İlköğretim ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlköğretim ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program Tanımıİlköğretim Fen Bilgisi eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMilli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Fen Bilgisi öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji derslerine girmektedirler.Dershanelerde yine fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi
 2. Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi
 3. Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti
 4. Analitik düşünme kabiliyeti
 5. Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti
 6. Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi
 7. Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi
 8. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci
 9. Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti
 10. Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti
 11. Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti
 12. Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi
 13. Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi
 14. Proje hazırlama ve uygulama becerisi
 15. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 16. Kalite ve çevre bilinci kazanır
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
FBO5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO5105 Eğitim araştırmalarında nicel ve nitel yaklaşımlar30037.5
FBO5102 Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme30037.5
FBO5101 Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama30037.5
FBO5114 Fen Eğitiminde Proje Geliştirme30037.5
FBO5115 Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler30037.5
FBO5112 Fen Eğitiminde Kaynak Analizi30037.5
FBO5104 Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama30037.5
FBO5108 Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme30037.5
FBO5110 Fen Eğitiminde Çevre30037.5
FBO5116 Kavramsal Değişim Modelleri30037.5
FBO5103 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik30037.5
FBO5107 Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları30037.5
FBO5106 Fen Eğitiminde Kaynaştırma30037.5
FBO5117 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları30037.5
FBO5118 Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları30037.5
FBO5109 Fen Eğitiminde Biyoloji30037.5
FBO5113 Fen Eğitiminde Kimya30037.5
FBO5111 Fen Eğitiminde Fizik30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
FBO5105Eğitim araştırmalarında nicel ve nitel yaklaşımlar4544545444545545
FBO5102Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme5454455455445544
FBO5101Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama5454454555445543
FBO5114Fen Eğitiminde Proje Geliştirme4555554555555554
FBO5115Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler5454455455555544
FBO5112Fen Eğitiminde Kaynak Analizi5455545544455554
FBO5104Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama5544555445555544
FBO5108Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme5555554445454554
FBO5110Fen Eğitiminde Çevre5454455454454454
FBO5116Kavramsal Değişim Modelleri4544454554555444
FBO5103Bilimsel Araştırmalarda İstatistik4555444555445555
FBO5107Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları4555545555555445
FBO5106Fen Eğitiminde Kaynaştırma4554455445555454
FBO5117Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları4555454445555444
FBO5118Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları4555444555554454
FBO5109Fen Eğitiminde Biyoloji4555455545554444
FBO5113Fen Eğitiminde Kimya5454555555544454
FBO5111Fen Eğitiminde Fizik4555554444555555
FBO5001Seminer4554555544555555
FBO5000Yüksek Lisans Tezi5455445545454553

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4X
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XXX
PÇ-15XX
PÇ-16XX