Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kıyı Turizmi ve Mimarlığı MIM620537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüFunda Kerestecioğlu Öztürk
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı turizm binaları ve yerleşmeleri,kıyı alanları konusunda uzmanlaşmak isteyen mimarlara konuyla ilgili altyapı bilgilerini geliştirmeye yönelik tartışma, araştırma ve geliştirme amaçlı dinamik anlayışta bir platform sunmaktır.
Dersin İçeriğiDoğal verileri, yapılı ve sosyal çevresi açısından kıyı kullanımının tanımı (deniz, göl, nehir ) / kıyıda yaşamın zenginliği / kıyı estetiği / Kıyı mekanı / kıyısal çevre / denizel çevre (marine environment)/ Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve mimarlık / kıyı kaynakları / kurumsal çerçeve / Kıyı alanları yönetimi ve turizm yerleşmeleri proje örnekleri: Antalya Çıralı ve Belek Kıyı Alanları Yönetim Projeleri . Kıyı Turizmi tanımı,türleri ve gereksinmeleri / Akdeniz çanağındaki kıyı turizminin tarihsel süreci ve değerlendirilmesi / WTO’nun 2020 Dünya Turizmi, Akdeniz Çanağı ve Türkiye için öngörüleri / Kıyı turizmini çeşitlendiren yeni eğilimler : Sağlık, iyileşme, güzelleşme, eğlence, yeni yaşam modelleri deneyimleri……… / Kıyıda sürdürülebilir turizmin ilkeleri ve yeni turizm modelleri: düşük etkili turizm . Deniz ortamı, kıyı yapıları, turizm ve mimarlık / Kıyıdaki jeolojik ve jeomorfolojik üniteler / Kıyı kumulları ve mimarlık / kıyı erozyonu / Kumsal düzenlemeleri, kumul bitkileri ve rekreasyonel amaçlı donatılar / Kıyıdaki doğa koruma alanları ve mimarlık (milli parklar, üreme alanları……) / GEF projesi ve Köprülü kanyon Milli Parkı’ndaki eko-turizm amaçlı düzenleme : rafting sporu ve turizm amaçlı düzenlemeler / yat turizmi, yerleşmeler, koylar, marinalar, Finike Marinası (SETUR) yönetim modeli / Karadeniz Uzungöl’e göl ve mimari açısından bakış. Ders, örnek ve vaka incelemesine dayalı çözüm arayışlarıyla zenginleştirilmiş bir kuramsal geliştirme alanı olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda kıyıya ve kıyı yapılarına teknik geziler yapılıp, konu ve sorunların birebir deneyimlenebilecek örnekler üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bilgilerin stüdyo ve seminer düzeni içinde karşılıklı aktarılması ve tartışılması esas olarak kabul edilmiştir. Derste, büro binalarının yöneticilerinin katılımıyla deneyim aktarılması da sağlanmaktadır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gonen, A.,1981, Tourism and Coastal Settlement Processes in the Mediterarnean Region, Ekistics,V.48,Number 290,October Davidson,R.,1992,Tourism in Europe, Pitman:Techniplus, Great Britain. Hunter,C. And Green,H.,1995, Tourism and Environment-A Sustainable Relationship? London:Routlage McNeely,J.A. and Thorsel,W.J.,1995, Guidelines: Development of national Parks and Protected areasfor Tourism,UNEP,WTO,Madrid. The Mediterranean Action Plan, 1981, UNEP, Ekistics, V.48, Number 290,October A.Lopez Ornat ve diğ,1996,Belek Coastal management Plan,The World bank,DHKD:Antalya Ulusal Eylem Planı,1997 – Arazi Kullanımı ve Kıyı Alanları Yönetimi, Danışman:S.Ener, İller Bankası Europe:Coast Wise, 1997, An Anthology of Reflections on Architecture and Tourism,ed.J de Grafy,010 Publishers:Rotherdam. M.Braud-Bovy & F.Lawson,1998, Tourism&Recreation, Handbook of Planning and Design,Architectural Pres:Boston Yenen,Z.,2000, (ed.F.Kerestecioğlu), istanbul’un Kıyıları ve Denizle İlişkisinin Değişimi, Marmara Denizi Kıyı Yönetimi Dünü-Bugünü-Geleceği Tartışma Kayıtları Kitabı,KAY Türkiye Milli Komitesi:İstanbuls.21-24,40-41. WTO,2000, Tourism 2020 V ision: Europe, Vol.4, World Tourism Organization :Madrid Özhan,E.,2001, Türkiye’de Kıyı Yönetimi Üzerine Değerlendirmeler, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III.Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı,KAY Türkiye Milli Komitesi:ODTÜ,s.1-11. MAP-Turkey 2002, The Mediterranean Action Plan in Turkey, Towards Sustainable Development,UNEP/MAP-REP.OF.Turkey Ministry of Environment Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kıyı mekanının verilerini, kıyı estetiğini, kıyı turizmini, kıyısal çevreyi anlamak ve bütünleşik kıyı alanları yönetimi ile mimarlık arasındaki ilişkiyi kurmak.
  2. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulama becerisi
  3. İlgili bina türlerinde tasarım / planlama ve uygulama konularında uzman bilgisine sahip olma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, kapsamı, ders hakkında bilgi verilmesi, kaynakça aktarılması. Dersin yürütülme biçiminin öğrencilerle tartışılmasıNA
2Kıyı Turizminin Tanımı – Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye Türkiye’de Kıyı Turizm Türleri (Deniz, Göl ve Nehir) ve Sayısal Değerleri / Akdeniz Kıyılarında Turizmin Tarihsel Süreci ve Yeni Eğilimler /İspanya’da Kıyı Turizminin Gelişim Süreci (Balearics Adaları) / Akdeniz HavzasındaTürkiye’nin Kıyı Turizmindeki Payı / Akdeniz Havzasında Kıyı Turizminin Değerlendirilmesi (İspanya, Hırvatisran, Yunanistan –Ada Turizmi – Türkiye ,Fransa, Mısır, İtalya, İsrail, Kıbrıs) / WTO’nun Akdeniz Turizmi için 2020 Öseçilmiş okumalar
3Kıyı Turizmi ve Gereksinmeleri /Kıyıdaki Turizm Yerleşmelerinin Gelişme Modelleri ve Süreçleri (R.Butler ve Smith Grafikleri)(1950 Kitle Turizmi ve Günümüz) / Kıyı Turizmini Çeşitlendiren – Pazarlama Farkını Oluşturan – Veriler (sağlık, iyileşme, spor, eğlence,kültür ) / Kıyı İçin Sürdürülebilir Bir Turizm Anlayışı (Eko-turizm, sorumlu turizm, alternatif turizm …. )/ Turizm Sektöründeki Eğilimlerseçilmiş okumalar
4Kıyı Mekanının Tanımı ve Turizm Mimarlığının Kıyı Mekanında yarattığı Çevresel Etkiler / Kıyı Mekanı /Kıyı estetiği/ Turizmde Kıyı / Kıyı Mekanının Tasarımı / Kıyıdaki Yaşam Zenginliği seçilmiş okumalar
5Turizm Mimarlığının Kıyıda Yarattığı Çevresel Etkiler (Doğal Çevre:Bitki,Hayvan,Toprak,Su, hava Yapılı Çevre: Fonksiyonlar, Konutun Yok Olması, Tarım ve Hyvancılık faaliyetlerinin Yerinin Turizmin Alması, Yerleşme Kararlarının ve Mimari Elemanların İncelenmesi, Sosyal Çevre:Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri, Ekonomik Yaşantının Değişmesi, Yöre halkının Girişimci Olarak Turizm Sektöründe Yer Kıyı Kaynaklarının Turizm Mimarlığı Acısından Değerlendirilmesi / Kıyının Akılcı-Bütünleşik – olarakseçilmiş okumalar
6İnceleme Gezisi ve Alan Çalışmasıseçilmiş okumalar
7Öğrenci Sunumları ve Ev Ödevleriseçilmiş okumalar
8Turizm Mimarlığı ve bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi :Kıyı Alanları Yönetimi ve Turizm Mimarlığı / Belek Kıyı Yönetim Planı / Akdeniz Eylem Planı-UNEP Kıyı Alanları Yönetim Tekniklerinin Turizm Tesislerinin Tasarımına ve Programlarına Etkileri -Sürdürülebilir Gelişme, Taşıma Kapasitesi, Çevre Etki Değerlendirme ve Çevrenin Niteliği seçilmiş okumalar
9Deniz Ortamı, Kıyı Yapıları, Turizm ve Mimarlık Deniz Ekosistemi:1.Jeolojik ve Jeomorfolojik Üniteler: Kayalıklar, Yarlar, Deniz Mağaraları, Marsh Alanları, Kıyı Kordonları, Kıyı Okları, Lagünler, Deltalar, Kumsallar, Kıyı Kumulları 2.Kıyı Kumulları ve Mimarlık: Kumsal Düzenlemeleri, Kumul Bitkileri, Rekreasyonel Amaçlı iskeleler, Su Sporları Donatıları 3.Yaşayan Deniz Kaynakları: Bölgesel Deniz Bitki Örtüsü ve Su Ürünleri) / Kıyı Yapılarının Tanımı (İskele, Barınak, Liman,Fener, Kayıkhane, Arıtseçilmiş okumalar
10Ara Sınav seçilmiş okumalar
11Uzungöl –Göl ve Turizm, Karadeniz balıkçı Barınakları ve Yayla Turizmi seçilmiş okumalar
12Kıyıdaki Doğa koruma Alanları ve Mimarlık Kıyıdaki Doğayı Koruma Alanları ve İhtiyacı Olan Mimari Düzenlemeler (Milli Park,Tabiat Parkı,tabiat Anıtı, tabiatı Koruma Sahası, Yaban hayvanları Üretme İstasyonu, Yaban Hayatı Yerleştirme Alanı, Balık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu, Tam Kontrollü Balık Yetiştirme Yerleri, Balık Yetiştirme Alanı, Orman İçi Dinlenme Yeri) /GEF Projesi ve Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki Turizm Amaçlı Düzenlemeler –Rafting Sporu ve Nehir Kıyısı Tesisiler / Dünya Turizm Öseçilmiş okumalar
13Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli alanlar ve Mimarlık Bern Sözleşmesi:Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi : Deniz Kaplumbağaları ve Akdeniz Fokunun Üreme Alanlarının Korunması Çalışmaları / Dalyan-İztuzu , Çıralı ve Turizm Barselona Sözleşmesi:Akdeniz’i Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi / Özel Çevre Koruma Alnaları ve Turizm: Kekova, Göçek ve Patara / Dilek Yarım Adası Milli parkı, Gelibolu Milli Parkı, Olimpos-Beydağlarseçilmiş okumalar
14Cenova Deklerasyonu: Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Sit: Kekova,Fethiye-Ölüdeniz / Mekan Standardı ve Güvenlik Açısından Turizmin Alandaki Etkileriseçilmiş okumalar
15Atölye çalışması: Dünya Mirası Sözleşmesi: Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme: Kıyı Şehri İstanbul’un Turizm Potansiyeli NA
16Ödev teslimi /FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması120
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar1
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması110
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev140
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer135
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)1
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok