Gıda Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüMuhammet Arıcı
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıGıda Mühendisliği, gıda bilimi ve teknolojisindeki problemlere ziraat, mühendislik ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, mühendislik biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan özgün bir mühendislik dalıdır.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda farklı kademelerde Gıda Mühendisi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki bilgileri gıda mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazanır.
 2. Gıda mühendisliği problemlerini tespit, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
 4. Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi kazanır.
 5. Ar-Ge Kabiliyeti. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
 6. Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma becerisi kazanır.
 7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma becerisi kazanır.
 8. Yönetim becerisine sahip olma becerisi; Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği; Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık becerisi kazanır.
 9. Gıda mevzuatı hakkında teknik bilgiye sahip olma becerisi kazanır.
 10. Mesleki etik değerlerine saygılı olma ve koruma bilinci kazanır.
 11. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 12. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 13. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 14. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 15. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 16. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 17. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 18. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 19. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 20. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 21. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 22. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 23. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 24. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 25. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 26. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 27. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 28. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 29. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 30. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 31. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 32. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 33. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 34. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 35. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 36. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 37. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 38. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 39. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 40. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 41. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 42. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 43. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 44. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 45. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 46. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 47. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 48. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 49. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 50. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 51. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 52. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 53. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 54. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 55. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 56. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 57. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 58. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 59. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 60. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 61. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 62. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 63. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 64. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 65. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 66. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 67. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 68. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 69. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 70. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
FIZ1001 Fizik 130245
GDM1011 Gıda Mühendisliğine Giriş20023
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MBG1031 Biyoloji30034
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
BYM1252 aa Mühendisler için Organik Kimya30035
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
FIZ1002 Fizik 230245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Seçmeli 120023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM2111 Gıda Mühendisliğinde Mesleki İngilizce I20022
GDM2121 Gıda Kimyası ve Biyokimyası30035
GDM2031 Genel Mikrobiyoloji20023
GDM2041 Genel Mikrobiyoloji Laboratuvarı00212
GDM2171 Gıda Mühendisliği Termodinamiği30036
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
KIM2301 Analitik Kimya20234
SEC0002 Seçmeli 220023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM2102 Gıda Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği30035
GDM2012 Gıda Mikrobiyolojisi I30035
GDM2022 Gıda Mikrobiyoloji Laboratuvarı00213
GDM2132 Isı ve Kütle Aktarımı20023
GDM2042 Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimleri12025
GDM2152 Gıda Mühendisliğinde Mesleki İngilizce II20023
GDM2082 Mühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler20023
SEC0003 Seçmeli 320023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM3011 Enstrümental Analizler20024
GDM3021 Enstrümental Analizler Laboratuarı00213
GDM3031 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler30036
GDM3041 Gıda Biyoteknolojisi20025
SEC0004 Seçmeli 420023
SEC0005 Seçmeli 520023
SEC0006 Seçmeli 620023
SEC0007 Seçmeli 720023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM3012 Süt ve Ürünleri Teknolojisi30035
GDM3222 Et ve Ürünleri Teknolojisi30034
GDM3032 Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı I00424
GDM3002 Laboratuvar Stajı00002
SEC0008 Seçmeli 820023
SEC0009 Seçmeli 920023
SEC0010 Seçmeli 1020023
SEC0011 Seçmeli 1120023
SEC0012 Seçmeli 1220023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM4011 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi30036
GDM4021 Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi30036
GDM4031 Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı II00425
GDM4041 Bitkisel Yağ Teknolojisi30035
GDM4001 İşletme Stajı00002
SEC0013 Seçmeli 1320023
SEC0014 Seçmeli 1420023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM4012 Seminer02014
GDM4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0015 Seçmeli 1520023
SEC0016 Seçmeli 1620023
SEC0017 Seçmeli 1720023
SEC0018 Seçmeli 1820023
SEC0019 Seçmeli 1920023
SEC0020 Seçmeli 2020023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM1061 Gıda Pazarlama20023
GDM1022 Gıda Etiği20023
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM2151 Gıda Ekonomisi20023
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı 20023
Seçmeli 3 Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM2162 Girişimcilik ve Liderlik20023
GDM2092 Kütle ve Enerji Denklikleri20023
Seçmeli 4-5-6-7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM3XXX Reaksiyon Kinetiği20023
GDM3071 İş Sağlığı ve Güvenliği20023
GDM3181 Bilim ve Teknoloji Tarihi20023
GDM3091 Gıda Hijyen ve Sanitasyonu20023
GDM3101 Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji20023
GDM3111 Gıda Mikrobiyolojisi II20023
GDM3221 Gıda Mühendisliğinde Malzeme Bilimi20023
Seçmeli 8-9-10-11-12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM3052 Enzim Bilimi20023
GDM3062 Gıda Makine ve Ekipmanları20023
GDM3072 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri20023
GDM3182 Gıda Biliminde Moleküler Biyoloji20023
GDM3092 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi20023
GDM3102 Duyusal Analiz20023
GDM3112 Gıda Mühendisliğinde Tasarım20023
GDM3122 Hazır Yemek Teknolojisi20023
GDM3132 Gıda Endüstrisi Atıkları ve Değerlendirilmesi20023
GDM3142 Organik Gıdalar20023
ISL2762 İş Hukukunun Temel Kavramları 20023
Seçmeli 13-14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM4161 Gıda İşletmelerinde Proses Kontrolü20023
GDM4071 Fermentasyon Teknolojisi20023
GDM4081 Gıdalardaki Fonksiyonel Bileşikler20023
GDM4XXX Gıdaların Fiziksel Özellikleri20023
Seçmeli 15-16-17-18-19-20 Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM4032 Soğuk Tekniği20023
GDM4042 Beslenme20023
GDM4052 Gıda Mühendisliğinde Proje Hazırlama İlkeleri20023
GDM4162 Gıda Muhafaza Yöntemleri20023
GDM4072 Gıda Ambalajlama20023
GDM4082 Gıda Mevzuatı20023
GDM4092 Meyve Suyu Teknolojisi20023
GDM4102 Özel ve Geleneksel Gıdalar20023
GDM4112 Gıda Mühendisliğinde Güncel Konular20023
GDM4222 Gıda Ürünlerinin Geliştirilmesi20023

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
GDM1011 Gıda Mühendisliğine Giriş53221---21------------------------------------------------------------
FIZ1001Fizik 1432222----------------------------------------------------------------
KIM1170Genel Kimya453-5-----------------------------------------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I-2-34-5321------------------------------------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-----3-2-3------------------------------------------------------------
TDB1031Türkçe 1-2---25---------------------------------------------------------------
MBG1031Biyoloji43--3--2--------------------------------------------------------------
MAT1071Matematik 155432-----------------------------------------------------------------
GDM2111 Gıda Mühendisliğinde Mesleki İngilizce I---33-54--------------------------------------------------------------
GDM2121Gıda Kimyası ve Biyokimyası4---3-----------------------------------------------------------------
GDM2031 Genel Mikrobiyoloji43--43----------------------------------------------------------------
GDM2041Genel Mikrobiyoloji Laboratuvarı-3555-----------------------------------------------------------------
KIM2301Analitik Kimya45455443-5------------------------------------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler53--4--3--------------------------------------------------------------
GDM2171Gıda Mühendisliği Termodinamiği3342---2--------------------------------------------------------------
BYM1252Mühendisler için Organik Kimya42--5-----------------------------------------------------------------
FIZ1002Fizik 23-3--2----------------------------------------------------------------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri-4233-----------------------------------------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II-2-33-531-------------------------------------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -----3-2-3------------------------------------------------------------
TDB1032Türkçe 2-2---25---------------------------------------------------------------
MAT1072Matematik 255332-----------------------------------------------------------------
GDM2132Isı ve Kütle Aktarımı32354-----------------------------------------------------------------
GDM2042Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimleri-33-33----------------------------------------------------------------
GDM2022Gıda Mikrobiyoloji Laboratuvarı33-35-----------------------------------------------------------------
GDM2012 Gıda Mikrobiyolojisi I444353----------------------------------------------------------------
GDM2152 Gıda Mühendisliğinde Mesleki İngilizce II---2--53--------------------------------------------------------------
GDM2102Gıda Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği34412-----------------------------------------------------------------
GDM2082 Mühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler-52252-4--------------------------------------------------------------
GDM3011Enstrümental Analizler45-55-----------------------------------------------------------------
GDM3031 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler-555------------------------------------------------------------------
GDM3041Gıda Biyoteknolojisi23233-----------------------------------------------------------------
GDM3021Enstrümental Analizler Laboratuarı45555-----------------------------------------------------------------
GDM4011Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi3454431313------------------------------------------------------------
GDM4021Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi2455532213------------------------------------------------------------
GDM4041Bitkisel Yağ Teknolojisi-44434-313------------------------------------------------------------
GDM4031 Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı II-4-344-4--------------------------------------------------------------
GDM4001İşletme Stajı---445-533------------------------------------------------------------
GDM4000 Bitirme Çalışması-43-5545-4------------------------------------------------------------
GDM4012Seminer--4-4-54-4------------------------------------------------------------
GDM3012Süt ve Ürünleri Teknolojisi-5544---13------------------------------------------------------------
GDM3032 Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı I3454552312------------------------------------------------------------
GDM3222Et ve Ürünleri Teknolojisi-45455-41-------------------------------------------------------------
GDM3002Laboratuvar Stajı-4454--43-------------------------------------------------------------
GDM1022 Gıda Etiği-----3--35------------------------------------------------------------
GDM1061Gıda Pazarlama123-3--3--------------------------------------------------------------
GDM2151Gıda Ekonomisi1-214---3-------------------------------------------------------------
SYP2131Türk ve Osmanlı Sanatı --3----4-4------------------------------------------------------------
GDM2162Girişimcilik ve Liderlik-2--2-45--------------------------------------------------------------
GDM2092 Kütle ve Enerji Denklikleri445-1---2-------------------------------------------------------------
GDM3071İş Sağlığı ve Güvenliği--1-3----4------------------------------------------------------------
GDM3181Bilim ve Teknoloji Tarihi----2324-5------------------------------------------------------------
GDM3091 Gıda Hijyen ve Sanitasyonu-33-4----4------------------------------------------------------------
GDM3101 Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji--33-3----------------------------------------------------------------
GDM3111 Gıda Mikrobiyolojisi II-3234----2------------------------------------------------------------
GDM3221Gıda Mühendisliğinde Malzeme Bilimi4325----22------------------------------------------------------------
GDM3052 Enzim Bilimi-3243-----------------------------------------------------------------
GDM3062 Gıda Makine ve Ekipmanları-335333-2-------------------------------------------------------------
GDM3072 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-32----3-2------------------------------------------------------------
GDM3182 Gıda Biliminde Moleküler Biyoloji--343----3------------------------------------------------------------
GDM3092Su Ürünleri İşleme Teknolojisi-34433----------------------------------------------------------------
GDM3102 Duyusal Analiz--22-3-3-4------------------------------------------------------------
GDM3112Gıda Mühendisliğinde Tasarım-55332-3--------------------------------------------------------------
GDM3122 Hazır Yemek Teknolojisi--332--3--------------------------------------------------------------
GDM3132Gıda Endüstrisi Atıkları ve Değerlendirilmesi-43-4--3-4------------------------------------------------------------
GDM3142Organik Gıdalar-32------3------------------------------------------------------------
ISL2762İş Hukukunun Temel Kavramları -------355------------------------------------------------------------
GDM4161Gıda İşletmelerinde Proses Kontrolü-552-3--3-------------------------------------------------------------
GDM4071 Fermentasyon Teknolojisi-3323-----------------------------------------------------------------
GDM4081Gıdalardaki Fonksiyonel Bileşikler-4433--4-2------------------------------------------------------------
GDM4032Soğuk Tekniği34342---2-------------------------------------------------------------
GDM4042 Beslenme-3---1--25------------------------------------------------------------
GDM4052Gıda Mühendisliğinde Proje Hazırlama İlkeleri-43--5352-------------------------------------------------------------
GDM4162Gıda Muhafaza Yöntemleri2-432--4-3------------------------------------------------------------
GDM4072Gıda Ambalajlama-33-----32------------------------------------------------------------
GDM4082Gıda Mevzuatı-----33255------------------------------------------------------------
GDM4092Meyve Suyu Teknolojisi-33323-4--------------------------------------------------------------
GDM4102 Özel ve Geleneksel Gıdalar-55--5-3--------------------------------------------------------------
GDM4112Gıda Mühendisliğinde Güncel Konular-34-34-433------------------------------------------------------------
GDM4222 Gıda Ürünlerinin Geliştirilmesi-34-5-433-------------------------------------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41
PÇ-42
PÇ-43
PÇ-44
PÇ-45
PÇ-46
PÇ-47
PÇ-48
PÇ-49
PÇ-50
PÇ-51
PÇ-52
PÇ-53
PÇ-54
PÇ-55
PÇ-56
PÇ-57
PÇ-58
PÇ-59
PÇ-60
PÇ-61
PÇ-62
PÇ-63
PÇ-64
PÇ-65
PÇ-66
PÇ-67
PÇ-68
PÇ-69
PÇ-70