Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıEğitim Programları ve Öğretim doktora programıyla; öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğretmen eğitimi programlarının karşılaştırılması, hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimine dönük kalite modelleri, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri, üniversitede öğretme ve öğrenme gibi dersler öğrencilerin çok yönlü olarak yetişmelerini amaçlayan dersler arasındadır.
Mezunların Mesleki ProfiliHerhangi bir özel kuruluşta ya da bir kamu kuruluşunda görev yapıyorken aynı zamanda Eğitim programları ve öğretim doktora programından mezun olanlar kurumsal koşulların elverişli olması durumunda, çalışma alanlarıyla ilgili daha üst düzey pozisyonlara atanabilmektedirler ya da kendilerinden uzman olarak yararlanılmaktadır. Bunun yanısıra ilgili yasal düzenlemeler gereği kamu görevlisi olarak çalışıyorken doktora programını bitiren kişilerin hizmet yıllarına bir kademe yükselmesi uygulanmaktadır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ve Eğitim programları ve öğretim doktora programından mezun olan bireyler ise özel öğretim kurumları başta olmak üzere birçok kurumda çeşitli pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla istihdam edilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Bilimsel bir araştırma ya da proje desenleme, yürütme, sonuçlarını çözümleme ve yorumlama becerisi
 2. Bilimsel süreçleri eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme becerisi
 3. Eğitim programları ve öğretim alanıyla ilgili bir konu üzerinde yaptığı bir araştırmayı raporlaştırma becerisi
 4. Program geliştirme modellerini çeşitli yönleriyle analiz etme ve gerekçelere dayandırarak değerlendirebilme becerisi
 5. Alanıyla ilgili bir konuda eğitim programı tasarısı geliştirme becerisi
 6. Eğitim programlarını değerlendirme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi
 7. Öğrenme amaçlarına, öğrenci özelliklerine ve içeriğe uygun bir öğretme modeli seçebilme ve uygulayabilme becerisi
 8. Öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğretim tasarıları hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi
 9. Eğitimde program geliştirme alanında yaşanan sorunları tanılayabilme ve uygun çözümler geliştirebilme becerisi
 10. Tarihsel süreç içerisinde Türk Eğitim Sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarını çeşitli yönleriyle yorumlama ve analiz edebilme becerisi
 11. Ele aldığı bir programı, uygun program değerlendirme yaklaşımını seçerek etkililiği hakkında yargıda bulunabilme becerisi
 12. Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan sorunları betimleme ve çözüm üretme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6100 Eğitim ve Toplumsal Değişme30037.5
EGT6101 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları30037.5
EGT6102 Eğitim ve Çağdaş Felsefe30037.5
EGT6103 Cumhuriyet Öncesi İlköğretim Programları30037.5
EGT6104 Eğitimde Düşünme Becerileri ve Öğretim30037.5
EGT6105 Çok Kültürlü Eğitim30037.5
EGT6106 Yöntem Felsefeleri30037.5
EGT6107 Türk Eğitim Düşüncesinin Temelleri30037.5
EGT6108 Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirme ve Uygulama30037.5
EGT6109 Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler30037.5
EGT6110 Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi30037.5
EGT6111 İkinci Dil Öğretimi30037.5
EGT6112 Nitel Araştırma Teknikleri30037.5
EGT6113 Yeni Teknolojiler ve Eğitime Uyarlanması30037.5
EGT6114 Test Geliştirme Teknikleri30037.5
EGT6115 İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama30037.5
EGT6116 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri30037.5
EGT6117 Program Geliştirme Süreç ve Modelleri30037.5
EGT6118 Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar30037.5
EGT6119 Öğretim Kuram ve Modelleri30037.5
EGT6120 Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları30037.5
EGT6121 Öğretim Tasarımı ve Uygulamaları30037.5
EGT6122 Program Geliştirme ve Değerlendirme Semineri30037.5
EGT6123 Eğitim Programlarının İncelenmesi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EGT6100Eğitim ve Toplumsal Değişme113222223222
EGT6101Türk Eğitim Sisteminin Sorunları242223224425
EGT6102Eğitim ve Çağdaş Felsefe222323223222
EGT6103Cumhuriyet Öncesi İlköğretim Programları33344-225552
EGT6104Eğitimde Düşünme Becerileri ve Öğretim222253532231
EGT6105Çok Kültürlü Eğitim333244442121
EGT6106Yöntem Felsefeleri222313214411
EGT6107Türk Eğitim Düşüncesinin Temelleri444213112113
EGT6108Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirme ve Uygulama555355554454
EGT6109Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler222333113335
EGT6110Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi333225114224
EGT6111İkinci Dil Öğretimi222242441131
EGT6112Nitel Araştırma Teknikleri555112111111
EGT6113Yeni Teknolojiler ve Eğitime Uyarlanması222111331111
EGT6115İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama533111111111
EGT6123Eğitim Programlarının İncelenmesi444535225551
EGT6114Test Geliştirme Teknikleri432212111111
EGT6116İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri555555545353
EGT6117Program Geliştirme Süreç ve Modelleri333545-33453
EGT6118Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar333535334333
EGT6119Öğretim Kuram ve Modelleri333545433443
EGT6120Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları433535334553
EGT6121Öğretim Tasarımı ve Uygulamaları444444444443
EGT6122Program Geliştirme ve Değerlendirme Semineri555555554454
EGT6000Doktora Tezi444444444444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X