Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTeknik Programlar Bölümü
Program DirektörüRabia Özakın
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıMimari Restorasyon Programı; koruma ve onarım alanında başta TBMM Milli Saraylar olmak üzere ülke genelinde teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve mimari restorasyon konusunda uzmanlaşmış nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. İki yıllık eğitim süresince, öğrencilere koruma ve onarım çalışmaları yapabilecek teknik bilgilerin yanı sıra uygulama becerisi de kazandırılarak, geleneksel metot ve teknikleri bilen, uygulama alanında yetkin, koruma ve mesleki etik bilincine sahip, gerek büro gerekse şantiye, laboratuar ve restorasyon atölyelerinde görev alarak gerekli koruma ve onarım çalışmalarını yapabilecek, yerel değerleri göz ardı etmeden küresel görüş sahibi olan nitelikli ara elemanlar/restoratörler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda; teorik eğitimin yanı sıra proje, araştırma, uygulama, arazi, atölye ve laboratuar çalışmaları yapılmaktadır. İkinci yarıyılda "Kagir", "Ahşap" ve "İç Mekan" olmak üzere üç alan dalından birini seçen öğrenciler, seçtikleri alana uygun teorik ve uygulamalı eğitim almakta ve seçtikleri alanda uzmanlaşmaktadırlar. Eğitimin birinci yılı yoğun olarak sürdürülen teorik ağırlıklı restorasyon ve kültür eğitimi sonrası öğrenciler ikinci yılda Milli Saraylar Başkanlığı’nın deneyimli restoratörleri, uzmanları ve ustaları denetiminde Dolmabahçe ve Yıldız’da bulunan restorasyon atölyelerinde uygulamalı eğitim yaparak deneyim kazanmaktadırlar.
Mezunların Mesleki ProfiliMimari Restorasyon Programı mezunları; mimar, restoratör mimar, konservatör ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, başta Milli Saraylar olmak üzere restorasyon konularında faaliyet gösteren çeşitli kamu kurum ve kuruluşların (Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Belediyelerin İmar, Tarihi Çevre Koruma, Kentsel Tasarım, Çevre Koruma, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlükleri, İl Özel İdare vb.) yanı sıra koruma ve onarım alanlarında hizmet veren özel sektöre ait kuruluşların atölye, şantiye, laboratuar ve bürolarında, Kültür Bakanlığına bağlı müzelerde veya özel müzelerde ve arkeolojik kazı ekiplerinde tekniker/restoratör olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yaşam boyu öğrenmenin ve araştırmanın önemini kavrayarak, mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme,bilgi sahibi olabilme, kendini sürekli yenileme bilincini kazanma ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,
 2. Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak büro, atölye, şantiye, arkeolojik kazılarda sorunları ele alabilme, belirleyebilme, farklı etkenleri ayırt etme,bilgi toplama, birleştirme, yorumlama, çözüm önerileri geliştirebilme, üretim ve onarım yapabilme becerisi,
 3. Büro, atölye, şantiye ve arkeolojik kazı çalışmalarında bireysel olarak veya ekip içinde uyumlu ve düzenli çalışabilme ve disiplinlerarası işbirliği kurabilme becerisi,
 4. Eleştirel düşünce becerisinin kazandırılması ve başkalarının düşünce ürünlerine saygının geliştirilmesi, araştırma yapılırken ve yazılı ürünler verilirken kaynak göstermenin öneminin kavratılması ve mesleki alanlarda seçilen bir konu üzerinde sunu yapabilme becerisi,
 5. Temel düzeyde bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisini kazanmak,
 6. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan çağdaş teknikleri bilmek, araç, gereç, makine ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek,
 7. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili her türlü çizimi ve projeleri yapabilme becerisini kazanmak,
 8. Geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilmek, analizlerini yapabilmek, mevcut durumunu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilmek,
 9. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının envanterini çıkarmada ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemlerini bilme ve uygulama becerisini kazanmak,
 10. Mesleği ile ilgili yönetmelikler, teknik şartnameler, metraj, keşif, hakediş konularında yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyinde olabilmek,
 11. Geleneksel yapı türlerinin ve yapı elemanlarının işlev, malzeme, gereç ve biçim, cephe, iç mekan özelliklerini, yapım sistemlerini/yapı teknolojilerini bilmek ve onarımlarını yapabilmek,
 12. Geleneksel yapılardaki bezeme ve desen tekniklerini, malzeme, gereç ve biçim özelliklerini, geleneksel yapım tekniklerini bilmek ve onarımlarını yapabilmek,
 13. Geleneksel yapılardaki bozulma nedenlerini ve koruma yöntemlerini bilmek,
 14. Restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, ulusal ve uluslararası koruma kuramlarını bilmek ve mesleki etik bilinci içinde uygulamak,
 15. Uygarlık, sanat ve mimarlık tarihini bilmek, bu bilgileri uygulamalarda doğru olarak kullanmak ve yorumlayabilmek,
 16. Kültür varlıklarında kullanılan malzemelerin özelliklerini, uygulanışını, bozulma nedenlerini, koruma yöntemlerini, onarımında kullanılan kimyasal maddelerin yapısını, özelliğini ve kullanımını bilmek,
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
RES1011 Bilgisayar 130033
RES1021 Geleneksel Yapılarda Bezeme20023
RES1031 Geleneksel Yapı Elemanları 120024
RES1041 Koruma Kavramları20025
RES1051 Teknik Resim24045
RES1061 Uygarlık ve Sanat Tarihi20024
MDB1071 Yabancı Dil I20022
TDB1031 Türkçe I20002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MİR 001 Seçmeli 122034
MİR 002 Seçmeli 222034
RES1002 Mesleki Staj 100003
RES1012 Bilgisayar 230033
RES1022 Fotoğrafla Belgeleme20022
RES1032 Geleneksel Yapılarda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri20022
RES1062 Mimarlık Tarihi 120022
RES1072 aa Rölöve22034
MDB1072 Yabancı Dil II20022
TDB1032 Türkçe II20002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİR 003 Seçmeli 320023
MİR 004 Seçmeli 412023
MİR 005 Seçmeli 512024
RES2011 Konservasyon 122033
RES2021 Restorasyon Kimyası 122033
RES2031 Geleneksel Yapıda Metal Malzeme20022
RES2041 Keşif ve Metraj20022
RES2071 Mimarlık Tarihi 220022
RES2061 Restorasyon Projesi 124048
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİR 006 Seçmeli 614034
MİR 007 Seçmeli 714034
MİR 008 Seçmeli 814034
RES2002 Mesleki Staj 200003
RES2042 Restorasyon Projesi 244069
RES2012 Konservasyon 222033
RES2022 Restorasyon Kimyası 222033
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
RES1102 Geleneksel Yapılar ve İç Mekan Çözümlemesi (İç Mekan)22034
RES1122 Geleneksel Yapılar ve Cephe Çözümlemesi (Kagir+Ahşap)22034
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
RES1112 Geleneksel Desen Teknikleri (İç Mekan)22034
RES1132 Geleneksel Yapı Elemanları 2 (Kagir+Ahşap)22034
Seçmeli 3* Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
RES2101 Ahşap Malzeme ve Yapı Teknolojisi (Ahşap)20023
RES2131 Kagir Malzeme ve Yapı Teknolojisi (Kagir)20023
RES2161 Geleneksel Yapılarda Duvar, Döşeme, Tavan Biçimlenmesi (İç Mekan)20023
RES2171 Geleneksel Yapılarda Kapı ve Pencereler (İç Mekan)20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
RES2111 Ahşap Yapıda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri (Ahşap)12023
RES2141 Kagir Yapıda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri (Kagir)12023
RES2181 Duvar Yüzeyleri, Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri (İç Mekan)12023
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
RES2201 Ahşap Bezeme Teknikleri (Ahşap)12024
RES2211 Kagir Bezeme Teknikleri (Kagir)12024
RES2221 Kapı ve Pencereler, Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri (İç Mekan)12024
Seçmeli 6-7-8** Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
RES2102 Ahşap Atölyesi (Ahşap)14034
RES2142 Taş Atölyesi (Kagir)14034
RES2162 Mobilya Atölyesi (İç Mekan)14034
RES2122 Metal Atölyesi (Kagir+Ahşap+İç Mekan)14034
RES2132 Kalemkar Atölyesi (Ahşap+İç Mekan)14034
RES2112 Boya Atölyesi (Kagir)14034
RES2172 Kumaş Atölyesi (İç Mekan)14034

Diğer Notlar

*İç Mekan Grubu Öğrencileri "Seçmeli 3 Dersleri" grubundaki iki dersten birini seçmelidirler.

**İç Mekan Grubu Öğrencileri "Seçmeli 6-7-8 Dersleri" grubundaki dört dersten üçünü seçmelidirler.

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
RES1011Bilgisayar 15555555354222222
RES1021Geleneksel Yapılarda Bezeme5545322332553343
RES1031Geleneksel Yapı Elemanları 15555331423544343
RES1041Koruma Kavramları4534111212325544
RES1051Teknik Resim-----355--------
RES1061Uygarlık ve Sanat Tarihi5523111311453454
MDB1071Yabancı Dil I4---------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I2-------------43
TDB1031Türkçe I5--4------------
RES1012Bilgisayar 25555555354222222
RES1022Fotoğrafla Belgeleme445521114-------
RES1032Geleneksel Yapılarda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri3521151111445215
RES1062Mimarlık Tarihi 13535------121-5-
RES1072Rölöve5233555553555343
RES1002Mesleki Staj 15553555555555445
MDB1072Yabancı Dil II4---------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-------------43
TDB1032Türkçe II5--4------------
RES2011Konservasyon 15555231213335525
RES2021Restorasyon Kimyası 13445231111444424
RES2031Geleneksel Yapıda Metal Malzeme343541124-555425
RES2041Keşif ve Metraj4544553515332231
RES2071Mimarlık Tarihi 23535------121-5-
RES2061Restorasyon Projesi 15544555551555545
RES2012Konservasyon 25555221213445525
RES2022Restorasyon Kimyası 23445231111444424
RES2042Restorasyon Projesi 25543435544445444
RES2002Mesleki Staj 25553555555555445
RES1102Geleneksel Yapılar ve İç Mekan Çözümlemesi (İç Mekan)1313111211441131
RES1122Geleneksel Yapılar ve Cephe Çözümlemesi (Kagir+Ahşap)3425432321515314
RES1112Geleneksel Desen Teknikleri (İç Mekan)3443132231153331
RES1132Geleneksel Yapı Elemanları 2 (Kagir+Ahşap)5555331423542342
RES2101Ahşap Malzeme ve Yapı Teknolojisi (Ahşap)2542233411533213
RES2131Kagir Malzeme ve Yapı Teknolojisi (Kagir)1444442241515414
RES2161Geleneksel Yapılarda Duvar, Döşeme, Tavan Biçimlenmesi (İç Mekan)1313111211441121
RES2171Geleneksel Yapılarda Kapı ve Pencereler (İç Mekan)25-----4--453--5
RES2111Ahşap Yapıda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri (Ahşap)1444222113345514
RES2141Kagir Yapıda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri (Kagir)1454132313335515
RES2181Duvar Yüzeyleri, Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri (İç Mekan)1443231213435514
RES2201Ahşap Bezeme Teknikleri (Ahşap)3533142331453443
RES2211Kagir Bezeme Teknikleri (Kagir)3533142334553443
RES2221Kapı ve Pencereler, Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri (İç Mekan)2322132321225214
RES2102Ahşap Atölyesi (Ahşap)2552152222553113
RES2142Taş Atölyesi (Kagir)1553151113445514
RES2162Mobilya Atölyesi (İç Mekan)2552151112444314
RES2122Metal Atölyesi (Kagir+Ahşap+İç Mekan)3555151141515215
RES2132Kalemkar Atölyesi (Ahşap+İç Mekan)-45---22--3544-5
RES2112Boya Atölyesi (Kagir)-45---22--3544-5
RES2172Kumaş Atölyesi (İç Mekan)1553141113111534

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXXX
PÇ-13XX
PÇ-14XXXXX
PÇ-15XXXX
PÇ-16XXXX