Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Şehir Yenileme ve KorumaSBP306223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin Koordinatörüİclal Dinçer
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKentsel koruma kavramının planlama disiplini içindeki yeri ve öneminin kavratılması, bu kapsamda ortaya çıkan problemlerin ve çözüm örneklerinin tanıtılması.
Dersin İçeriğiKentsel koruma kavramının gelişimi, kentsel gelişim- sosyal yapı-koruma ilişkileri, yapı ve kent ölçeğinde koruma sağlıklaştırma ve yenileme kavramları, kentsel koruma ve yenilemede Türkiye ve dünya örnekleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Derste her hafta okunması gereken makalelere dersin web sayfasından ulaşılabilinir: http://korumayenileme.blogspot.com/ Diğer kaynaklar ilave okumalar için önerilmektedir.
 • Ahunbay, Z. (1999) Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Binan, C. (1999) Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğünden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslar arası Evrim Süreci, YTÜ Yayınları, İstanbul
 • Cullingworth, B., Nadin, V. (2002) “Heritage Planning”, Town and Country Planning in the UK, (thirteenth edition), Routledge, ss: 231-258.
 • Çelik, Z. (1998) 19.Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Ekinci, O. (1994) İstanbul’u Sarsan On Yıl (1983 - 1993), Anahtar Kitaplar, İstanbul.
 • Erder, C. (1975) Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • İslam, T. (2009) Devlet Eksenli Soylulaşma ve Yerel Halk: Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) Örneği, doktora tezi, YTÜ.
 • Kuban, D. (2001) Türkiye’de Kentsel Koruma, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Madran, E. (2002) Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutum ve Düzenlemeler, ODTÜ, Ankara.
 • Okyay, İ. (2001) Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması-Malraux Yasası, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Roberts, P., Sykes, H. (2000) (eds) Urban Regeneration: A Handbook, London: Sage Publications
 • Aktüre, S. (1985) “Osmanlı Devleti’nde Taşra Kentlerindeki Değişimler” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, , İletişim Yayınları, C: 4, ss: 891-902, İstanbul.
 • Arslan, G. (1990) “Koruma Planlamasında İlk Aşama; Tespit ve Tescil”, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı içinde, Kültür Bakanlığı, Ankara, 27–33.
 • Ataöv A. ve S.Osmay (2007) “Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım”, METU, JFA 2007/2 (24:2), 57-82.
 • Dinçer, İ. (2010) Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent Planlamanın Yollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması: Protokol Alanından Yenileme Alanına…, Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları (Ed: Dilek Özdemir) içinde, ss: 225-255, Nobel Yayınevi.
 • Dinçer, İ. (2010) Türkiye'de 1980 Sonrası Yapısal Dönüşümün Mekânsal İzlerine Bir Örnek: Yenileme Alanları, Mimarlık, S:352, ss: 24–27.
 • Dinçer, İ., Z.Enlil, Y. Evren (2009) “İstanbul’un Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi”, Megaron - YTÜ Mimarlık Fakültesi E Dergisi, 2009; 4 (1) 5-15,
 • Enlil, Z. M. (2000) “Yeniden İşlevlendirme ve Soylulaştırma: Bir Sınıfsal Proje Olarak Eski Kent Merkezlerinin ve Tarihi Konut Dokusunun Yeniden Ele Geçirilmesi,” Domus, 8, 46–49.
 • Kayın, E. (2007) “Modern Bir Kurgu Olarak Koruma Paradigmasının Dönüşümü ve Modern Mimarlık Mirası”, Mimarlık 338, http://www.mimarlarodasi.org.tr/mimarlikdergisi/index.cfm?sayfa=mimarlik
 • Özdemir, D. (yh) (2010) Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayınevi.
 • Özdemir, D. (2004) “1980 Sonrasında Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları ve Birlikte Yönetim”, Kent Gündemi, ŞPO, İstanbul, 6, 51–58.
 • Tekeli, İ. (1980) “Türkiye’de Kent Planlamasının Tarihsel Kökleri”, Türkiye’de İmar Planlaması içinde (ed.T. Gök), ODTÜ, Ankara, 8–112.
 • Tekeli, İ. (1985) “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel Dönüşüm”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi içinde (ed. F. Aral), İletişim, İstanbul, 4, 870–890.
 • Tekeli, İ. (1998) "Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık (Ed. Y.Sey) Tarih Vakfı, İstanbul,1–24.
 • Tekeli, İ. (2001), “Bir Modernite Projesi Olarak Türkiye’de Kent Planlaması”, Modernite Aşılırken Kent Planlaması içinde, İmge, Ankara, 9-34.
 • Uzun, C.N. (2002) “Kentte Yeni Bir Dönüşüm Süreci ve Yasal Düzenlemeler”, Planlama Dergisi, 2002/1, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, ss: 37–44,Ankara.
 • Zeren, N. (1981) “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Tarafından Koruma Kararı Verilen Yerleşmelerde Kararların Uygulanabilirliğinin Araştırılması”, Türkiye I. Şehircilik Kongresi 2.Kitap içinde (ed. Y.Gülöksüz), ODTÜ, Ankara, 225–250.
 • Zeren, N. (1990) “Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Süreci, İlkeler, Yöntemler”, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, Kültür Bakanlığı Yayını, ss: 35–47, Ankara.
 • Akkar, Z. M. (2006) “Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye”, Planlama, 2006/2, ss: 29-38
 • Burtenshaw, D., Bateman, M., Ashworth, G. J. (1981) The City in West Europe J. Wiley Chichester Eng. and New York.
 • Delafons, J. (2005) Politics and Preservation, E
 • Jokilehto, J. (1999) A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Rodwell, D. (2007) Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell Publishing.
 • Stubbs, J.H., (2009) Time Honored: A Global View of Architectural Conservation, John Wiley
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci koruma ve kentsel koruma kavram ve uygulamalarının gelişimi konusunda temel bilgileri edinir
 2. Öğrenci tarihi dokuların ve diğer kentsel yerleşik alanların planlanmasında kullanılacak kavram ve uygulamaları öğrenir
 3. Öğrenci kentsel koruma, sağlıklaştırma, yenileme uygulamalarındaki sosyal, ekonomik ve kurumsal boyutlar hakkında bilgi sahibi olur

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin kapsamı, programı, yürütme biçiminin açıklanmasıNA
2Koruma kavramı, kentsel koruma düşüncesinin gelişimi, uluslar arası sözleşmeler, koruma-kentsel gelişim ilişkileriilgili makaleleler
3Kentsel ölçekte koruma ve yenileme kavramları ve terminolojisi ilgili makaleleler
4Tek yapı ölçeğinde koruma ve uygulama yöntemlerine ilişkin kavramlar ve uygulama örnekleri ilgili makaleleler
5Türkiye’de kentsel koruma ve planlama sisteminin evrimi Iilgili makaleleler
6Türkiye’de kentsel koruma ve planlama sisteminin evrimi IIilgili makaleleler
7Ara sınavNA
8Koruma, sosyal yapı, kültürel değişim ve planlama ilişkileriilgili makaleleler
9Koruma sağlıklaştırma ve yenileme planlamasında Batı örnekleri Iilgili makaleleler
10Koruma sağlıklaştırma ve yenileme planlamasında Batı örnekleri IIilgili makaleleler
11Koruma sağlıklaştırma ve yenileme planlamasında Batı örnekleri IIIilgili makaleleler
12Koruma sağlıklaştırma ve yenileme planlamasında Türkiye örnekleri I ilgili makaleleler
13Koruma sağlıklaştırma ve yenileme planlamasında Türkiye örnekleri II ilgili makaleleler
14Koruma sağlıklaştırma ve yenileme planlamasında Türkiye örnekleri IIII ilgili makaleleler
15Dönem ödevlerinin sunulmasıNA
16Final SınavıNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması110
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev25
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar135
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması110
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev23
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok