Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMetalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıMetalürji ve malzeme Mühendisliği ABD malzemem ve üretim programlarında Yüksek Lisans programının amacı; yeni malzemelerin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi iyileştirilmesi ve alternatiflerinin bulunması için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri malzeme konularında değerlendirme ve tasarlamada donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programın mezunlarının Metalürji ve malzeme alanında çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Malzeme alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme,
  2. Alanındaki ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme,
  3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
  4. Alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme, yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma,
  5. Alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme, yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma,
  6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme,
  7. Alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme,
  8. Alanı sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme,
  9. Alanında uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme,
  10. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
MEM5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM5115 Malzeme Seçiminde Elektriksel Özelliklerin Etkisi30037.5
MEM5105 Endüstride Malzeme Problemleri30037.5
MEM5109 Isıl İşlemlerde Özel Konular30037.5
MEM5127 Tarama Elektron Mikroskobisi30037.5
MEM5107 Ergimiş Metal Tepkimeleri30037.5
MEM5129 Zırh Teknolojileri30037.5
MEM5907 İleri Biyomedikal Malzemeler30037.5
MEM5113 Laser İle Malzemelerin İşlenmesi30037.5
MEM5114 Malzeme Bilgisinde Özel Konular30037.5
MEM5118 Metalürji Sektöründe Ekonomi30037.5
MEM5911 İleri Toz Metalürjisi30037.5
MEM5120 Mühendislik Malzemelerinin Bozunması30037.5
MEM5124 Plastik Şekillendirmede Malzeme Davranışı30037.5
MEM5123 Özel Döküm Yöntemleri30037.5
MEM5111 İleri Kompozit Malzemeler30037.5
MEM5101 21. Yüzyıl İçin Malzemeler30037.5
MEM5128 Üretim Metalürjisinde Gelişmeler30037.5
MEM5126 Seramik Teknolojisi30037.5
MEM5106 Endüstriyel Metal Kazanımı30037.5
MEM5121 Nano Yapılar ve Biyomedikal Uygulamaları30037.5
MEM5117 Metalurjik Hasar Analizleri30037.5
MEM5108 Ferroalaşım Teknolojisi30037.5
MEM5119 Metalürjik Fırınlar30037.5
MEM5102 Biyopolimer Teknolojisi30037.5
MEM5122 Ölçme, Kontrol ve Kalibrasyon Problemleri30037.5
MEM5104 Elektron Mikroskobisi İle Analiz Yöntemleri30037.5
MEM5103 Biyoseramiklerin Sentezi30037.5
MEM5125 Refrakter Malzemeler ve Uygulamaları30037.5
MEM5116 Metal Matrisli Kompozit Malzemeler ve Üretim Teknikleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Seçmeli 14455445544
SEC0002Seçmeli 24455445544
SEC0003Seçmeli 34455445544
SEC0004Seçmeli 44455445544
SEC0005 Seçmeli 54455445544
SEC0006Seçmeli 64455445544
SEC0007Seçmeli 74455445544
MEM5105Endüstride Malzeme Problemleri5343344532
MEM5109Isıl İşlemlerde Özel Konular4432334443
MEM5127Tarama Elektron Mikroskobisi3322134222
MEM5107Ergimiş Metal Tepkimeleri4443223331
MEM5129Zırh Teknolojileri3422134423
MEM5907İleri Biyomedikal Malzemeler3442443444
MEM5113Laser İle Malzemelerin İşlenmesi3323342341
MEM5114Malzeme Bilgisinde Özel Konular4433221132
MEM5118Metalürji Sektöründe Ekonomi4555454355
MEM5911İleri Toz Metalürjisi5544332244
MEM5120Mühendislik Malzemelerinin Bozunması4323231343
MEM5124Plastik Şekillendirmede Malzeme Davranışı5544344233
MEM5123Özel Döküm Yöntemleri4321451122
MEM5111İleri Kompozit Malzemeler4433321351
MEM510121. Yüzyıl İçin Malzemeler4453422351
MEM5128Üretim Metalürjisinde Gelişmeler4455323421
MEM5126Seramik Teknolojisi4453342331
MEM5106Endüstriyel Metal Kazanımı3214353332
MEM5121Nano Yapılar ve Biyomedikal Uygulamaları5443344232
MEM5104Elektron Mikroskobisi İle Analiz Yöntemleri5454444455
MEM5125Refrakter Malzemeler ve Uygulamaları5554545455
MEM5103Biyoseramiklerin Sentezi5445444344
MEM5116Metal Matrisli Kompozit Malzemeler ve Üretim Teknikleri4454444344
MEM5115Malzeme Seçiminde Elektriksel Özelliklerin Etkisi5444445444
MEM5117Metalurjik Hasar Analizleri4555445545
MEM5108Ferroalaşım Teknolojisi4455445544
MEM5119Metalürjik Fırınlar4455445544
MEM5102Biyopolimer Teknolojisi4525354222
MEM5122Ölçme, Kontrol ve Kalibrasyon Problemleri3324332243
MEM5001Seminer5555455455
MEM5000Yüksek Lisans Tezi5555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX