İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Teknolojisi
Program DirektörüZeynep Alemdar
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program Tanımıİnşaat teknolojisi programı inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu inşaat teknikerlerini yetiştirmek amacıyla eğitim programını uygulama ve teorik olarak düzenler. Program özellikle mimari ve statik projelerin hazırlanmasındaki gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip, keşif metraj işlemleri yapabilen, arazi ve harita ölçüm aletlerini kullanabilen, şantiye iş programı hazırlayabilen, deprem ve depreme dayanıklı konut yapımı, ulaştırma, ve zemin vb. konularda projeler üretebilen, projeleri uygulayıp yapımını denetleyebilen teknik elemanları yetiştirebilmeyi amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliDevlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak, İnşaat şirketlerinde, proje bürolarında ve şantiyelerde tekniker olarak istihdam edilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme,ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 3. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek.
 4. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim,
 5. Mesleki ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takım çalışmalarında sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
 6. Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
 7. Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
 8. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
 9. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
 10. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak.
 11. Yaşam boyu öğrenme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahip olmak.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
TDB1031 Türkçe I20002
MAT1033 Matematik 120022
MDB1071 Yabancı Dil I20022
BIL1051 Bilgisayar ve Ofis Programları20023
INT1021 YAPI MALZEMELERİ30034
INT1071 TEKNİK RESİM22034
INT1031 MESLEKİ UYGULAMALAR 122035
INT1081 MUKAVEMET30033
ELEC 001 SOSYAL SEÇMELİ I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe II20002
MAT1054 Matematik 220022
MDB1072 Yabancı Dil II20022
INT1012 MESLEKİ RESİM20023
INT1072 YAPI STATİĞİ31044
INT1082 BETON TEKNOLOJİSİ20233
INT1092 ŞANTİYE VE ORGANİZASYONU22033
INT1102 MESLEKİ UYGULAMALAR 222033
ELEC 002 SOSYAL SEÇMELİ II20023
INT1001 Mesleki Staj 100003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INT2132 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM22034
INT2111 KARAYOLU İNŞAATI22034
INT2121 ÇELİK YAPILAR21033
INT2131 ARAZİ ÖLÇMELERİ22033
INT2141 ZEMİN MEKANİĞİ 130033
INT2061 BETONARME22034
ELEC 003 MESLEKİ SEÇMELİ I30033
ELEC 004 MESLEKİ SEÇMELİ II30033
ELEC 005 MESLEKİ SEÇMELİ III30033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INT2191 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM22035
INT2112 YAPI METRAJI VE MALİYETİ22034
INT2122 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI21034
ELEC 006 MESLEKİ SEÇMELİ IV30033
ELEC 007 MESLEKİ SEÇMELİ V30033
ELEC 008 MESLEKİ SEÇMELİ VI30033
ELEC 009 Mesleki Seçmeli VII30033
ELEC 010 Sosyal Seçmeli III20022
INT2001 Mesleki Staj 200003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INT2171 GAYRİMENKUL ANALİZİ30033
INT2151 YAPI ONARIMI VE GÜÇLENDİRME30033
INT2161 TRAFİK ANALİZİ30033
INT2181 AHŞAP YAPILAR30033
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
SER1602 Çevre Koruma20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
HAR1162 İlk yardım20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
MHS1701 Girişimcilik20023
SER1603 Fotografi20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
Mesleki Seçmelik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INT2142 SİSTEM ANALİZİ30033
INT2152 TARİHİ YAPILAR30033
INT2172 aa YOL PROJESİ30033
INT2182 ULAŞIM PLANLAMA VE KENTSEL SİSTEMLER 30033
INT2162 PREFABRİK YAPILAR30033
INT2102 ZEMİN MEKANİĞİ 230033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
INT1071TEKNİK RESİM---532---2-
INT1021YAPI MALZEMELERİ433-2-514-3
INT1031MESLEKİ UYGULAMALAR 1--252------
INT1081MUKAVEMET43--3------
MAT1033Matematik 1533--------
TDB1031Türkçe I--2-34---44
BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları--53------3
MDB1071Yabancı Dil I-5--3------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-1-2------4
INT2112YAPI METRAJI VE MALİYETİ334-23--3--
INT2122PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI-23-23--3--
INT2001Mesleki Staj 254454--4443
ELEC 006MESLEKİ SEÇMELİ IV-4413-3-4--
ELEC 007MESLEKİ SEÇMELİ V-4413-4---5
ELEC 008MESLEKİ SEÇMELİ VI344-4-4---5
INT2191BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM24552------
ELEC 009Mesleki Seçmeli VII-44---5----
ELEC 010Sosyal Seçmeli III-----5-5-55
INT1012MESLEKİ RESİM--25-2---2-
INT1072YAPI STATİĞİ542-4---22-
INT1082BETON TEKNOLOJİSİ443-52413-3
INT1092ŞANTİYE VE ORGANİZASYONU32233---2--
INT1102MESLEKİ UYGULAMALAR 2---524-----
TDB1032Türkçe II--2-34---34
MAT1054Matematik 2532--------
INT1001Mesleki Staj 1434442-4443
MDB1072Yabancı Dil II-5--23-----
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -1-2------4
INT2111KARAYOLU İNŞAATI3334----2--
INT2121ÇELİK YAPILAR43343---2--
INT2131ARAZİ ÖLÇMELERİ--44----3--
INT2141ZEMİN MEKANİĞİ 1443-3-433--
INT2061BETONARME55244---232
INT2132BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM2-453------
INT2151YAPI ONARIMI VE GÜÇLENDİRME254-4535444
INT2161TRAFİK ANALİZİ334-4---3--
INT2181AHŞAP YAPILAR-----3-4---
INT2171GAYRİMENKUL ANALİZİ--------2--
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri443-2------
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi--3-3----53
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri-4--34--33-
SER1602Çevre Koruma-----4-4-23
BSM1762Güzel Sanatlar---3-----23
HAR1162İlk yardım-------5---
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi-----3-4-3-
SER1603Fotografi--------2-2
SER1604İşletme Yönetimi--------42-
IKL9010Meslek Etiği-----5-3--2
ISS1061İLETİŞİM------4-5-4
BAN1211Genel İşletme -------2-54
MHS1701Girişimcilik------455--
INT2142SİSTEM ANALİZİ32443-----2
INT2152TARİHİ YAPILAR-3-325-3---
INT2172YOL PROJESİ33352---2--
INT2182ULAŞIM PLANLAMA VE KENTSEL SİSTEMLER 33434------
INT2162PREFABRİK YAPILAR3--32------
INT2102ZEMİN MEKANİĞİ 2444-4-4----

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3X
PÇ-4XXX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7XXX
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X