Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sources on Ottoman Economic History031769037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıOsmanlı iktisat tarihinin birincil kaynaklarının (Osmanlı ve Avrupa arşivleri) analizi ve tarih yazımı arasındaki ilişkiyi sorgulamak
Dersin İçeriğiOsmanlı toplumunda vergilerin toplanması, yeniden dağıtılması, sermaye birikimi, kır-kent örgütlenmesi, ticaret, hukuk, özel mülkiyet, gündelik yaşam, cinsiyet politikaları gibi alanların birincil ve ikincil kaynaklarının değerlendirilmesi./
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Halil İnalcık&Şevket Pamuk (der.), Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 2000. Fikret Yılmaz, “Boş Vaktiniz Var mı? Veya 16. Yüzyılda Anadolu’da Şarap, Eğlence ve Suç”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 1, 2005. Fikret Yılmaz, ”XVI. Yüzyil Osmanlı Toplumunda Mahremiyetin Sınırlarına Dair”, Toplum ve Bilim, 83, 2000. Fikret Yılmaz, ”Zina ve Fuhuş Arasında Kalanlar: Fahişe Subaşıya Karşı”, Toplumsal Tarih, 220, 2012. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak, YKY Yayınları, 2003. Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001. Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000. Diğer Kaynaklar / Other Sources : Suraiya Faroqhi, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak, YKY Yayınları, 2003. Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001. Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi ve Gündelik Yaşam, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000. Halil İnalcık&Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1914), İstanbul: Eren Yayınları, 2000. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2000. M. Genç, “İltizam” in Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 22, İstanbul, 2000. Ed. Madeline Zilfi, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000. Edhem Eldem, French Trade in Istanbul In The Eighteenth Century, Leiden: E. J. Brill, 1999. E. Eldem, Goffman, Daniel. and Masters, Bruce. 1999. eds. The Ottoman City Between East and West, Cambridge: Cambridge University Pres, 1999. Christoph K. Neumann, “Selanik’te Onsekizinci Yüzyılın Sonunda Masarif-i Vilayet Defterleri, Merkezi Hükümet, Taşra İdaresi Ve Şehir Yönetimi Üçgeninde Mali İşlemler” Tarih Enstitüsü Dergisi, 16, 1998. Yuzo Nagata, Tarihte Ayânlar, Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997. Mehmet Genç, “Esham” in Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 11, İstanbul, 1995. Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994. Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. Yüzyıldan Tanzimata Mali Tarih), İstanbul: Alan Yayıncılık, 1986. Özer Ergenç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Taşra Yönetiminin Mali Nitelikleri”, Journal of Turkish Studies, 10, 1986. Bahaeddin Yediyıldız, “XVIII. Asır Türk Vakıflarının İktisadi Boyutu”, Vakıflar Dergisi, 18, 1984. Mehmet Genç, “18. Yüzyıla Ait Osmanlı Mali Verilerinin İktisadi Faaliyetin Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Bir Çalışma”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 10, 1981. Gabriel Piterberg, Osmanlı Trajedisi, Tarih-Yazımının Tarihle Oyunu, İstanbul, 2005. Halil İnalcık, “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700”, Archivum Ottomanicum, 6, 1980. Yavuz Cezar, “Bir Ayânın Muhallefatı Havza ve Köprü kazaları Āyanı Kör İsmail-Oğlu Hüseyin (Musadere olayı ve terekenin incelenmesi)”, Belleten, XLI/161-164, 1977 Halil İnalcık, “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, Studies in Eighteenth Century Islamic History, eds. Thomas Naff and Roger Owen, London: Southern Illinois University Pres, 1977. Mehmet Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi” in Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tartışmalar, 8-10 Haziran 1973, eds. Osman Okyar and H. Ünal Nalbantoğlu, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1975. Halil İnalcık, “Capital Formation in the Ottoman Empire”, Journal of Economic History, vol. 29, 1969. Ömer Lütfi Barkan, XV. VE XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunun Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, Birinci Cilt: Kanunlar, İstanbul, 2001. Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul, 1994. Erol Özvar, Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, İstanbul: 2003. Leslie Pierce, Ahlak Oyunları, 1540-1 Osmanlı’da Ayntab Mahkemesi ve Toplumsal Cinsiyet, İstanbul, 2005. Murat Çizakça, Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet, İstanbul: Tüsev Yayınları, 2006. Michael Meeker, İmparatorluktan Gelen bir Ulus, İstanbul, 2005. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi ve Gündelik Yaşam, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000. Halil İnalcık&Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1914), İstanbul: Eren Yayınları, 2000. J. Black&D. M. MacRaild, Studying History, London: Macmillan Press, 1997. Linda Darling, “Ottoman Fiscal Administration: Decline or Adaptation?”, The Journal of European Economic History, 26/1, 1997. Linda Darling, Revenue-Raising And Legitimacy, Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660, Leiden: E. J. Brill, 1996. Yavuz Cezar, “18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Taşrasında Oluşan Yeni Mali Sektörün Mahiyet ve Büyüklüğü Üzerine”, Toplum ve Ekonomi, 9, 1996. Fatma Müge Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire, Oxford University Press, 1996. Salzmann, Measures of Empire: Tax-farmers and the Ottoman Ancien Regime, 1695-1807, Unpublished Ph. D. thesis, Columbia University, 1995. Salzmann, “An Ancien Regime Revisited: “Privatization” and Political Economy in the Eighteenth-Century Ottoman Empire”, Politics and Society, 21/4, 1993. Ariel Salzmann, “Privatization and “Public” Office: The Voyvodalık of Diyarbakir in the Eighteenth Century”, The Turkish Studies Asssociation Bulletin, 16/2, 1992. Carter Findley, “Māliyye” in The Encyclopaedia Of Islam, 6, 2nd edition, Leiden: E. J. Brill, 1991. Findley, “Muhassıl” in The Encyclopaedia Of Islam, 6, 2nd edition, Leiden: E. J. Brill, 1991. Findley, “Mutasarrıf” in The Encyclopaedia Of Islam, 6, 2nd edition, Leiden: E. J. Brill, 1991. McGowan, Bruce. Economic life in Ottoman Europe. Taxation, trade and the struggle for land, 1600-1800, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler birincil kaynakların kullanımı ve analizi arasındaki ilişkiyi açıklama becerisi kazanacaktır.
  2. Arşiv çalışmasına eleştirel bakmayı öğrenecekler.
  3. Osmanlı istatistiklerini değerlendirme becerisi kazanacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişFaroqhi 2001
2Tarih, Tarihçi, Toplum ve KaynaklarBlack&MacRaild, chp.1,4
3Tarih, Tarihçi, Toplum ve KaynaklarBlack&MacRaild, Chp. 5, 6, 7
4Tahrir Defterleriİnalcık 2000; Karpat 2003.
5Avarız ve Cizye DefterleriÖzel (İnalcık&Pamuk 2000 içinde); Darling 1997, 1996.
6Muhallefat DefterleriCezar, 1986; Göçek 1996
7Fermanlar ve İradelerKütükoğlu 1994.
8KanunnamelerBarkan 2001
9Mukata’a ve Malikane-Mukata’a defterleriGenç 2000, 1995, Özvar 2003
10Şeriyye SicilleriYılmaz 2000;Yılmaz 2005; Yılmaz 2012
11Şeriyye SicilleriFaroqhi 2000; Pierce 2005; Zilfi 2000.
12Vakıf ArşivleriÇizakça 2006, Yediyıldız 1984.
13Topkapı Sarayı Arşivi
14Kronikler, Genel Osmanlı TarihleriPiterberg 2005; Tezcan 2010; Zinkeisen 2011
15Avrupa Arşivleri (İngiliz, Alman, Fransız ve Viyana Konsolosluk Raporları/Meeker 2005
16Genel Değerlendirme

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok