İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Program DirektörüHasan Ünal
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Matematik alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Matematik öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi İlköğretim Matematik bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur
  2. Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır.
  3. Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur. Öğrencileri ve meslektaşları ile iyi bir iletişim kurabilir.
  4. Milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyar. Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
  5. öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur.
  6. yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.kendi öz değerlendirmesini yapabilir. sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
  7. Matematiksel iletişim, problem çözme, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerine sahip olur.
  8. İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
  9. bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır. öğrenmeyi öğrenir.
  10. Kendi öz değerlendirmesini yapabilir. sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1811 Bilgisayar I22034
MDB1051 İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş30034
IMO1021 Genel Matematik420515
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1812 Bilgisayar II22034
TDB1032 Türkçe 220002
EGT1102 Eğitim Psikolojisi30034
IMO1032 Soyut Matematik30038
IMO1042 Geometri30037
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MDB1052 İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO2021 Lineer Cebir I30035
IMO2031 Fizik I40046
IMO2041 Bilimsel Araştırma Yöntemleri20023
IMO2011 Analiz I42058
EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri30035
SEC0001 Seçmeli 120023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO2032 Fizik II40046
IMO2102 Analiz II42059
IMO2022 Lineer Cebir II30035
EGT2022 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı22035
SEC0002 Seçmeli 230035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO3011 Analiz III30035
IMO3021 Analitik Geometri I30035
IMO3031 İstatistik ve Olasılık22035
IMO3041 Cebire Giriş30035
IMO3051 Bilim Tarihi20023
EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri I22034
SEC0003 Seçmeli 320023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO3012 Diferansiyel Denklemler40046
IMO3102 Analitik Geometri II30035
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme30035
IMO3032 İstatistik ve Olasılık II22034
IMO3202 Özel Öğretim Yöntemleri II22034
EGT2021 Türk Eğitim Tarihi20023
IMO3062 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3011 Sınıf Yönetimi20023
EGT4021 Rehberlik30034
EGT4011 Okul Deneyimi 114036
EGT4051 Özel Eğitim20023
IMO4011 Elementer Sayı Kuramı30035
IMO4021 Matematik Tarihi 20024
SEC0004 Seçmeli 430035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 126058
IMO4202 Matematik Felsefesi200210
SEC0005 Seçmeli 530035
SEC0006 Seçmeli 630034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO2071 Bulanık Mantık 20023
IMO2051 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi20023
IMO2061 Cebir Öğretimi20023
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO2042 Okul Matematik Müfredatı30035
IMO2052 Ortaokulda Matematik Öğretimi30035
IMO2062 Öğrenme İçin Motivasyon Prensipleri30035
IMO2072 Türkiye Coğrafyası ve Politiği30035
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO3061 Matematik Öğrenimi ve Öğretimi20023
IMO3071 Görsel Matematik20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO4051 Geometri Öğretimi30035
IMO4031 Özel Diferansiyel Denklemler 30035
IMO4041 Matematiksel Programlama30035
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO4022 Matematiksel Oyunlar 30035
IMO4032 Sayısal Analiz Yöntemleri 30035
IMO4042 Matematiksel Modeller30035
IMO4052 Fen Teknoloji ve Toplum30035
IMO4102 Matematik Eğitiminde Alan Çalışması 30035
IMO4072 Çevre Eğitimi30035
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT4712 Film Eleştirisi30034
ILT4801 Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar30034
FVP3421 Doğa Fotoğrafı 30034
PDR3142 Yaratıcı Drama30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
IMO1021Genel Matematik2554252122
TDB1031Türkçe 14354342121
EGT1011Eğitim Bilimine Giriş4324553333
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1245332234
BTO1811Bilgisayar I1222222222
MDB1051İngilizce I3323141234
IMO1032Soyut Matematik2543345222
IMO1042Geometri2433445211
TDB1032Türkçe 24355252311
EGT1102Eğitim Psikolojisi4444551232
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1232424224
BTO1812Bilgisayar II1212211233
MDB1052İngilizce II3433333345
IMO2011Analiz I2545354222
EGT2011Öğretim İlke ve Yöntemleri5344532223
IMO2021Lineer Cebir I2533455122
IMO2031Fizik I3553341123
IMO2041Bilimsel Araştırma Yöntemleri4334452322
EGT2022Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı2434352323
IMO2102Analiz II2534354222
IMO2022Lineer Cebir II2534455322
IMO2032Fizik II3533452321
EGT3111Özel Öğretim Yöntemleri I2344351222
IMO3011Analiz III3432524222
IMO3021Analitik Geometri I2322555454
IMO3031İstatistik ve Olasılık2543353233
IMO3041Cebire Giriş3535454222
IMO3051Bilim Tarihi4444451223
EGT2012Ölçme ve Değerlendirme4442544122
IMO3012Diferansiyel Denklemler4454254222
IMO3102Analitik Geometri II4543553222
IMO3032İstatistik ve Olasılık II3454453212
IMO3202Özel Öğretim Yöntemleri II2445232222
EGT2021Türk Eğitim Tarihi3442442222
IMO3062Topluma Hizmet Uygulamaları2334342212
EGT3011Sınıf Yönetimi2335441443
EGT4021Rehberlik3453542122
EGT4011Okul Deneyimi 12334231344
EGT4051Özel Eğitim4334541544
IMO4011Elementer Sayı Kuramı2543342322
IMO4021Matematik Tarihi 2445433222
EGT3012Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi2443432232
EGT4012Öğretmenlik Uygulaması 13443452222
IMO4202Matematik Felsefesi3443533333
IMO2051Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi4234242334
IMO2061Cebir Öğretimi3424334324
IMO2071Bulanık Mantık 2422424322
IMO2042Okul Matematik Müfredatı2342334423
IMO2052Ortaokulda Matematik Öğretimi2323434322
IMO2062Öğrenme İçin Motivasyon Prensipleri2322532322
IMO2072Türkiye Coğrafyası ve Politiği4342343344
IMO3061Matematik Öğrenimi ve Öğretimi3434234343
IMO3071Görsel Matematik2522355543
IMO4051Geometri Öğretimi4242442423
IMO4031Özel Diferansiyel Denklemler 3342433442
IMO4041Matematiksel Programlama4342424334
IMO4022Matematiksel Oyunlar 4233443242
IMO4032Sayısal Analiz Yöntemleri 2323223222
IMO4042Matematiksel Modeller3443424424
IMO4052Fen Teknoloji ve Toplum4434232345
IMO4102Matematik Eğitiminde Alan Çalışması 3433544542
IMO4072Çevre Eğitimi3235342232
FVP3421Doğa Fotoğrafı 2135341234
PDR3142Yaratıcı Drama2345342454
ILT4712Film Eleştirisi3554255255
ILT4801Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar2554244314

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXXX