Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Program DirektörüAysun Gürol
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıProgramın temel amacı, okulöncesi eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki yeri ve önemini vurgulayarak, yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek düzeyde yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip okul öncesi öğretmeni adayları yetiştirilmektedir. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Okul Öncesi öğretmeni yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Programda, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip okul öncesi öğretmeni adayları yetiştirilmektedir. Bu anabilim dalından mezun olanlar, öğretmenlik mesleğinin yanısıra çocuk eğitimiyle ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilme olanağı bulabilmektedirler.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarındaki anasınıflarında ya da bağımsız anaokullarında okul öncesi öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Okul Öncesi Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretmen, anaokullarında da uzman öğretmen olarak görev yapmaktadır. Bu program mezunları, KPSS´den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından okul öncesi öğretmeni olarak atanmaktadır
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlar, kuramsal ve uygulamalı bilgileri tartışır
 2. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler
 3. Öğrenciler sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
 4. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler
 5. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır
 6. Öğrenciler çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular
 7. Öğrenciler konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler
 8. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır
 9. Öğrenciler alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
 10. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
 11. Öğrenciler mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılır, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek konusunda hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir
 12. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevredeki çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular
 13. Öğrenciler Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımlar
 14. Öğrenciler çocukların gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını açıklar
 15. Öğrenciler program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir
 16. Öğrenciler öğretmenin rehberlik görevlerini ve çocuğu tanıma yollarını tanımlar
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1051 İngilizce I30033
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
BTO1811 Bilgisayar I22034
EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş30034
OKL1111 Okul Öncesi Eğitime Giriş30036
OKL1121 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi30035
OKL1031 Psikoloji20024
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
OKL1112 Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım300312
EGT1102 Eğitim Psikolojisi30034
MDB1052 İngilizce II30033
BTO1812 Bilgisayar II22034
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
EGT1052 Eğitim Felsefesi20023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130035
OKL2011 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I 30035
OKL2021 Anne Çocuk Beslenmesi20025
OKL2031 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi22034
OKL2141 Çocukta Oyun Gelişimi20023
EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri30035
EGT2172 Eğitim Sosyolojisi20023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2021 Türk Eğitim Tarihi20023
EGT2022 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı22035
OKL2012 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II 30035
OKL2022 Çocuk Edebiyatı20023
OKL2032 Matematik Eğitimi30034
OKL2042 Çocuk Ruh Sağlığı30034
OKL2052 Drama22036
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri I22034
EGT3011 Sınıf Yönetimi20023
EGT4011 Okul Deneyimi 114036
OKL3011 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi22034
OKL3121 Müzik Eğitimi I12023
OKL3131 Fen Eğitimi22033
OKL3041 Görsel Sanatlar Eğitimi22034
IST1922 İstatistik30033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4051 Özel Eğitim20023
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme30035
OKL3012 Topluma Hizmet Uygulamaları12024
OKL3122 Müzik Eğitimi II22033
OKL3032 Materyal Geliştirme22035
OKL3142 Etkili İletişim30033
OKL3052 Bilimsel Araştırma Yöntemleri20023
OKL3062 Özel Öğretim Yöntemleri II22034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4021 Rehberlik30034
EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 126058
OKL4001 Anne Baba Eğitimi20024
OKL4021 Araştırma Projesi I12025
SEC0002 Seçmeli 220023
SEC0003 Seçmeli 320026
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0004 Seçmeli 420026
EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
OKL4012 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programı20024
OKL4022 Araştırma Projesi II12025
OKL4032 Öğretmenlik Uygulaması II26056
SEC0005 Seçmeli 530036
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR4102 Meslek Etiği Ve Yasal Konular 20023
SNF4071 Aile ve evlilik eğitimi20023
SNF4111 Sosyal Beceri Eğitimi20023
SNF4081 Hayat Boyu Eğitim20023
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
OKL2061 Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar30035
OKL2071 Okul Öncesinde Değerler Eğitimi30035
OKL2081 Çocuk Yayıncılığı30035
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
OKL4131 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Denetim20026
OKL4141 Okul Aile ve Çevre İşbirliği 20026
OKL4161 Okul Öncesi Dönemde Farklı Eğitim Modelleri20026
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
OKL4191 Çocukla İletişim30036
OKL4171 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri30036
OKL4181 Temel Sağlık Bilgisi30036
OKL4142 Okul Öncesinde Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Hakları30036
OKL4152 Çocukları Tanıma Teknikleri30036
OKL4162 Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma30036
OKL4072 Gelişim Kuramları30036
OKL4182 Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme30036
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
OKL4002 Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi20026
OKL4102 Okul Öncesi Dönemde Kişilerarası Problem Çözme Becerileri20026
OKL4122 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi20026

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
OKL1111Okul Öncesi Eğitime Giriş3234221223215423
OKL1121İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi3121131121212311
OKL1031Psikoloji3111111112334435
BTO1811Bilgisayar I1112222221111112
EGT1011Eğitim Bilimine Giriş1212223422234223
MDB1051İngilizce I1233222112323211
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1111221111123111
TDB1031Türkçe 11241112131122-42
OKL1112Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım2223233333332232
EGT1102Eğitim Psikolojisi2111151211111414
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2111112111112121
BTO1812Bilgisayar II1122112222111111
EGT1052Eğitim Felsefesi2222222222222222
MDB1052İngilizce II3443231544343334
TDB1032Türkçe 21241122121123131
OKL2011Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I 2112152233221122
OKL2021Anne Çocuk Beslenmesi2122233223342322
OKL2031Yaratıcılık ve Geliştirilmesi4221225222314522
OKL2141Çocukta Oyun Gelişimi1112213322121322
EGT2011Öğretim İlke ve Yöntemleri2211154112314555
SEC0001Seçmeli 13223213321322213
EGT2172Eğitim Sosyolojisi4113131222344211
OKL2012Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II 1112253223221245
OKL2022Çocuk Edebiyatı1222122233322222
OKL2032Matematik Eğitimi1112212223221222
OKL2042Çocuk Ruh Sağlığı1112242222221212
OKL2052Drama2225555555323323
EGT2022Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı2234555333443222
EGT2021Türk Eğitim Tarihi2132141121115312
OKL3011Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi1122222222221221
OKL3121Müzik Eğitimi I1121231231122322
OKL3131Fen Eğitimi1125425222223521
OKL3041Görsel Sanatlar Eğitimi3134355424442452
EGT3111Özel Öğretim Yöntemleri I1114554234234452
EGT3011Sınıf Yönetimi1223222212231431
EGT4011Okul Deneyimi 15555555555555555
IST1922İstatistik1124213333222122
OKL3012Topluma Hizmet Uygulamaları1243435555553233
OKL3122Müzik Eğitimi II1112233323231322
OKL3032Materyal Geliştirme1112452323333342
OKL3142Etkili İletişim2243222455544423
OKL3052Bilimsel Araştırma Yöntemleri1433425155244111
OKL3062Özel Öğretim Yöntemleri II1114343433443433
EGT4051Özel Eğitim2113355554331233
EGT2012Ölçme ve Değerlendirme1115555212515243
OKL4001Anne Baba Eğitimi1425442143322322
OKL4021Araştırma Projesi I1223444355533422
EGT4021Rehberlik1222355433343433
EGT4012Öğretmenlik Uygulaması 15555555555555555
SEC0003Seçmeli 31223213321233232
OKL4012İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programı3224523245525531
OKL4022Araştırma Projesi II2115223243322332
OKL4032Öğretmenlik Uygulaması II4334445555555554
EGT3012Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3523111214545122
SEC0005Seçmeli 51232233213221442
SEC0004Seçmeli 41222331433342233
PDR4102Meslek Etiği Ve Yasal Konular 4213111111111111
SNF4071Aile ve evlilik eğitimi3111122111141111
SNF4111Sosyal Beceri Eğitimi3451111112111111
SNF4081Hayat Boyu Eğitim2233311111523-11
OKL2061Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar1121332322332332
OKL2071Okul Öncesinde Değerler Eğitimi2212233224332333
OKL2081Çocuk Yayıncılığı2223344332222233
OKL4131Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Denetim2121122221224333
OKL4141Okul Aile ve Çevre İşbirliği 1222222232233333
OKL4161Okul Öncesi Dönemde Farklı Eğitim Modelleri1112223322223233
OKL4142Okul Öncesinde Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Hakları1223123223123343
OKL4152Çocukları Tanıma Teknikleri2212152222223232
OKL4162Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma1112233333223234
OKL4072Gelişim Kuramları1112152322231523
OKL4182Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme3112313332332242
OKL4171Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri2225123233321332
OKL4181Temel Sağlık Bilgisi1111141111121311
OKL4191Çocukla İletişim2232132111322323
OKL4002Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi3112243112232231
OKL4102Okul Öncesi Dönemde Kişilerarası Problem Çözme Becerileri3122231113221321
OKL4122Risk Altındaki Çocukların Eğitimi3222243111233534

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXXXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XXX
PÇ-15XXXXXX
PÇ-16XXX