Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Program DirektörüMeryem Hayır Kanat
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, Sosyal Bilgiler alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Sosyal Bilgiler öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi alanı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi İlköğretim Sosyal Bilgiler bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini tanır ve sosyal bilgiler eğitiminde kullanır.
 2. Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
 3. Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda süreci çözümler ve tasarlar.
 4. Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini saptayarak kapsamlı bir eğitim verir.
 5. Sosyal bilgiler eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular ve sosyolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
 6. Kültürel değerlerini bilir ve uygulamasını gözetir.
 7. Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
 8. Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
 9. Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
 10. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
 11. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 12. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
 13. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
 14. Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
 15. Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
 16. Kurumlarda toplam kalite felsefesini benimsemiş, çevre koruma standartları hakkında yeterli bilgi ve bilinç sahibidir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
BTO1811 Bilgisayar I22034
MDB1051 İngilizce I30033
SBO1121 Sosyal Bilgilerin Temelleri 20024
SBO1031 Arkeoloji20023
SBO1051 Sosyoloji20024
EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş30034
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
SBO1061 Sosyal Psikoloji20024
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
SBO1022 Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı20024
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SBO1052 Genel Fiziki Coğrafya 40047
SBO1032 Felsefe20024
BTO1812 Bilgisayar II22034
MDB1052 İngilizce II30033
SBO1042 Ekonomi20024
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Secmeli 120023
SEC0002 Seçmeli 220023
SBO2011 Türkiye Fiziki Coğrafyası20024
SBO2021 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü20023
SBO2221 Siyaset Bilimine Giriş20024
SBO2041 Temel Hukuk20023
SBO2051 Sanat ve Estetik20023
SBO2061 Bilimsel Araştırma Yöntemleri20023
EGT1102 Eğitim Psikolojisi30034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2021 Türk Eğitim Tarihi20023
EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri30035
SBO2012 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 40044
SBO2022 Antrapoloji20022
SBO2142 Ortaçağ Tarihi 40044
SBO2152 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 20024
SBO2052 Vatandaşlık Bilgisi20022
SEC0003 Seçmeli 320023
SEC0004 Seçmeli 420023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530034
SBO3161 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I 30023
SBO3021 Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 20023
SBO3031 Yeni ve Yakınçağ Tarihi 20022
SBO3041 İnsan Hakları ve Demokrasi20022
SBO3051 Ülkeler Coğrafyası20023
SBO3061 Topluma Hizmet Uygulamaları12025
EGT2022 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı22035
EGT3011 Sınıf Yönetimi20023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0006 Seçmeli 620024
SBO3012 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II20022
SBO3162 Sosyal Bil. Sözlü ve Yazlı Edebiyat İncelemesi20023
SBO3032 İnsan İlişkileri ve İletişim 20023
SBO3042 Çağdaş Dünya Tarihi20023
SBO3052 Siyasi Coğrafya 20023
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme30035
EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri I22034
EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO4011 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 20023
SBO4051 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnc. 22045
SBO4031 Günümüz Dünya Sorunları 20024
SBO4041 Özel Öğretim Yöntemleri II22035
EGT4103 Program Geliştirme20024
EGT4011 Okul Deneyimi 114036
EGT4051 Özel Eğitim20023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 720025
SBO4012 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II20024
SBO4042 Sosyal Proje Geliştirme20024
SBO4052 Drama20025
EGT4021 Rehberlik30034
EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 126058
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2071 Sosyal Bilgiler Öğretiminin Tarihi20023
SBO2081 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitapları20023
SBO2091 Sosyal Bilgiler Programlarında Tarih Konuları20023
SBO2101 Sosyal Bilgilerde Kavram Eğitimi ve Öğretimi20023
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2111 Sömürgecilik Tarihi 20023
SBO2121 Yerşekilleri ve İnsan İlişkileri20023
SBO2131 Türkiye Turizm Coğrafyası20023
SBO2141 Çevre Eğitimi20023
SBO2151 Doğal Kaynaklar ve Kullanımı20023
SBO2161 Osmanlı Fetih Politikası20023
SBO2171 Türk Kültür Tarihi 20023
SBO2181 Osmanlı Diplomasi Tarihi 20023
SBO2201 Selçuklu Tarihi20023
SBO2191 Coğrafya Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar20023
SBO2211 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti-I 20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2082 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Film ve Belgesellerin Kullanımı 20023
SBO2092 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Sanat Ürünlerinin Kullanımı 20023
SBO2102 Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında Edebi Ürünler ve Kullanımı 20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2072 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değerler Eğitimi20023
EGT2172 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT3021 Öğretimde Bireysel Farklılıklar20023
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU2551 Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular30034
SBU2711 Çağdaş Siyasi Kültür30034
SBU4502 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular30034
SBU3551 Ortadoğu’da Devlet ve Din 30034
SBU3412 Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet30034
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO3062 İslam Tarihi20024
SBO2052 Vatandaşlık Bilgisi20022
SBO3082 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti-II20024
SBO3092 Uluslar arası Örgütler20024
SBO3102 Harita Kullanımı20024
SBO3112 Türk Dünyası Coğrafyası20024
SBO3122 Afetler Coğrafyası20024
SBO3132 Osmanlı Diplomatikası20024
SBO3142 Türkiye ve Ortadoğu20024
SBO3152 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi20024
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO4062 Eğitimde Yeni Yönelimler20025
SBO4072 Eğtim Sistemleri Eğilimler ve Gelişmeler20025

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
SBO1121Sosyal Bilgilerin Temelleri 4455555555554445
SBO1031Arkeoloji4544555545555555
SBO1051Sosyoloji5225511124345333
EGT1011Eğitim Bilimine Giriş1325334452453123
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I4441133544433512
SBO1061Sosyal Psikoloji4433413455354455
MDB1051İngilizce I1111114433513311
BTO1811Bilgisayar I3334224323323322
TDB1031Türkçe 11313342113544245
SBO1052Genel Fiziki Coğrafya 5231213223314224
SBO1032Felsefe4455545555544233
SBO1042Ekonomi3233421434444345
SBO1022Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı5453555443444215
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 4333333533333343
BTO1812Bilgisayar II1431515513311423
MDB1052İngilizce II2124345343343332
TDB1032Türkçe 21111244533533344
SBO2011Türkiye Fiziki Coğrafyası5213111214112114
SBO2021İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü3441551132423225
SBO2221Siyaset Bilimine Giriş5225252112425215
SBO2041Temel Hukuk5343333455455545
SBO2051Sanat ve Estetik3454314454543424
SBO2061Bilimsel Araştırma Yöntemleri1552115115445411
EGT1102Eğitim Psikolojisi1434354554241134
SEC0001Secmeli 15535542454433455
SEC0002Seçmeli 24345545454444434
SBO2012Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 5231232233322123
SBO2022Antrapoloji5555354422324344
SBO2142Ortaçağ Tarihi 4132452222524435
SBO2152Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 1555315124215134
SBO2052Vatandaşlık Bilgisi5324253144354333
SEC0003Seçmeli 33543445353534335
SEC0004Seçmeli 44345253334454545
EGT2021Türk Eğitim Tarihi3455344345535454
EGT2011Öğretim İlke ve Yöntemleri2443434343243112
SBO3161Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I 4151552124514213
SBO3021Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 5231141413315112
SBO3031Yeni ve Yakınçağ Tarihi 5431152414512111
SBO3041İnsan Hakları ve Demokrasi5545442212231313
SBO3051Ülkeler Coğrafyası5424251122314111
SBO3061Topluma Hizmet Uygulamaları5334553555554144
EGT2022Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı3432335554343221
EGT3011Sınıf Yönetimi5444444433344334
SBO3012Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II5214352114512111
SBO3162Sosyal Bil. Sözlü ve Yazlı Edebiyat İncelemesi2343534445324534
SBO3032İnsan İlişkileri ve İletişim 3231121143541221
SBO3042Çağdaş Dünya Tarihi4554555455555555
SBO3052Siyasi Coğrafya 5214251224315111
EGT2012Ölçme ve Değerlendirme4233415555343445
EGT3111Özel Öğretim Yöntemleri I4331225555445345
EGT3012Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi4553355553234142
SBO4011Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 5151151425115211
SBO4051Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnc. 5555554543344345
SBO4031Günümüz Dünya Sorunları 5424243333255335
SBO4041Özel Öğretim Yöntemleri II3555555555554344
EGT4103Program Geliştirme5542535444433433
EGT4011Okul Deneyimi 15455434445555554
EGT4051Özel Eğitim1111135554343522
SBO4012Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II2541151415225111
SBO4042Sosyal Proje Geliştirme2555555555154423
SBO4052Drama3144543444553455
EGT4021Rehberlik4342145552143354
EGT4012Öğretmenlik Uygulaması 15555555555555555
SBO2071Sosyal Bilgiler Öğretiminin Tarihi5553454425431211
SBO2081Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitapları4455454344534545
SBO2091Sosyal Bilgiler Programlarında Tarih Konuları5451251414511111
SBO2101Sosyal Bilgilerde Kavram Eğitimi ve Öğretimi4544555455555555
SBO2111Sömürgecilik Tarihi 1251251113515111
SBO2121Yerşekilleri ve İnsan İlişkileri4223211322111111
SBO2131Türkiye Turizm Coğrafyası4135251145231455
SBO2141Çevre Eğitimi4325121314151131
SBO2151Doğal Kaynaklar ve Kullanımı4115431113325433
SBO2161Osmanlı Fetih Politikası3151152114513211
SBO2171Türk Kültür Tarihi 5141151123514221
SBO2181Osmanlı Diplomasi Tarihi 5151451112421121
SBO2201Selçuklu Tarihi1132351511512121
SBO2191Coğrafya Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar5425214213214112
SBO2211Osmanlı Kültür ve Medeniyeti-I 4544455555555555
SBO2082Sosyal Bilgiler Öğretiminde Film ve Belgesellerin Kullanımı 4555454445344424
SBO2092 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Sanat Ürünlerinin Kullanımı 3543445353534335
SBO2102Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında Edebi Ürünler ve Kullanımı 4545545454454555
EGT3021Öğretimde Bireysel Farklılıklar2345545454454555
SBO2072Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değerler Eğitimi4545545454544545
EGT2172Eğitim Sosyolojisi1445324324254433
SBU2551Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular5321354444344111
SBU2711Çağdaş Siyasi Kültür1234144431325113
SBU4502Türkiye Siyasetinde Güncel Konular5525344335515111
SBU3551Ortadoğu’da Devlet ve Din 5152241213535111
SBU3412Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet1532352322515431
SBO3062İslam Tarihi4451551311515111
SBO2052Vatandaşlık Bilgisi5453351215411111
SBO3082 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti-II5241451525411211
SBO3092Uluslar arası Örgütler4353454544313323
SBO3102Harita Kullanımı4331414122112111
SBO3112Türk Dünyası Coğrafyası3511311133345131
SBO3122Afetler Coğrafyası4115211221115154
SBO3132Osmanlı Diplomatikası5154151514525121
SBO3142Türkiye ve Ortadoğu5441541523415112
SBO3152Çağdaş Türk Dünyası Tarihi4544555554555555
SBO4062Eğitimde Yeni Yönelimler4533433354353354
SBO4072Eğtim Sistemleri Eğilimler ve Gelişmeler4424415552242245

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2X
PÇ-3XX
PÇ-4XXXX
PÇ-5
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8
PÇ-9XX
PÇ-10XX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XX
PÇ-13XXX
PÇ-14X
PÇ-15XXXX
PÇ-16XXXXX