Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBasım ve Yayın Teknolojisi
Program DirektörüBurak Satar
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıBasım tekniklerini takip eden, sektörün ihtiyaç duyduğu grafik tasarım, basım ve yayım konusunda her türlü donanımı kullanabilen nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Programda, teorik ve uygulamalı olarak Basım ve yayın teknikleri, Grafik tasarım dersleri yanında temel Yayımcılık, İletişime giriş, Reklamcılık ve web tasarımını içeren dersler verilmektedir. Böylece, bu geniş ders yelpazesinde sektörün istediği, aradığı tam donanımlı ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımız basım ve yayımcılık sektöründe, baskı ve baskı sonrası üretim yapan işletmelerle, reklam şirketlerinde, dergilerde, tasarım ve reklam ajanslarında, ambalaj firmalarında, kamu ve özel matbaaları, basım malzemeleri tedarikçi işletmeleri ve radyo televizyon kuruluşları, gazeteler, online haber sitelerinde iş bulabilmektedirler.Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; İletişim Tasarımı, İletişim, Grafik Sanatları, Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Gazetecilik, Fotoğraf ve Video, Basın ve Yayın, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Matbaa Öğretmenliği, Reklam Tasarımı ve İletişim, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümleridir.
Mezunların Mesleki ProfiliDevlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak, Basım işletmeleri, Grafik Tasarım Ajansları, Gazeteler, Ambalaj üretimi yapan işletmeler, Basım işletmeleri hammadde tedarikçileri, Yayınevleri gibi diğer kuruluşlarda tekniker olarak istihdam edilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası işlem basamaklarını yapar
 2. Basım Sektörünün uygulama alanlarının (baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası) ihtiyaç duyduğu uygun özellikleri açıklar.
 3. Masa üstü yayıncılık programlarını amacına uygun kullanır.
 4. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası bölümlerinin terimlerini sıralar/açıklar.
 5. Grafik tasarımda kullanılan temel tasarım ilkelerini açıklar.
 6. Alanı ile ilgili konularda sınırlı ölçüde insiyatif kullanır.
 7. Alanı ile ilgili eksikliklerini görerek gerekli eğitimleri alır.
 8. Sektörel gelişimleri takip eder.
 9. Alanı ile ilgili çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma faktörlerinin önemini açıklar.
 10. Mesleki konuda önemli olan grafik ve ilgili görsel sanatları takip eder
 11. Basım ve yayın sektörünün çıkışı olan reklam sektörünü ve yeni oluşumları takip eder
 12. Ürün çıktılarında kalite standartlarını kontrol eder.
 13. Sosyal güvenlik ve vergi sistemleri hakkındaki mevzuatı sıralar.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
TDB1031 Türkçe I20002
BSM1321 Mesleki Matematik20023
MDB1071 Yabancı Dil I20022
BSM1021 Temel fotografi20024
BIL1051 Bilgisayar ve Ofis Programları20023
BSM1621 Reprodüksiyon ve Renk Bilgisi20024
BSM1051 Temel Grafik Tasarım20023
BSM1611 Matbaa Malzeme Bilgisi20024
ELEC 001 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe II20002
MDB1072 Yabancı Dil II20022
BSM1822 Bilgisayar Destekli Grafik 122033
BSM1832 Serigrafi Baskı Tekniği32044
BSM1631 Ofset Baskı Sistemleri22033
ELEC 002 Sosyal Seçmeli II20023
MS001 Mesleki Seçmeli I30034
MS002 Mesleki Seçmeli II30034
BSM1001 Mesleki Staj 100003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSM2651 Ciltleme Teknikleri20023
BSM2661 Karton Ambalaj Üretimi20023
BSM2841 Baskı Yöntemleri 124046
BSM2051 Montaj Teknikleri20024
BSM2071 Bilgisayar Destekli Grafik 222033
BSM2081 Bilgisayar Destekli İllüstrasyon22033
MS003 Mesleki Seçmeli III30034
MS004 Mesleki Seçmeli IV30034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSM2852 Masa Üstü Yayıncılık42055
BSM2842 Baskı Yöntemleri 224045
BSM2862 Reklamcılık Bilgisi20022
BSM2672 Meslek Hesaplamaları20022
BSM2682 İşletme Organizasyon ve Maliyet Muhasebesi20022
BSM2872 Açık Hava Reklamcılığı22033
MS005 Mesleki Seçmeli V30034
MS006 Mesleki Seçmeli VI30034
BSM2001 Mesleki Staj 200003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1603 Fotografi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
MHS1701 Girişimcilik20023
HAR1162 İlk yardım20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
SER1602 Çevre Koruma20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
Mesleki Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSM1722 Genel ve teknik iletişim30034
BSM2752 Yönlendirilmiş Çalışma30034
BSM2762 Mesleki Yabancı Dil30034
BSM1712 Yayımcılık ve Temel İlkeleri30034
BSM2741 Proje Hazırlama30034
BSM2731 Dijital Baskı Sistemleri30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
BSM1321Mesleki Matematik1411125511445
BSM1021Temel fotografi2452554435453
BSM1621Reprodüksiyon ve Renk Bilgisi3324354425453
BSM1051Temel Grafik Tasarım3454554425453
BSM1611Matbaa Malzeme Bilgisi1425235553255
TDB1031Türkçe I-------5-----
MDB1071Yabancı Dil I-------5-----
ELEC 001Sosyal Seçmeli I----4----4---
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-------2-----
BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları-2--4-4------
BSM1822Bilgisayar Destekli Grafik 13454554425453
BSM1832Serigrafi Baskı Tekniği5435354545453
BSM1631Ofset Baskı Sistemleri5515355552155
TDB1032Türkçe II-------5-----
BSM1001Mesleki Staj 15555555555555
MDB1072Yabancı Dil II-------5-----
ELEC 002Sosyal Seçmeli II----3--------
MS001Mesleki Seçmeli I1111155551155
MS002Mesleki Seçmeli II1111155551155
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -------2-----
BSM2651Ciltleme Teknikleri3414145552155
BSM2661Karton Ambalaj Üretimi5554155555455
BSM2841Baskı Yöntemleri 15535354445452
BSM2051Montaj Teknikleri5455455551155
BSM2071Bilgisayar Destekli Grafik 23454554425453
BSM2081Bilgisayar Destekli İllüstrasyon3454554425453
MS003Mesleki Seçmeli III1111155551155
MS004Mesleki Seçmeli IV1111155551155
BSM2852Masa Üstü Yayıncılık5555554545452
BSM2842Baskı Yöntemleri 23533354445452
BSM2862Reklamcılık Bilgisi3353554545452
BSM2672Meslek Hesaplamaları3315155551255
BSM2682İşletme Organizasyon ve Maliyet Muhasebesi4514145552543
BSM2872Açık Hava Reklamcılığı3354454425553
BSM2001Mesleki Staj 25555555555555
MS005Mesleki Seçmeli V1111155551155
MS006Mesleki Seçmeli VI1111155551155
BSM1762Güzel Sanatlar-------5-----
SER1602Çevre Koruma-------5-----
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi-------5-----
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri-------5-----
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi--2-2--------
ISS1061İLETİŞİM3--4----5--4-
IKL9010Meslek Etiği--55-3--2--45
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri5--3--2-4-5-4
SER1603Fotografi44--5--4-5--3
BAN1211Genel İşletme 4455--34-5---
SER1604İşletme Yönetimi-15-3----5---
MHS1701Girişimcilik--3-3--5-3---
HAR1162İlk yardım45--43-343-3-
BSM1722Genel ve teknik iletişim1111155551155
BSM2752Yönlendirilmiş Çalışma1111155551155
BSM2762Mesleki Yabancı Dil1111155551155
BSM1712Yayımcılık ve Temel İlkeleri1111155551155
BSM2741Proje Hazırlama1111155551155
BSM2731Dijital Baskı Sistemleri1111155551155

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXXXX
PÇ-13XXX