Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Program DirektörüMustafa Arslan
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, Fen Bilgisi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum, davranış ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Fen Bilgisi Öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi Fen Bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev alabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Fen bilgisi eğitimi alanında var olan kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgilere sahip olur ve bunları sözlü ve yazılı aktarma becerisi kazanır
 2. Eğitim ve Fen Bilgisi alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi kazanır
 3. Araştırma planlama, projelendirme, uygulama ve sonuçlandırma özelliği kazanır
 4. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğine sahip olur
 5. Bireysel ve grup içerisinde tek ve çok disiplinli takım çalışması yapma ve yürütme becerisi kazanır
 6. Toplumsal, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır
 7. Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir
 8. Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama özelliği kazanır
 9. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır
 10. Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır.
 11. Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme yeterliliğine sahip olur.
 12. Kalite ve çevre bilincine sahip olur
 13. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş30034
TDB1031 Türkçe 120002
FBO1011 Genel Fizik I40046
FBO1021 Genel Fizik Laboratuvarı I00212
FBO1051 Genel Matematik I40046
FBO1031 Genel Kimya I40046
FBO1041 Genel Kimya Laboratuvarı I00212
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
FBO1012 Genel Fizik II40046
FBO1022 Genel Fizik Laboratuvarı II00212
TDB1032 Türkçe 220002
FBO1052 Genel Matematik II40046
FBO1032 Genel Kimya II40046
FBO1042 Genel Kimya Laboratuvarı II00212
EGT1102 Eğitim Psikolojisi30034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1811 Bilgisayar I22034
EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri30035
FBO2031 Genel Fizik III 20023
FBO2041 Genel Fizik Laboratuvarı III00212
MDB1051 İngilizce I30033
FBO2011 Genel Biyoloji I40046
FBO2021 Genel Biyoloji Laboratuarı I00212
FBO2051 Genel Kimya III (Analitik Kimya)22035
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1812 Bilgisayar II22034
FBO2032 Modern Fiziğe Giriş20023
FBO2042 Fen Teknoloji Programı ve Planlama30034
FBO2012 Genel Biyoloji II40046
FBO2202 Genel Biyoloji Laboratuvarı II00213
SEC0001 Seçmeli 120023
MDB1052 İngilizce II30033
FBO2052 Genel Kimya IV (Organik Kimya)20024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri I22034
EGT2021 Türk Eğitim Tarihi20023
FBO3021 Fizikte Özel Konular 20023
FBO3151 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I22037
FBO3141 İstatistik22033
FBO3011 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi20023
FBO3171 Bilimsel Araştırma Yöntemleri20024
FBO3031 Kimyada Özel Konular20023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme30035
FBO3152 Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları II 20236
FBO3032 Çevre Bilimi30033
FBO3042 Yer Bilimi20023
FBO3072 Özel Öğretim Yöntemleri II22034
FBO3162 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
FBO3012 Genetik ve Biyoteknoloji 20023
FBO3122 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi30033
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2022 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı22035
EGT4011 Okul Deneyimi 114036
EGT4051 Özel Eğitim20023
EGT4021 Rehberlik30034
EGT3011 Sınıf Yönetimi20023
FBO4121 Evrim20024
FBO4111 Biyolojide Özel Konular20025
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 126058
EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
FBO4322 Astronomi20026
SEC0002 Seçmeli 220025
SEC0003 Seçmeli 320025
SEC0004 Seçmeli 420023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO2062 Sağlık ve İlkyardım20023
FBO2072 Doğal Hayatı Koruma20023
FBO2082 Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları20023
FBO2092 Fen Teknoloji ve Toplum20023
FBO2102 Fen ve Teknoloji Projesi Geliştirme 20023
FBO2112 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
FBO2122 Uluslararası Eğitim Projeleri20023
FBO2132 Bilimsel Sorgulama ve Fen Öğretimi20023
FBO2152 Eğitimde Drama20023
SBO2041 Temel Hukuk20023
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO4422 Çevre Kimyası 20025
FBO4432 Temel Optik ve Işık Öğretimi 20025
FBO4442 Biyoteknoloji20025
FBO4452 Gıda Kimyası 20025
FBO4462 Afet Kültürü 20025
FBO4472 Biyofizik20025
FBO4482 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yöntemleri20025
FBO4492 Oyunlarla Fen Eğitimi20025
FBO4502 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları 20025
FBO4512 Fen Eğitiminde Bilimsel Araştırmalar20025
FBO4522 Fen Öğretiminde Teknoloji Kullanımı 20025
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO4532 Öğretmen Etiği20025
FBO4542 Mesleki Yabancı Dil 20025
FBO4552 Özel Eğitimde Materyal Geliştirme20025
FBO4562 Besinler ve Sağlıklı Beslenme 20025
FBO4572 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri20025
FBO4582 Su Kimyası ve Teknolojisi 20025
FBO4592 Biyolojik Zenginliklerimiz20025
FBO4602 Fen Bilgisi Eğitiminde Kimya Kavramları20025
FBO4612 Fen Bilgisi Eğitiminde Biyoloji Kavramları20025
FBO4622 Fen Bilgisi Eğitiminde Fizik Kavramları20025
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM3091 Gıda Hijyen ve Sanitasyonu20023
GDM3101 Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji20023
TDE3331 Türk Mizah Kültürü20023
ISL2762 İş Hukukunun Temel Kavramları 20023
SNF4022 İlköğretimde Kaynaştırma20023
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
FBO1051Genel Matematik I3344322333423
FBO1031Genel Kimya I4355345543545
FBO1011Genel Fizik I2334332233333
FBO1021Genel Fizik Laboratuvarı I3454535433434
TDB1031Türkçe 12243442243314
FBO1041Genel Kimya Laboratuvarı I4343544523445
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I3132342141324
EGT1011Eğitim Bilimine Giriş2323322225434
FBO1052Genel Matematik II3444542332433
FBO1032Genel Kimya II4534545354353
FBO1012Genel Fizik II3444333434434
FBO1022Genel Fizik Laboratuvarı II4454535323433
TDB1032Türkçe 23242331333214
FBO1042Genel Kimya Laboratuvarı II3425234353243
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 3222342141425
EGT1102Eğitim Psikolojisi1243454323334
FBO2011Genel Biyoloji I5544444444555
FBO2021Genel Biyoloji Laboratuarı I5555545545445
FBO2051Genel Kimya III (Analitik Kimya)4534544553445
FBO2031Genel Fizik III 3543344423434
FBO2041Genel Fizik Laboratuvarı III2344545445444
EGT2011Öğretim İlke ve Yöntemleri4554452423334
BTO1811Bilgisayar I1113332345334
MDB1051İngilizce I2234222232523
FBO2012Genel Biyoloji II2334343323444
FBO2202Genel Biyoloji Laboratuvarı II3442444345433
FBO2052Genel Kimya IV (Organik Kimya)4534523243544
FBO2032Modern Fiziğe Giriş3434443424433
FBO2042Fen Teknoloji Programı ve Planlama5554531553512
BTO1812Bilgisayar II1134332435334
MDB1052İngilizce II2234222232523
FBO3011İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi3243354333354
FBO3171Bilimsel Araştırma Yöntemleri4554322235523
FBO3031Kimyada Özel Konular4342454454345
FBO3021Fizikte Özel Konular 3243434445343
FBO3151Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I3445434455453
FBO3141İstatistik2454511555514
EGT3111Özel Öğretim Yöntemleri I4454353554434
EGT2021Türk Eğitim Tarihi3434455354334
FBO3032Çevre Bilimi3334424345255
FBO3042Yer Bilimi4343553224334
FBO3072Özel Öğretim Yöntemleri II3433434454343
FBO3162Topluma Hizmet Uygulamaları3335443444555
FBO3012Genetik ve Biyoteknoloji 5444454544444
FBO3152Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları II 5553535555313
FBO3122Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi5544434342545
EGT2012Ölçme ve Değerlendirme4455453445344
FBO4121Evrim2334454434345
FBO4111Biyolojide Özel Konular5555544434444
EGT2022Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı2444543545334
EGT4011Okul Deneyimi 15445443454445
EGT4051Özel Eğitim3443444545345
EGT4021Rehberlik4354433455454
EGT3011Sınıf Yönetimi3455433344433
FBO4322Astronomi3445334555444
EGT4012Öğretmenlik Uygulaması 15444453554535
EGT3012Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi4354442354535
FBO2062Sağlık ve İlkyardım2333445332344
FBO2072Doğal Hayatı Koruma3434344342244
FBO2082Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları4545554344433
FBO2092Fen Teknoloji ve Toplum5544442544343
FBO2102Fen ve Teknoloji Projesi Geliştirme 4555432545424
FBO2112İnsan İlişkileri ve İletişim1244552553425
FBO2122Uluslararası Eğitim Projeleri2335432444553
FBO2132Bilimsel Sorgulama ve Fen Öğretimi4544554543345
FBO2152Eğitimde Drama2233443454334
SBO2041Temel Hukuk2222342243414
FBO4422Çevre Kimyası 2344533444445
FBO4432Temel Optik ve Işık Öğretimi 2232332323324
FBO4442Biyoteknoloji2334343434445
FBO4452Gıda Kimyası 1233434433354
FBO4462Afet Kültürü 3343554354455
FBO4472Biyofizik1244443423234
FBO4522Fen Öğretiminde Teknoloji Kullanımı 4545432544424
FBO4482Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yöntemleri5544343454423
FBO4492Oyunlarla Fen Eğitimi4454542454344
FBO4502Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları 5454543434434
FBO4512Fen Eğitiminde Bilimsel Araştırmalar5545443445434
FBO4532Öğretmen Etiği3454542345435
FBO4542Mesleki Yabancı Dil 1234442353324
FBO4552Özel Eğitimde Materyal Geliştirme3445433535444
FBO4562Besinler ve Sağlıklı Beslenme 2213334243355
FBO4572Öğrenmenin Biyolojik Temelleri5445543553324
FBO4582Su Kimyası ve Teknolojisi 1233433333344
FBO4592Biyolojik Zenginliklerimiz3443355444445
FBO4602Fen Bilgisi Eğitiminde Kimya Kavramları3444344434344
FBO4612Fen Bilgisi Eğitiminde Biyoloji Kavramları4444534554334
FBO4622Fen Bilgisi Eğitiminde Fizik Kavramları3444423434334
SNF4022İlköğretimde Kaynaştırma3454553435345
ITB3610Yazarlık Teknikleri4123331242224
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları1134452253322
GDM3091 Gıda Hijyen ve Sanitasyonu1133445231243
GDM3101 Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji1234443222234
TDE3331Türk Mizah Kültürü2333234433234
ISL2762İş Hukukunun Temel Kavramları 2234452244425

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XX
PÇ-13XXX