Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıProgramımız, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde yetkin araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerine insan ve toplum bilimlerinin bütüncül yapısından hareketle sosyal ve siyasal kuram, sorun ve konularda özgün, eleştirel ve karşılaştırmalı araştırmalar yapabilmek için gereken temel formasyonu sağlar. Bunun için Sosyal ve Siyasal Kuram, Türkiye Siyaseti, Küresel Siyaset, Karşılaştırmalı Siyaset ve Bölge Çalışmaları gibi geniş bir alanda zengin bir ders programı sunar. Programdaki dersler, güncel bilimsel tartışmaları sosyal-tarihsel bağlamları ve dolayısıyla pratikle ilişkisi ile birlikte ele alan; öğrencilerin aktif katılımı ve tartışmalarını öngören seminerlerden oluşur. Programımız; araştırmacı adaylarının bilimsel ilgi, araştırma ve birikimlerini bizzat kendilerinin belirlemesini teşvik eder. Akademik danışmanlık, dersler, araştırma imkanları ve tez çalışmalarında geniş bir özgürlük alanı tanıyarak öğrencilerin kendi bilimsel kimliklerini oluşturmasına olanak tanır.
Mezunların Mesleki ProfiliProgramımızı tamamlayan öğrenciler, üniversitelerde bilim insanı olarak görev yapabilecek donanıma sahip olabildikleri gibi ulusal ve küresel ölçekli özel ve kamu kuruluşlarında araştırmacı, uzman ve danışman olarak çalışabilecek birikimi de edinmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında akademik dünyaya yetkin akademisyenler hazırlamak
  2. Akademisyen adaylarının öğretim kabiliyetlerini geliştirmelerini sağlamak.
  3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ki temel kuramsal tartışmalar konusunda doktora öğrencilerinin bilgi sahibi yapılması;
  4. Ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan siyasal, toplumsal, ekonomik sorunları belirli bir kavramsal çerçeve içerisinde çözümleyebilme ve tartışabilme yetisinin kazandırılması;
  5. Ulusal ya da uluslarası temel sorunların çözümünde analitik ve empirik yöntem ve tekniklerin kullanabilme becerisinin kazandırılması;
  6. Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler disiplinin diğer sosyal bilimlerle (tarih, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, antropoloji) etkileşiminin farkında olarak, olayları inter-disipliner çerçevede değerlendirme ve tartışma bilgi ve becerisinin kazandırılması;
  7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal ya da empirik nitelikli proje, rapor, makale, tez gibi bilimsel çalışmaları, kendi başına ya da başkaları ile birlikte tasarlayıp hazırlayabilme yetisinin kazandırılması;
  8. Öğreniclere akademik çalışmalarında bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etme yetisinin kazandırılması.
  9. Başta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanları olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisini kazandırmak
  10. Öğrencileri hem bilgi hem fikir sahibi yaparak, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmak
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli 130037.5
ELEC 002 Seçmeli 230037.5
ELEC 003 Seçmeli 330037.5
ELEC 004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli 530037.5
ELEC 006 Seçmeli 630037.5
ELEC 007 Seçmeli 730037.5
ELEC 008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000 Doktora tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000 Doktora tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000 Doktora tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000 Doktora tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000 Doktora tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000 Doktora tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6100 Rusya: Tarih, Siyaset ve Toplum30037.5
SBU6101 İktidar ve Devlet Kuramları30037.5
SBU6102 Yeniden Yapılandırılan Ortadoğu30037.5
SBU6912 Siyaset Teorisi Semineri3037.5
SBU6103 İktidar ve Hukuk30037.5
SBU6104 Milliyetçilik ve Kuramlar30037.5
SBU6105 Küreselleşen Dünyada İnsan30037.5
SBU6106 Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi30037.5
SBU6107 Türk Dış Politikası İncelemeleri30037.5
SBU6108 Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet Oluşumu30037.5
SBU6109 Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu30037.5
SBU6110 Türkiye Siyaseti Semineri30037.5
SBU6111 Demokrasi-Ulusçuluk-Azınlıklar30037.5
SBU6112 Türkiye'de Tarihyazımı30037.5
SBU6113 Modern Balkan Tarihi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBU6104Milliyetçilik ve Kuramlar5355444433
SBU6105Küreselleşen Dünyada İnsan43554544--
SBU6106Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi55554344--
SBU6107Türk Dış Politikası İncelemeleri4555534422
SBU6109Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu43444544--
SBU6111Demokrasi-Ulusçuluk-Azınlıklar4444454444
SBU6112 Türkiye'de Tarihyazımı444-5544--
SBU6113Modern Balkan Tarihi5333454524
SBU6102Yeniden Yapılandırılan Ortadoğu5445554445
SBU6101İktidar ve Devlet Kuramları54554444--
SBU6108Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet Oluşumu5455444455
SBU6110Türkiye Siyaseti Semineri5444544413
SBU6100Rusya: Tarih, Siyaset ve Toplum4223455535
SBU6103İktidar ve Hukuk54444544--
SBU6912Siyaset Teorisi Semineri5555454444
SBU6000Doktora tezi5555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX