Biyomühendislik Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
Program DirektörüSevil Yücel
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomühendislik Lisans Programı (İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBiyomühendislik, tıp ve yaşam bilimlerindeki problemlere mühendislik ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, mühendislik biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan özgün bir mühendislik dalıdır.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda farklı kademelerde biyomühendis olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki bilgileri biyomühendislik problemlerine uygulama becerisi
 2. Biyomühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 4. Biyomühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma becerisi
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma ve kendini sürekli yenileme becerisi
 9. Sözlü ve yazılı olarak yabancı dil bilgisini kullanarak etkin iletişim kurabilme
 10. Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık becerisi
 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 12. Çağın sorunlarını çözmeye yönelik mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerine farkındalık becerisi
 13. Biyomühendislik yaklaşımıyla üretilebilirlik, kalite, yenilenebilirlik, maliyet analizi, tasarruf, güvenlik ve yeni teknolojik gelişmeleri izleme konularında farkındalık ve değerlendirme yapabilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM1011 Biyomühendisliğe Giriş20022
KIM1170 Genel Kimya30245
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0001 Seçmeli I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
MAT1072 Matematik 232046
BYM1252 aa Mühendisler için Organik Kimya30035
BYM1262 Biyomühendislikte Fizikokimya30034
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0002 Seçmeli 230035
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2231 Biyomühendislikte Biyokimya 30035
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
BYM2241 Polimer Teknolojileri30034
BYM2121 Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar20235
SEC0003 Seçmeli 330033
BYM2031 Biyotermodinamik22036
BYM2041 Biyomühendislikte Akışkanlar Mekaniği30035
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0004 Seçmeli 430035
SEC0005 Seçmeli 530035
BYM2132 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri30035
BYM2312 Biyomalzemeler30036
BYM2001 Staj 100002
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3931 Biyomühendislikte Isı Transferi30036
BYM3941 Biyomühendislikte Kütle Transferi30036
BYM3421 Biyomühendislikte Ayırma İşlemleri20236
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
SEC0006 Seçmeli 630035
SEC0007 Seçmeli 730035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3042 Proje22034
BYM3652 Genetik Mühendisliği20234
BYM3012 Mühendislik Laboratuvarı00424
BYM3682 Biyoreaktör Tasarımı30034
BYM3001 Staj 200002
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0008 Seçmeli 830035
SEC0009 Seçmeli 930035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4561 Doku Mühendisliği 30034
BYM4031 Biyomühendislik Laboratuvarı I 00426
BYM4071 aa Biyomühendislikte Matematiksel Modelleme22035
SEC0010 Seçmeli 1030035
SEC0011 Seçmeli 1130035
SEC0012 Seçmeli 1230035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4000 Bitirme Çalışması012069
BYM4362 İmmünoloji30035
BYM4062 Biyomühendislik Laboratuvarı II00426
SEC0013 Seçmeli 1330035
SEC0014 Seçmeli 1430035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM1122 Modern Biyolojiye Giriş30035
BYM1082 Biyomühendislikte Biyofizik30035
BYM1102 Biyomühendislikte Teknik Resim 30035
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2082 Stokiyometri 30035
BYM2432 Metabolik Biyokimya 30035
BYM2152 Biyoenstrümental Teknikler 30035
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2722 aa Biyosensörler 30035
BYM2122 Biyomühendislikte Mesleki İngilizce I 30035
BYM2092 Biyoelektrik Mühendisliği 30035
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3321 Biyomühendislikte Mikrobiyoloji 30035
BYM3391 Biyokimyasal Mühendislik 30035
BYM3351 Anatomi30035
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3341 Genetik Kavramlar30035
BYM3141 Biyomühendislikte Mesleki İngilizce II 30035
BYM3171 Yapay Organlar30035
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU4122 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular30035
KMM4082 Enzim Mühendisliği Esasları30035
BYM3532 Viroloji 30035
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3672 Biyotransport 30035
BYM3192 Biyomühendislikte Tasarım 30035
BYM3642 Biyopolimerlerin Esasları30035
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4731 Biyoproses Mühendisliği30035
BYM4481 Maya Teknolojisi 30035
BYM4651 Biyomedikal Malzemeler 30035
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4181 Fizyoloji 30035
BYM4531 Biyomedikal Elektronik 30035
BYM4461 Hücre Mühendisliği 30035
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4591 Veri Analizi ve Görüntüleme 30035
BYM4431 Moleküler Biyolojide Modern Teknikler 30035
BYM4581 Moleküler Fizikokimya 30035
Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4482 aa Biyomühendislikte Proses Dinamiği ve Kontrol 30035
BYM4552 Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik30035
BYM4312 Genel Beslenme30035
Seçmeli 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4562 Transgenik Organizmalar30035
BYM4142 Biyojeller 30035
BYM4372 Çevre Mikrobiyolojisi 30035
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma--------5----
BYM2231Biyomühendislikte Biyokimya 543--54444544
BYM2241Polimer Teknolojileri4313-3423-134
BYM2121Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar4555555544554
BYM2031Biyotermodinamik52-3-5424-111
BYM2041Biyomühendislikte Akışkanlar Mekaniği52-3-54251113
KIM1170Genel Kimya5-----3-4---2
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri---5-33------
MDB1031İleri İngilizce I--------5----
TDB1031Türkçe 1--------5----
BYM1011Biyomühendisliğe Giriş55-4-42232123
FIZ1001Fizik 15----54-3----
MAT1071Matematik 15----54-3----
MDB1032İleri İngilizce II--------5----
TDB1032Türkçe 2--------5----
BYM1252Mühendisler için Organik Kimya52-2-5555133-
BYM1262Biyomühendislikte Fizikokimya52-2-5525-33-
FIZ1002Fizik 25----54-3----
MAT1072Matematik 25----54-3----
MAT2411Diferansiyel Denklemler5----54-----3
MDB3032İş Hayatı için İngilizce--------54---
BYM2132Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri5542235551555
BYM2312Biyomalzemeler4424-55355143
BYM2001Staj 15544453351453
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I------44-----
BYM3931Biyomühendislikte Isı Transferi5454-44352444
BYM3941Biyomühendislikte Kütle Transferi5454-44332444
BYM3421Biyomühendislikte Ayırma İşlemleri5434532241223
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ------44-----
BYM3042Proje5555554454444
BYM3652Genetik Mühendisliği5555555555555
BYM3012Mühendislik Laboratuvarı5355555353322
BYM3682Biyoreaktör Tasarımı5545-55344444
BYM3001Staj 2-554153354453
BYM4561Doku Mühendisliği 5531125422243
BYM4031Biyomühendislik Laboratuvarı I 3553553332133
BYM4071Biyomühendislikte Matematiksel Modelleme5552-313-1133
BYM4000Bitirme Çalışması5555554454334
BYM4362İmmünoloji5522245423344
BYM4062Biyomühendislik Laboratuvarı II3554553332133
BYM1122Modern Biyolojiye Giriş4-2-2-212----
BYM1082Biyomühendislikte Biyofizik4221221-4--2-
BYM1102Biyomühendislikte Teknik Resim 2--5-31111112
BYM2082Stokiyometri 53-3-54352133
BYM2432Metabolik Biyokimya 343--54-4-543
BYM2152Biyoenstrümental Teknikler 5514155345455
BYM2722Biyosensörler 55-5-3555-333
BYM2122Biyomühendislikte Mesleki İngilizce I 1--2--245--2-
BYM2092Biyoelektrik Mühendisliği 5454-44352444
BYM3321Biyomühendislikte Mikrobiyoloji 5422335533343
BYM3391Biyokimyasal Mühendislik 343--5444--43
BYM3351Anatomi5434-44332444
BYM3341Genetik Kavramlar2-223-213--2-
BYM3141Biyomühendislikte Mesleki İngilizce II -3-1-44251114
BYM3171Yapay Organlar4313434234134
BYM3532Viroloji 1-2-3-322--3-
KMM4082Enzim Mühendisliği Esasları5544144334444
SBU4122Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular1111133553321
BYM3672Biyotransport 55-4-54354113
BYM3192Biyomühendislikte Tasarım 5554-13131133
BYM3642Biyopolimerlerin Esasları53-1-33311143
BYM4731Biyoproses Mühendisliği5554-55345455
BYM4481Maya Teknolojisi ---115525-121
BYM4651Biyomedikal Malzemeler 35-4-55545455
BYM4181Fizyoloji 4-412-12---2-
BYM4531Biyomedikal Elektronik 32-1-3425-122
BYM4461Hücre Mühendisliği 34-4-23545434
BYM4591Veri Analizi ve Görüntüleme -12142--3----
BYM4431Moleküler Biyolojide Modern Teknikler 5545423543355
BYM4581Moleküler Fizikokimya 52-3-5534-132
BYM4482Biyomühendislikte Proses Dinamiği ve Kontrol 33-3-32-2-121
BYM4552Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik343--5-44-5--
BYM4312Genel Beslenme-----5445-5-4
BYM4562Transgenik Organizmalar2-2331224--4-
BYM4142Biyojeller 54-4-13311133
BYM4372Çevre Mikrobiyolojisi 5523345433344
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları-------33----
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) -------33----
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın -------33----
ITB3390Uygarlık Tarihi-------33----

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11XX
PÇ-12XX
PÇ-13XXX