metin Yazarlığı555532455434
MTF2382Sözlü Çeviride Terminoloji Çalışmaları555532455434
MTF2392Göstergebilime Giriş555532455434
MTF3382Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık555532455434
MTF3392Sözlü Çeviri Türleri555532455434
MTF4371İş Fransızcası555532455434
MTF4381Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 1555532455434
MTF4372Tanzimat Dönemi Çeviri Söylemi555532455434
MTF4382Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 2555532455434
MTF4392Bakarak Çeviri555532455434
MTF2411Italyanca I545423555333
MTF2421Rusça I545423555333
MTF2412Italyanca II545423555333
MTF2422Rusça II545423555333
MTF3411İtalyanca III545423555333
MTF3421Rusça III545423555333
MTF3412İtalyanca IV545423555333
MTF3422Rusça IV545423555333
MTF4411İtalyanca V545423555333
MTF4421Rusça V545423555333
MTF4412İtalyanca VI545423555333
MTF4422Rusça VI545423555333
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 223515553113
ITB3010Sosyoloji223515553113
ITB3150Tarih ve Sinema223515553113
ITB3390Uygarlık Tarihi223515553113
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 223515553113
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim223515553113
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik223515553113
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 223515553113
ITB3330Çevre ve Ekoloji 223515553113
ITB3550İnsan Hakları 223515553113
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 223515553113
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın223515553113
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları223515553113
ITB3020Felsefeye Giriş223515553113
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler223515553113

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X