Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans programında öncelikli olarak öğrencilerin Modern Türkiye Tarihi’nin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi birikimlerini artırması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda programda verilen dersler, öğrencinin eleştirel ve analitik düşünme becerisini artırmaya yöneliktir. Eğitim süresi içerisinde öğrencinin bu beceriyi kendi araştırma alanlarına taşımaları, çalışmalarını farklı disiplinlerin katkılarına açık olarak yürütebilmeleri sağlanmaktadır. Özellikle programda açılan seçmeli dersler, sosyal bilimler alanındaki farklı disiplinler ile işbirliği yapma imkanı tanımaktadır. Programda öğrencilerin demokratik katılıma açık, yurttaşlık bilincine ve sorumluluğuna sahip kişiler olarak modern Türkiye tarihini ve güncel meseleleri sahip oldukları birikim çerçevesinde değerlendirebilmeleri ve bilimsel araştırma bilgisine sahip kişiler olarak yetiştirilmeleri ve bu çerçevede yeni bilimsel araştırma üretmeleri ve paylaşmaları hedeflenmektedir. Bilimsel çalışmalarını devam ettirmek isteyen mezunlar yine aynı alanda yürütülen doktora programını tercih etmektedirler.
Mezunların Mesleki ProfiliProgramdan mezun olanlar üniversitelerde Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi okutmanı olarak da iş bulabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Mezunlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında mesleki formasyona sahip uzmanlar olurlar
  2. Mezunlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisini kazanırlar
  3. Mezunlar, bilgi ve fikir sahibi haline gelir, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazanırlar
  4. Mezunlar, Demokratik katılıma yatkın, yurttaş bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler olarak yetişirler
  5. Mezunlar, ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunurlar
  6. Öğretim kadroları ve öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında birbirini tamamlayıcı bütünlüğüne sahip olur
  7. Mezunlar, düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler olarak yetişir
  8. Mezunlar, yenilikleri izleyen, gelişmeye açık, toplumsal duyarlılığa sahip, eleştirel uslamlamayı içselleştirmiş, çağdaş değerlerin pekiştirilip derinleştirilmesine, ortaklaşa çalışmaya açık ve yatkın olurlar
  9. Mezunlar, hayat boyu öğrenmeye yatkınlık duyarlar
  10. Mezunlar, sosyal bilimlerde araştırma etiğine sahip olurlar
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5122 Osmanlı İmparatorluğu'nda Siyasal Partiler30037.5
ELEC 01 Seçmeli 130037.5
ELEC 002 Seçmeli 230037.5
ELEC 003 Seçmeli 330037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5106 Türkiye'de Tarihyazımı30037.5
ATA5123 XX.Yüzyıl Siyasi Tarihi30037.5
ELEC 004 Seçmeli 430037.5
ATA5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5100 Osmanlı Türkçesi30037.5
ATA5101 Osmanlı Türkçesine Giriş 30037.5
ATA5102 Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları30037.5
ATA5103 Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme30037.5
ATA5104 Kurtuluş savaşı30037.5
ATA5105 Türkiye’de Kültür ve Siyaset30037.5
ATA5107 Türkiye’de Kimlik Politikaları30037.5
ATA5108 Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet30037.5
ATA5109 Sözlü Tarih30037.5
ATA5111 Türk Modernleşme Tarihi30037.5
ATA5122 Osmanlı İmparatorluğu'nda Siyasal Partiler30037.5
ATA5113 Atatürk İlkeleri ve Devrimleri30037.5
ATA5114 Tarih Yazımında Yöntem ve Kaynaklar30037.5
ATA5115 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi I30037.5
ATA5116 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi II30037.5
ATA5117 Jön Türkler30037.5
ATA5118 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası30037.5
ATA5119 Devlet Teorileri ve Kemalizm30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ATA5111Türk Modernleşme Tarihi5555454555
ATA5122Osmanlı İmparatorluğu'nda Siyasal Partiler4555454555
ATA5113Atatürk İlkeleri ve Devrimleri5444454455
ATA5114Tarih Yazımında Yöntem ve Kaynaklar5533335435
ATA5115Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi I5554525555
ATA5116Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi II5554545555
ATA5117Jön Türkler5545444555
ATA5118Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası5454445455
ATA5119Devlet Teorileri ve Kemalizm5555444555
ATA5104Kurtuluş savaşı5335454555
ATA5105Türkiye’de Kültür ve Siyaset5555445555
ATA5100 Osmanlı Türkçesi4544544555
ATA5101Osmanlı Türkçesine Giriş 5544544555
ATA5102Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları5544544555
ATA5103Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme5555445555
ATA5107Türkiye’de Kimlik Politikaları5454445555
ATA5108Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet5455445555
ATA5109Sözlü Tarih5545445555
ATA5001Seminer5544445555
ATA5000Yüksek Lisans Tezi5555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXXX