Kimya Mühendisliği ABD Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKimya Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği ABD Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıYüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplamı yirmi dört krediden az olmamak üzere en az sekiz adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar; kimya, petrokimya, boya, çimento, kağıt, kozmetik, deterjan ve ilaç endüstrisi gibi çeşitli endüstri dallarında, üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge mühendisliği, satış ve pazarlama gibi görevleri yerine getirmekte, çeşitli bilimsel kuruluşlarda ve üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı olarak görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
 2. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
 3. Sınırlı yada eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme becerisi
 4. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisi
 5. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma/liderlik yapma ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirme becerisi
 7. Mühendislik problemlerini kurgulama, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 8. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalar hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenme becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi
 10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir
 11. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
KMM5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5114 İleri Isı Aktarımı Uygulamaları30037.5
KMM5126 Polimer Nanokompozitler ve Uygulamaları 30037.5
KMM5115 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği30037.5
KMM5116 İleri Kimyasal Reaksiyon Kinetiği30037.5
KMM5106 Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi-I30037.5
KMM5105 Biyoteknoloji30037.5
KMM5119 İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları30037.5
KMM5112 Gıda Sanayiinde Özel Uygulama Alanları30037.5
KMM5124 Membran Teknolojileri30037.5
KMM5130 Yakıt Teknolojisi30037.5
KMM5109 Endüstriyel Kristalizasyon30037.5
KMM5122 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu30037.5
KMM5132 Yeşil Kimya Mühendisliği30037.5
KMM5108 Endüstriyel Kolloid Sistemler30037.5
KMM5125 Polimer İşleme Teknikleri ve Modellemesi30037.5
KMM5120 Kemometri- Kimya Müh. ve Kimyada Matematik ve İstatistik Yöntemler30037.5
KMM5103 Akışkan Yatak Teknolojisi30037.5
KMM5101 Adsorpsiyon30037.5
KMM5128 Taşınım Olayları-I30037.5
KMM5110 Endüstriyel ve İçme Sularının Hazırlanması30037.5
KMM5111 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı30037.5
KMM5131 Yarı İletken Polimer Teknolojisi30037.5
KMM5129 Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları30037.5
KMM5107 Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi-II30037.5
KMM5102 Akıllı Jeller ve Polimerlerde Biyomekanik Uygulamalar30037.5
KMM5123 Kurutma Teknolojisi Uygulamaları30037.5
KMM5117 İleri Kütle Aktarımı30037.5
KMM5121 Kimyasal Proses Tasarımında Bilgisayar Uygulamaları30037.5
KMM5118 İstatistiksel Yöntemlerle Modelleme30037.5
KMM5127 Süperkritik Akışkan Teknolojisi30037.5
KMM5104 Biyoreaktörler30037.5
KMM5113 İleri Heterojen Reaksiyon Mühendisliği30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
KMM5115İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği44331143111
KMM5116İleri Kimyasal Reaksiyon Kinetiği55555454252
KMM5106Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi-I-4-----4--4
KMM5105Biyoteknoloji43113134143
KMM5119İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları31121113122
KMM5112Gıda Sanayiinde Özel Uygulama Alanları33111114311
KMM5124Membran Teknolojileri43131114113
KMM5130Yakıt Teknolojisi54111114114
KMM5109Endüstriyel Kristalizasyon43113131311
KMM5122Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu34414333311
KMM5132Yeşil Kimya Mühendisliği33111134314
KMM5108Endüstriyel Kolloid Sistemler43111114113
KMM5125Polimer İşleme Teknikleri ve Modellemesi55544444444
KMM5120Kemometri- Kimya Müh. ve Kimyada Matematik ve İstatistik Yöntemler54444444444
KMM5103Akışkan Yatak Teknolojisi44444444444
KMM5101Adsorpsiyon41441411411
KMM5128Taşınım Olayları-I44541131111
KMM5110Endüstriyel ve İçme Sularının Hazırlanması31121113122
KMM5111Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı41443141141
KMM5131Yarı İletken Polimer Teknolojisi44144144141
KMM5129Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları41114151141
KMM5107Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi-II14111114114
KMM5102Akıllı Jeller ve Polimerlerde Biyomekanik Uygulamalar34-442442-2
KMM5123Kurutma Teknolojisi Uygulamaları33--3--4---
KMM5117İleri Kütle Aktarımı33111134314
KMM5121Kimyasal Proses Tasarımında Bilgisayar Uygulamaları44444444444
KMM5118İstatistiksel Yöntemlerle Modelleme43114131111
KMM5127Süperkritik Akışkan Teknolojisi44444443244
KMM5104Biyoreaktörler43113134143
KMM5113İleri Heterojen Reaksiyon Mühendisliği43341131111
KMM5114İleri Isı Aktarımı Uygulamaları55414414111
KMM5126Polimer Nanokompozitler ve Uygulamaları 55141134431
KMM5001Seminer3-3-4--5-4-
KMM5000Yüksek Lisans Tezi55454445454

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10X
PÇ-11X