Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik BirimMetalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıMetalürji ve malzeme Mühendisliği ABD malzemem ve üretim programlarında Yüksek Lisans programının amacı; yeni malzemelerin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi iyileştirilmesi ve alternatiflerinin bulunması için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri malzeme konularında değerlendirme ve tasarlamada donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programın mezunlarının Metalürji ve malzeme alanında çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Malzeme alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Alanında kazandığı bilgileri uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirme ve derinleştirmek.
  2. Alanında özümsedikleri bilgiyi, yorumlayabilme, yeni bilgiler oluşturabilme, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanmak.
  3. İş hayatında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlemek.
  4. Bağımsız çalışma yürütebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve alanında liderlik yapmak.
  5. Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirmek.
  6. Alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak.
  7. Alanında sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçmek.
  8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak.
  9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretmek.
  10. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
MEM5002 Dönem Projesi020115
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM5109 Isıl İşlemlerde Özel Konular30037.5
MEM5127 Tarama Elektron Mikroskobisi30037.5
MEM5107 Ergimiş Metal Tepkimeleri30037.5
MEM5129 Zırh Teknolojileri30037.5
MEM5907 İleri Biyomedikal Malzemeler30037.5
MEM5113 Laser İle Malzemelerin İşlenmesi30037.5
MEM5122 Ölçme, Kontrol ve Kalibrasyon Problemleri30037.5
MEM5114 Malzeme Bilgisinde Özel Konular30037.5
MEM5125 Refrakter Malzemeler ve Uygulamaları30037.5
MEM5118 Metalürji Sektöründe Ekonomi30037.5
MEM5911 İleri Toz Metalürjisi30037.5
MEM5120 Mühendislik Malzemelerinin Bozunması30037.5
MEM5124 Plastik Şekillendirmede Malzeme Davranışı30037.5
MEM5123 Özel Döküm Yöntemleri30037.5
MEM5103 Biyoseramiklerin Sentezi30037.5
MEM5116 Metal Matrisli Kompozit Malzemeler ve Üretim Teknikleri30037.5
MEM5111 İleri Kompozit Malzemeler30037.5
MEM5115 Malzeme Seçiminde Elektriksel Özelliklerin Etkisi30037.5
MEM5101 21. Yüzyıl İçin Malzemeler30037.5
MEM5128 Üretim Metalürjisinde Gelişmeler30037.5
MEM5126 Seramik Teknolojisi30037.5
MEM5106 Endüstriyel Metal Kazanımı30037.5
MEM5121 Nano Yapılar ve Biyomedikal Uygulamaları30037.5
MEM5119 Metalürjik Fırınlar30037.5
MEM5108 Ferroalaşım Teknolojisi30037.5
MEM5117 Metalurjik Hasar Analizleri30037.5
MEM5102 Biyopolimer Teknolojisi30037.5
MEM5105 Endüstride Malzeme Problemleri30037.5
MEM5104 Elektron Mikroskobisi İle Analiz Yöntemleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Seçmeli 15544554455
SEC0002Seçmeli 25544554455
SEC0003Seçmeli 35544554455
SEC0005Seçmeli 55544554455
SEC0006Seçmeli 65544554455
SEC0007Seçmeli 75544554455
SEC0008Seçmeli 84444444434
MEM5002Dönem Projesi5533553333
SEC0009Seçmeli 94444444455
SEC0010Seçmeli 104445444455
MEM5105Endüstride Malzeme Problemleri534334445-
MEM5109Isıl İşlemlerde Özel Konular433233433-
MEM5127Tarama Elektron Mikroskobisi332213422-
MEM5107Ergimiş Metal Tepkimeleri444322333-
MEM5129Zırh Teknolojileri342213442-
MEM5907İleri Biyomedikal Malzemeler344244344-
MEM5113Laser İle Malzemelerin İşlenmesi332334234-
MEM5122Ölçme, Kontrol ve Kalibrasyon Problemleri3324332243
MEM5114Malzeme Bilgisinde Özel Konular443222113-
MEM5911İleri Toz Metalürjisi554433224-
MEM5120Mühendislik Malzemelerinin Bozunması432323134-
MEM5124Plastik Şekillendirmede Malzeme Davranışı554434423-
MEM5123Özel Döküm Yöntemleri432145112-
MEM5111İleri Kompozit Malzemeler443332135-
MEM510121. Yüzyıl İçin Malzemeler445342235-
MEM5128Üretim Metalürjisinde Gelişmeler445532342-
MEM5126Seramik Teknolojisi445334233-
MEM5106Endüstriyel Metal Kazanımı321435333-
MEM5121Nano Yapılar ve Biyomedikal Uygulamaları544334423-
MEM5104Elektron Mikroskobisi İle Analiz Yöntemleri4544342245
MEM5125Refrakter Malzemeler ve Uygulamaları4454444455
MEM5118Metalürji Sektöründe Ekonomi4454444455
MEM5103Biyoseramiklerin Sentezi4454444455
MEM5116Metal Matrisli Kompozit Malzemeler ve Üretim Teknikleri4445444455
MEM5115Malzeme Seçiminde Elektriksel Özelliklerin Etkisi4454444455
MEM5119Metalürjik Fırınlar4454444455
MEM5108Ferroalaşım Teknolojisi4454444455
MEM5117Metalurjik Hasar Analizleri4454444455
MEM5102Biyopolimer Teknolojisi4525354222

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX