Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Program DirektörüMehmet Faik Yılmaz
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıSınıf Öğretmenliği ABD'nın öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisans üstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
Mezunların Mesleki ProfiliDevlet ve özel ilöğretim okullarında istihdam edilir
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 2. sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili kazandığı yeterliliklere dayalı olarak, ilgili kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 3. öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 4. alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
 5. bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
 6. ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.
 7. ulusal ve uluslararsı eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 8. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
 9. kendini bir birey olarak tanır, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir
 10. topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir.
 11. bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
 12. kendi öz değerlendirmesini yapabilir.
 13. öğrenmeyi öğrenir.
 14. sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
 15. milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyar.
 16. yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1811 Bilgisayar I22034
TDB1031 Türkçe 120002
SNF1041 Temel Matematik 120025
SNF1051 Genel Biyoloji20025
SNF1061 Uygarlik Tarihi20025
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş30034
MDB1051 İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1812 Bilgisayar II22034
TDB1032 Türkçe 220002
SNF1052 Temel Matematik 220024
SNF1062 Genel Kimya20024
SNF1072 Türk Tarihi ve Kültürü20024
SNF1082 Genel Coğrafya20023
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MDB1052 İngilizce II30033
EGT1102 Eğitim Psikolojisi30034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF2011 Türk Dili 1: Ses ve Yapı Bilgisi20024
EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri30035
SNF2021 Genel Fizik20024
SNF2031 Müzik12024
SNF2041 Fen ve Tek. Lab. Uyg. 102013
SNF2051 Çevre Eğitimi20023
SNF2091 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü12023
SNF2071 Sosyoloji20022
SNF2081 Felsefe20022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2022 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı22035
SNF2012 Türk Dili 2: Cümle ve Metin Bilgisi20023
SNF2022 Çocuk Edebiyatı20023
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
SNF2042 Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları 202013
SNF2052 Müzik Öğretimi12023
SNF2122 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi12022
SNF2132 Güzel Yazı Teknikleri12022
SNF2142 Bilimsel Araştırma Teknikleri20023
SNF2092 Sanat Eğitimi12003
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme30035
EGT3011 Sınıf Yönetimi20023
EGT1052 Eğitim Felsefesi20023
SNF3061 Fen ve Teknoloji Öğretimi 130033
SNF3021 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi30034
SNF3031 Hayat Bilgisi Öğretimi30034
SNF3041 Matematik Öğretimi 130034
SNF3051 Drama22034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 120023
EGT4011 Okul Deneyimi 114036
SNF3122 Fen ve Teknoloji Öğretimi 230033
SNF3022 Türkçe Öğretimi30034
SNF3032 Sosyal Bilgiler Öğretimi30034
SNF3042 Matematik Öğretimi 230034
SNF3052 Erken Çocukluk Eğitimi20023
SNF3062 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0002 Seçmeli 220023
EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 126058
EGT2172 Eğitim Sosyolojisi20023
SNF4121 Görsel Sanatlar Öğretimi12022
SNF4131 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi20022
SNF4141 Trafik ve İlk Yardım20022
SNF4041 Etkili İletişim30034
SNF4051 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı20023
SNF4061 Okul Deneyimi 220023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0003 Seçmeli 320023
SEC0004 Seçmeli 420023
EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
EGT4021 Rehberlik30034
SNF4012 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim20023
SNF4022 İlköğretimde Kaynaştırma20023
SNF4032 Öğretmenlik Uygulaması 226058
EGT2021 Türk Eğitim Tarihi20023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF3072 Modernleşme ve Eğitim20023
SNF3082 Osmanlı Eğitim Tarihi20023
SNF3092 Toplumsal tarihte kadın ve çocuk20023
SNF3112 Vatandaşlık ve küresel değerler20023
SNF3142 Eğitimde Yaratıcı Drama Uygulamaları 20023
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF4071 Aile ve evlilik eğitimi20023
SNF4081 Hayat Boyu Eğitim20023
SNF4101 Stresle başa çıkma20023
SNF4111 Sosyal Beceri Eğitimi20023
SNF4151 Hareket ve Ritim20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF4062 Eğitimsel Biyografiler20023
SNF4072 Değerler eğitimi20023
SNF4082 Türk Demokrasi Tarihi20023
SNF4102 Eğitim Hukuku20023
SNF4052 Türk Bilim Tarihi20023
SNF4122 Eğitimde Program Geliştirme20023
SNF4132 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
SNF4142 Öğretmen meslek ahlakı20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO2082 Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları20023
FBO2072 Doğal Hayatı Koruma20023
IMO3071 Görsel Matematik20023
SBO2101 Sosyal Bilgilerde Kavram Eğitimi ve Öğretimi20023

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
EGT1011Eğitim Bilimine Giriş3234432333342223
SNF1041Temel Matematik 14452333434555225
SNF1051Genel Biyoloji3224455443224344
SNF1061Uygarlik Tarihi4445525333352444
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I3452122343334244
MDB1051İngilizce I5444434455233443
BTO1811Bilgisayar I4412225332243542
TDB1031Türkçe 11334243524435423
EGT2011Öğretim İlke ve Yöntemleri4445555433333355
SNF2011Türk Dili 1: Ses ve Yapı Bilgisi5433444355444534
SNF2021Genel Fizik3344355553335544
SNF2031Müzik4435224455543333
SNF2041Fen ve Tek. Lab. Uyg. 13445523543343524
SNF2051Çevre Eğitimi5344552533324455
SNF2091Beden Eğitimi ve Spor Kültürü4353443344444455
SNF2071Sosyoloji5343432345232334
SNF2081Felsefe1344344544442252
EGT2012Ölçme ve Değerlendirme5445444455455544
EGT3011Sınıf Yönetimi4444445333454455
EGT1052Eğitim Felsefesi4454344545444333
SNF3061Fen ve Teknoloji Öğretimi 14444555534553444
SNF3021İlk Okuma ve Yazma Öğretimi4344423334333545
SNF3031Hayat Bilgisi Öğretimi4544554435434544
SNF3041Matematik Öğretimi 15454455435445534
SNF3051Drama3444544344445455
EGT4012Öğretmenlik Uygulaması 14455455244553445
EGT2172Eğitim Sosyolojisi4554554454555544
SNF4121Görsel Sanatlar Öğretimi4455544455535545
SNF4131Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi4434554535555332
SNF4141Trafik ve İlk Yardım4455344345534454
SNF4041Etkili İletişim4544544444544455
SNF4051Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı4444444334354545
SNF4061Okul Deneyimi 25545444445445534
EGT1102Eğitim Psikolojisi3354445544443435
SNF1052Temel Matematik 25445555343324454
SNF1062Genel Kimya5444455552345544
SNF1072Türk Tarihi ve Kültürü4324453444433523
SNF1082Genel Coğrafya2433444444555545
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 4233343125334434
BTO1812Bilgisayar II3512233233445511
MDB1052İngilizce II2244334343333324
TDB1032Türkçe 21334243524435423
EGT2022Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı4343454444544454
SNF2012Türk Dili 2: Cümle ve Metin Bilgisi4335544443444445
SNF2022Çocuk Edebiyatı5445435534322434
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği4443343433443333
SNF2042Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları 23544444543433335
SNF2052Müzik Öğretimi4444555353452233
SNF2122Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi5344434455544522
SNF2132Güzel Yazı Teknikleri2554344443435253
SNF2142Bilimsel Araştırma Teknikleri3444434444523444
SNF2092Sanat Eğitimi2222123123121332
EGT4011Okul Deneyimi 14535544545555554
SNF3122Fen ve Teknoloji Öğretimi 25345545554444554
SNF3022Türkçe Öğretimi4445333553445445
SNF3032Sosyal Bilgiler Öğretimi3533545555544434
SNF3042Matematik Öğretimi 23334533344444555
SNF3052Erken Çocukluk Eğitimi3444354454444545
SNF3062Topluma Hizmet Uygulamaları3345132434424425
EGT3012Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi5545544445555534
EGT4021Rehberlik3454354454534454
SNF4012Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim3544555554545554
SNF4022İlköğretimde Kaynaştırma3544544544545445
SNF4032Öğretmenlik Uygulaması 24434554345353545
EGT2021Türk Eğitim Tarihi5444545445355334
SNF3072Modernleşme ve Eğitim4334335455551211
SNF3082Osmanlı Eğitim Tarihi1134343422254433
SNF3092Toplumsal tarihte kadın ve çocuk4122333344551532
SNF3112Vatandaşlık ve küresel değerler5222233453335513
SNF4071Aile ve evlilik eğitimi3315442234322443
SNF4081Hayat Boyu Eğitim3311444254212534
SNF4101Stresle başa çıkma4422354222323225
SNF4111Sosyal Beceri Eğitimi3243444122352433
SNF4062Eğitimsel Biyografiler1242442315324332
SNF4072Değerler eğitimi4422344354432121
SNF4082Türk Demokrasi Tarihi2223423343342355
SNF4102Eğitim Hukuku2143342323244523
SNF4052Türk Bilim Tarihi4243443335444122
SNF4122Eğitimde Program Geliştirme2533434244422431
SNF4132İnsan İlişkileri ve İletişim2235445321221432
SNF4142Öğretmen meslek ahlakı2433442344323332
FBO2082Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları4353441213435234
FBO2072Doğal Hayatı Koruma1343333143453315
IMO3071Görsel Matematik4215422441252344
SBO2101Sosyal Bilgilerde Kavram Eğitimi ve Öğretimi1135422354334543

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XX
PÇ-13XXX
PÇ-14X
PÇ-15XXXX
PÇ-16XXXXX