Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Program DirektörüŞerife Gonca ZEREN
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı çerçevesinde öğrenme psikolojisi, gelişim ve ergenlik psikolojisi, psikolojik danışmanlığın temelleri, temel kuramlar, danışmanlık becerileri, bireysel, aile ve grupla psikolojik danışmanlık gibi alanlarda hem kuramsal hem de gözlem ve uygulamaya yönelik eğitim verilmekte, eğitim ve psikolojik danışmanlık alanında akademik araştırmalar uygulamalı olarak yapılmaktadır. Öğrenciler bir yandan temel eğitim bilimleri alanında bilgi sahibi oldukları gibi, çocuklara ve yetişkinlere rehberlik ve psikolojk danışmanlık hizmetleri verecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmakta, okul uygulamalarıyla bu becerilerini pekiştirmektedirler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı, eğitim kurumlarının duyduğu psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterliliklere sahip, bunun yanında sağlık, sosyal yardım ve endüstri kurumlarında da etkin bir biçimde çalışacak yeterlikte psikolojik danışmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliRehberlik ve psikolojik danışmanlık programından mezun olan öğrenciler okullarda rehber/psikolojik danışman, psikolojik danışmanlık ve terapi merkezlerinde psikolojik danışman, insan kaynakları uzmanı veya özel veya devlet sektöründe eğitim uzmanı olarak çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanlar yetiştirilmek
 2. Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliği kazandırmak
 3. Çocuk ve Ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirmek,
 4. Rehberlik ve psikolojik danışma etiğine sahip bireyler yetiştirmek
 5. Terapötik iletişim ve danışma becerisi kazandırmak
 6. Mesleki rehberlik ve Danışma Uygulamasında yetkin hale gelmek
 7. Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazandırmak
 8. Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve becerisi kazandırmak
 9. Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
 10. Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlamak
 11. İnsan ilişkileri ve iletişim kuramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR1101 Psikolojiye Giriş30035
PDR1111 Fizyolojik Psikoloji30034
BTO1811 Bilgisayar I22034
TDB1031 Türkçe 120002
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MDB1051 İngilizce I30033
EGT1021 Sosyolojiye Giriş20023
EGT1031 Felsefeye Giriş30033
EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş30034
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR1102 Gelişim Psikolojisi I30035
PDR1112 Kaynak Tarama Ve Rapor Yazma12025
BTO1812 Bilgisayar II22034
MDB1052 İngilizce II30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
TDB1032 Türkçe 220002
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
EGT1052 Eğitim Felsefesi20023
EGT2021 Türk Eğitim Tarihi20023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3011 Sınıf Yönetimi20023
PDR2101 Rehberlik ve Psikolojik Danışma30036
PDR1903 Istatistik I 30035
PDR2021 Özel Eğitim 30033
PDR2031 Gelişim Psikolojisi II 30035
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme30035
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri30035
PDR2102 Okullarda Gözlem 22033
PDR2052 Test Dışı Teknikler 30034
PDR2062 İnsan İlişkileri Ve İletişim 22034
PDR1904 Istatistik II 30035
PDR2072 Sosyal Psikoloji 30035
PDR2082 Öğrenme Psikolojisi 30034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR3011 Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri 30035
PDR3021 Yaşam Dönemleri Ve Uyum Problemleri 30035
PDR3031 Kişilik Kuramları 30035
PDR3041 Mesleki Rehberlik Ve Danışma 30035
SEC0001 Seçmeli 1-130035
SEC0002 Seçmeli 1-230035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR3072 Mesleki Rehberlik Ve Danışma Uygulaması 14035
PDR3082 Rehberlikte Program Geliştirme 30034
PDR3092 Davranış Bozuklukları 30034
PDR3102 Psikolojik Danışma Kuramları 30035
PDR3112 Grupla Psikolojik Danışma 30034
SEC0003 Seçmeli 2-130034
SEC0004 Seçmeli 2-230034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3022 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
PDR4011 Psikolojik Testler 24046
PDR4101 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 14036
PDR4031 Öğrenme Güçlükleri 30034
SEC0005 Seçmeli 3-130035
EGT3032 Bilimsel Araştırma Yöntemleri20023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR4082 Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Semineri 22034
PDR4092 Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 14037
PDR4102 Meslek Etiği Ve Yasal Konular 20023
PDR4112 Kurum Deneyimi 14036
PDR4122 Okul Temelli Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma 30033
PDR4132 Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları 30037
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 ve 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR3111 Terapötik İletişim 30035
PDR3212 İlköğretimde Rehberlik 30035
PDR3122 Evlilik Ve Aile Danışmanlığı 30034
PDR3142 Yaratıcı Drama30034
PDR4041 Cinsel Sağlık Eğitimi 30034
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR4151 Bağımlılık30035
OKL1121 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi30035
ING2141 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I 30035
OKL2081 Çocuk Yayıncılığı30035
IMO2062 Öğrenme İçin Motivasyon Prensipleri30035
PDR4061 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi30035
PDR4071 Yetişkin Psikopatolojisi30035

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
PDR1101Psikolojiye Giriş51343333334
PDR1111Fizyolojik Psikoloji53333332112
TDB1031Türkçe 111111111111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I11111111111
MDB1051İngilizce I11111111111
EGT1021Sosyolojiye Giriş11111111412
EGT1031Felsefeye Giriş31111111231
EGT1011Eğitim Bilimine Giriş42111111333
BTO1811Bilgisayar I13111211121
PDR1102Gelişim Psikolojisi I31121313543
PDR1112Kaynak Tarama Ve Rapor Yazma25333343333
EGT1022Sosyal Antropoloji21311111512
TDB1032Türkçe 211111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111111111
EGT1052Eğitim Felsefesi21111113311
EGT2021Türk Eğitim Tarihi11111112311
BTO1812Bilgisayar II22111211111
PDR2101Rehberlik ve Psikolojik Danışma42444445444
PDR1903Istatistik I 34413122111
PDR2021Özel Eğitim 33333333333
PDR2031Gelişim Psikolojisi II 33533333333
EGT2012Ölçme ve Değerlendirme41231111352
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi21111211514
EGT3011Sınıf Yönetimi41423111543
PDR2102Okullarda Gözlem 33333522222
PDR2052Test Dışı Teknikler 33222222222
PDR2062İnsan İlişkileri Ve İletişim 54345533333
PDR1904Istatistik II 24111111111
PDR2072Sosyal Psikoloji 43111112255
PDR2082Öğrenme Psikolojisi 44344424444
EGT2011Öğretim İlke ve Yöntemleri41111111444
PDR3011Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri 55355555325
PDR3021Yaşam Dönemleri Ve Uyum Problemleri 41523444511
PDR3031Kişilik Kuramları 51522344525
PDR3041Mesleki Rehberlik Ve Danışma 55555555555
SEC0001Seçmeli 1-1-----------
PDR3072Mesleki Rehberlik Ve Danışma Uygulaması 55155555553
PDR3082Rehberlikte Program Geliştirme 33333333333
PDR3092Davranış Bozuklukları 52222222433
PDR3102Psikolojik Danışma Kuramları 52355555555
PDR3112Grupla Psikolojik Danışma 52355555525
PDR4011Psikolojik Testler 52242425242
PDR4101Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 52555555555
PDR4031Öğrenme Güçlükleri 53333333333
EGT3022Topluma Hizmet Uygulamaları21311112533
EGT4041Eğitim Yönetimi31111111222
EGT3032Bilimsel Araştırma Yöntemleri44111112444
PDR4082Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Semineri 15253535555
PDR4092Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 52555555455
PDR4102Meslek Etiği Ve Yasal Konular 53554543433
PDR4112Kurum Deneyimi 55555555555
PDR4122Okul Temelli Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma 52555555555
PDR4132Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları 53555555555
PDR3111 Terapötik İletişim 51355252215
PDR3212 İlköğretimde Rehberlik 51453443455
PDR3122 Evlilik Ve Aile Danışmanlığı 52445555355
PDR3142Yaratıcı Drama52255553333
PDR4041Cinsel Sağlık Eğitimi 52552555551
OKL1121İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi21211111111
ING2141İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I 22111111111
OKL2081Çocuk Yayıncılığı22311111111
IMO2062Öğrenme İçin Motivasyon Prensipleri12111111111
PDR4151Bağımlılık42555245555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXXXXX
PÇ-11XXX