Harita ve Kadastro Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimHarita ve Kadastro
Program DirektörüNamık Kutlu
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita ve Kadastro Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıHarita Kadastro Programı, ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro, topografik haritalar vb. ile karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi teknik hizmetlerin proje ve yapımlarında harita kadastro teknikerlerine yoğun ihtiyaç vardır. Harita Kadastro mesleğinin uğraşı alanı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar ortamında hesap ve çizim işi yapmak, son teknolojik gelişmelerden olan uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen GPS aletlerini kullanmak gibi çalışmalardır. Program, harita sektöründe mühendis ve teknisyen arasında ilişki kuran teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olanlar, Harita Kadastro Teknikeri unvanı alırlar.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunların iş alanları oldukça geniştir. Bayındırlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı v.b Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İSKİ, İGDAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ,DSİ, TKI, TCK, TCDD ve diğer sektörlerde de çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Harita ve Kadastro işlemlerinin temel konularını analiz edebilmek, analitik düşünme yeteneği ile mesleki problemlere çözüm getirebilme yeteneğine sahip olmak
 2. Basit ve modern ölçme aletlerini kullanarak, günümüz ölçme yöntemlerine göre hızlı ve hassas ölçümler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak
 3. Klasik Harita çizim yöntemleri bilgisine sahip olarak, bilgisayar destekli harita çizimi ve diğer CAD uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak
 4. Kadastro çalışmaları, kamulaştırma ve arazi toplulaştırması gibi mülkiyet hakkına dayalı konularda yeterli bilgi birikimine ve uygulama becerisine sahip olmak
 5. Fotogrametrik ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile harita yapımı hakkında bilgi birikimine sahip olmak
 6. Haritacılıkta kullanımı her geçen gün yaygınlaşan Uzay Ölçme Teknikleri ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve uygulayabilmek
 7. Planlama, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri, imar uygulamaları gibi teknik ve hukuki bilgi birikimine ve uygulayabilme becerisine sahip olmak
 8. Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda gerekli olan kadastral paftaların sayısallaştırılması, bilgisayar ortamına aktarılması, mekâna dayalı tüm verilerin araştırılması ve toplanması konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak
 9. Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 11. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 12. Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilmek
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
TDB1031 Türkçe I20002
MDB1071 Yabancı Dil I20022
BIL1051 Bilgisayar ve Ofis Programları20023
HAR1111 Mesleki Trigonometri30036
HAR1121 Arazi Ölçmeleri I30033
HAR1131 Arazi Ölçmeleri Uygulaması I22033
HAR1041 Mesleki Matematik40046
ELEC 001 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe II20002
MDB1072 Yabancı Dil II20022
HAR1112 Mesleki Hesaplamalar40044
HAR1122 Harita Çizimi I12022
HAR1142 Arazi Ölçmeleri Uygulaması II22033
HAR1132 Arazi Ölçmeleri II30033
ELEC 002 Sosyal Seçmeli II20023
ELEC 003 Mesleki Seçmeli I20023
ELEC 004 Mesleki Seçmeli II20023
- Mesleki Staj I00003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HAR2111 Fotogrametri30033
HAR2121 Kadastro I30033
HAR2131 Harita Çizimi II12022
HAR2141 Taşınmaz hukuku30033
HAR2151 Arazi Ölçmeleri III30033
HAR2161 Arazi Ölçmeleri Uygulaması III22033
HAR2071 Algoritma ve Programlama30033
ELEC 005 Mesleki Seçmeli III20025
ELEC 006 Mesleki Seçmeli IV20025
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HAR2112 Arazi Ölçmeleri IV30033
HAR2122 Aplikasyon40044
HAR2132 Arazi Yönetimi30033
HAR2142 Kadastro II30033
HAR2152 Harita Yapımı24044
ELEC 007 Mesleki Seçmeli V20025
ELEC 008 Mesleki Seçmeli VI20025
- Mesleki Staj II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SER1603 Fotografi20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
MHS1701 Girişimcilik20023
HAR1162 İlk yardım20023
SER1602 Çevre Koruma20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
HAR1082 Bölge ve Şehir Planlama20023
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HAR1141 Jeodezik astronomi20025
HAR2181 Haritacılık Faaliyetleri20025
HAR1152 Taşınmaz Değerlemesi20025
HAR2191 Mesleki Yabancı Dil I20025
Mesleki Seçimlik III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HAR2162 Yapı Ölçmeleri20025
HAR2172 Coğrafi Bilgi sistemleri20025
HAR2082 Uzaktan Algılama20025
HAR2092 Mesleki Yabancı Dil II20025

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
HAR1111Mesleki Trigonometri34----------
HAR1121Arazi Ölçmeleri I45-3-----33-
HAR1131Arazi Ölçmeleri Uygulaması I44---3--543-
HAR1041Mesleki Matematik34----------
TDB1031Türkçe I----------44
BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları--4------53-
MDB1071Yabancı Dil I4-3344------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I---------334
HAR2112Arazi Ölçmeleri IV23223234----
HAR2122Aplikasyon33--------3-
HAR2132Arazi Yönetimi23223333----
HAR2142Kadastro II23323234----
HAR2152Harita Yapımı24243333----
HAR1112Mesleki Hesaplamalar33------233-
HAR1122Harita Çizimi I--42------3-
HAR1142Arazi Ölçmeleri Uygulaması II-5322---334-
TDB1032Türkçe II----------44
HAR1132Arazi Ölçmeleri II45-3-----33-
MDB1072Yabancı Dil II3--3---4-4-5
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ---------334
HAR2111Fotogrametri--3-5--42---
HAR2121Kadastro I---3--3-----
HAR2131Harita Çizimi II--53--------
HAR2141Taşınmaz hukuku23223333----
HAR2151Arazi Ölçmeleri III4422----333-
HAR2161Arazi Ölçmeleri Uygulaması III4422----333-
HAR2071Algoritma ve Programlama4------4--2-
HAR1162İlk yardım--------4---
SER1602Çevre Koruma--------4-4-
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri--------45-3
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi---------5-4
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi---------3--
BSM1762Güzel Sanatlar--------33--
SER1603Fotografi---------1--
MHS1701Girişimcilik--------3-3-
ISS1061İLETİŞİM----------44
IKL9010Meslek Etiği-----5-4-5-3
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri---4--5-5--4
SER1604İşletme Yönetimi--3-4-4-4---
BAN1211Genel İşletme ----2-454--5
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri-3---2---3--
HAR1082Bölge ve Şehir Planlama------3-2---
HAR2181Haritacılık Faaliyetleri---2-----2--
HAR1141Jeodezik astronomi4----5---4--
HAR2191Mesleki Yabancı Dil I---------3--
HAR1152Taşınmaz Değerlemesi4-----2-----
HAR2162Yapı Ölçmeleri-3------34--
HAR2172Coğrafi Bilgi sistemleri-------4----
HAR2082Uzaktan Algılama----5----4--
HAR2092Mesleki Yabancı Dil II---------3--

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XX
PÇ-3XXX
PÇ-4XX
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7XX
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11XX
PÇ-12X