Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüBanu Diri
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBilgisayar Mühendisliği Lisans programının amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme
 2. İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme
 3. Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme
 4. Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma
 5. Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme
 6. Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme
 7. Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 8. Mühendislik uygulamalarının küresel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik gibi öncelikli konular üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 9. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamak ve kendi kendine öğrenme becerisi
 10. İş hayatındaki güncel uygulamalar ve eğilimler hakkında bilgi ve farkındalık kazanma
 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1071 Matematik 132046
BLM1881 Mesleki Hukuk ve Etik20023
BLM1551 Bilgisayar Bilimlerine Giriş I30246
FIZ1001 Fizik 130245
MDB1031 İleri İngilizce I30033
BLM1541 İstatistik ve Olasılık Hesapları 30034
MAT1320 Lineer Cebir20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM1572 aa Sayısal Analiz20023
BLM1552 Bilgisayar Bilimlerine Giriş II30245
MAT1072 Matematik 232046
SEC0001 Seçmeli 130033
MDB1032 İleri İngilizce II30033
FIZ1951 Mühendisler için Yarıiletken Fiziği 130035
BLM1612 Devre Teorisi30245
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM2521 Ayrık Matematik30034
BLM2501 aa Assembly Dili 30034
BLM2611 Lojik Devreler30245
BLM2911 Nesneye Dayalı Kavramlar20235
SEC0002 Seçmeli 220022
BLM2541 aa Programlama Dilleri20235
TDB1031 Türkçe 120002
BLM2551 Mühendislik Matematigi30033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM2612 aa Bilgisayar Donanımı30035
BLM2732 Sistem Analizi ve Tasarımı20023
BLM2622 Elektronik Devreler20235
BLM2562 aa Nesneye Dayalı Programlama20235
BLM2502 Hesaplama Kuramı30034
BLM2512 aa Veri Yapıları ve Algoritmalar30246
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM3711 Veritabanı Yönetimi30245
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
BLM3571 aa Algoritma Analizi20233
SEC0003 Mesleki Seçmeli 130035
SEC0004 Mesleki Seçmeli 230035
BLM3561 İşletim Sistemleri22035
BLM3621 aa Mikroişlemci sistemleri20235
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
BLM3722 aa Yazılım Mühendisliği30034
SEC0005 Seçmeli 320022
SEC0006 Seçmeli 430033
BLM3000 aa Bilgisayar Projesi22036
SEC0007 Mesleki Seçmeli 330035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 430035
BLM3002 Genel Staj00003
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4851 Veri İletişimi 30035
BLM4871 aa Biçimsel Diller ve Soyut Makineler30034
SEC0009 Seçmeli 520023
SEC0010 Seçmeli 630033
SEC0011 Mesleki Seçmeli 530035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 630035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 730035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0014 Seçmeli 720023
SEC0015 Mesleki Seçmeli 830035
SEC0016 Mesleki Seçmeli 930035
SEC0017 Mesleki Seçmeli 1030035
BLM4000 aa Bitirme Çalışması09059
BLM4002 Mesleki Staj00003
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1-2-3-4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM3620 Sayısal İşaret İşleme30035
BLM3810 Biyoenformatiğe Giriş30035
BLM3750 aa Dosya Düzenleme30035
BLM3580 Sistem Programlama 30035
BLM3760 Uzman Sistemlere Giriş30035
BLM3780 aa Veritabanı Sistemlerinin Gerçekleştirilmesi30035
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş30035
BLM3740 Yöneylem Araştırması30035
BLM3830 aa Bilişim Sistemleri Güvenliği 30035
BLM3590 aa İstatistiksel Veri Analizi30035
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30003
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
BLM2881 Akademik Rapor Hazırlama Ve Yazışma Teknikleri20022
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM3812 Mesleki Terminoloji I20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
BLM3802 aa Mesleki Ingilizce 120022
Seçmeli 4 ve 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4802 Mesleki Terminoloji II20023
IKT1092 Ekonomi20023
BLM4801 Mesleki İngilizce 220023
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM3892 Çoklu Ortam Sistemleri20023
BLM3840 Yazılı Ve Sözlü Sunum Becerileri20023
Mesleki Seçmeli 5-6-7-8-9-10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4860 Derleyici Tasarımı30035
BLM4590 Ayrık Olay Simülasyonu30035
BLM4830 Robot Teknolojisine Giriş30035
BLM4800 aa Veri Madenciliğine Giriş30035
BLM4610 aa Bilgisayar Mimarisi30035
BLM4710 aa Yönetim Bilgi Sistemi30035
BLM4770 aa Yazılım Kalite ve Test Süreci30035
BLM4760 Dağıtık Sistemler 30035
BLM4580 Doğal Dil İşlemeye Giriş 30035
BLM4540 aa Görüntü İşleme30035
BLM4510 Yapay Zeka30035
BLM4530 Bulanık Mantık30035
BLM4520 Yapay Sinir Ağlarına Giriş30035
BLM4920 Gerçek Zaman Sistemleri30035
BLM4900 aa İleri Ağ Programlama 30035
BLM4862 Bilgisayar Ağ Teknolojileri30035
BLM4500 aa Geniş Ölçekli Sistemler için İşletim Sistemi Mimarileri30035

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
FIZ1001Fizik 122213212223
BLM1881Mesleki Hukuk ve Etik11131533331
BLM1551Bilgisayar Bilimlerine Giriş I34455133445
MDB1031İleri İngilizce I21111252331
MAT1320Lineer Cebir52223212332
BLM1541İstatistik ve Olasılık Hesapları 31313121423
MAT1071Matematik 152222111411
BLM3620Sayısal İşaret İşleme54425222324
BLM3810Biyoenformatiğe Giriş44454334335
BLM3750Dosya Düzenleme33224222323
BLM3580Sistem Programlama 25555332545
BLM3760Uzman Sistemlere Giriş35554141555
BLM3780Veritabanı Sistemlerinin Gerçekleştirilmesi45445443345
BLM3830Bilişim Sistemleri Güvenliği 35555335335
BLM3590İstatistiksel Veri Analizi53333353533
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş53335113533
BLM3740Yöneylem Araştırması33335535553
BLM1572Sayısal Analiz54155431533
BLM1552Bilgisayar Bilimlerine Giriş II34435211535
MDB1032İleri İngilizce II11121252331
FIZ1951Mühendisler için Yarıiletken Fiziği 143323223323
BLM1612Devre Teorisi53533221314
MAT1072Matematik 252222111411
BLM2521Ayrık Matematik55115333544
BLM2501Assembly Dili 34414111311
BLM2611Lojik Devreler45535113345
BLM2911Nesneye Dayalı Kavramlar15314124233
TDB1031Türkçe 111111331111
BLM2551Mühendislik Matematigi53214114313
BLM2541Programlama Dilleri44545213445
BLM2612Bilgisayar Donanımı34444224335
BLM2732Sistem Analizi ve Tasarımı35554333344
BLM2622Elektronik Devreler44533123334
BLM2562Nesneye Dayalı Programlama14333114233
BLM2502Hesaplama Kuramı55324234344
TDB1032Türkçe 253434222324
BLM2512Veri Yapıları ve Algoritmalar44534222344
BLM3711Veritabanı Yönetimi45454443344
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I11111131111
BLM3561İşletim Sistemleri35555333335
BLM3621Mikroişlemci sistemleri35434223445
BLM3571Algoritma Analizi44535222335
BLM3722Yazılım Mühendisliği45343333354
BLM3000Bilgisayar Projesi55555555555
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111231111
BLM3002Genel Staj55355553555
BLM4851Veri İletişimi 23233142423
BLM4871Biçimsel Diller ve Soyut Makineler55415334453
BLM4000Bitirme Çalışması55555555555
BLM4002Mesleki Staj55355553555
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler11121241111
ITB3020Felsefeye Giriş11111231111
BLM2881Akademik Rapor Hazırlama Ve Yazışma Teknikleri31141453431
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11121352331
MDB3032İş Hayatı için İngilizce11121352111
BLM3802Mesleki Ingilizce 111131353442
BLM3812Mesleki Terminoloji I12233444553
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları22132312221
ITB3330Çevre ve Ekoloji 11222211111
ITB3150Tarih ve Sinema12212212111
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı22111211121
ITB3550İnsan Hakları 11211111121
ITB2030Bilim Felsefesi11112222121
BLM4801Mesleki İngilizce 211132352421
BLM4802Mesleki Terminoloji II21131553333
IKT1092Ekonomi11121531121
BLM3892Çoklu Ortam Sistemleri34423333345
BLM3840Yazılı Ve Sözlü Sunum Becerileri11132453342
BLM4800Veri Madenciliğine Giriş44534323445
BLM4610Bilgisayar Mimarisi45533212435
BLM4710Yönetim Bilgi Sistemi25343443442
BLM4770Yazılım Kalite ve Test Süreci44333333254
BLM4760Dağıtık Sistemler 34454223435
BLM4580Doğal Dil İşlemeye Giriş 55555535324
BLM4520Yapay Sinir Ağlarına Giriş35414113324
BLM4860Derleyici Tasarımı45414313434
BLM4590Ayrık Olay Simülasyonu44412112224
BLM4830Robot Teknolojisine Giriş35555312434
BLM4900İleri Ağ Programlama 35355335335
BLM4862Bilgisayar Ağ Teknolojileri35355335335
BLM4500Geniş Ölçekli Sistemler için İşletim Sistemi Mimarileri35555333355
BLM4510Yapay Zeka35545141425
BLM4530Bulanık Mantık35535331535
BLM4920Gerçek Zaman Sistemleri35534222445
BLM4540Görüntü İşleme45544323444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11