Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Anlama Teknikleri I: Okuma EğitimiTRO326135220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Fuat Arıcı
Dersi Veren(ler)Ali Fuat Arıcı
Asistan(lar)ıEmre Yazıcı
Dersin AmacıOkuma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi hedeflenmektedir
Dersin İçeriğiBilişsel bilimin (cognitive science) günümüze ve geleceğe dönük katkıları uzanımında, okuma-kavramanın doğasını açıklamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmalarda okuma ve kavrama seviyesinin toplumların gelişmişliğini sergilemesi bakımından önemli bir göstergeye karşılık geldiği ve bu yüzden de onun geliştirilmesi düşüncesinin öğretim uygulamasının özünü oluşturduğu bildirilmektedir. Özellikle, son otuz yılda psikologlar ve eğitimciler, genç ve yetişkin okuyucuların metin anlamlandırma süreçleri üzerine büyük ilgi göstermiştir. Yapay zekâ ve dilbilimdeki gelişmelerden etkilenen bilişsel bilimcilerin girişimleri, okuma-kavramanın altında yatan psikolojik mekanizmaların anlaşılmasını büyük ölçüde kolaylaştırmış ve metinden öğrenme süreçlerinde bilişsel araştırmanın katkılarına genel bir bakış açısı kazandırmıştır. Sözü edilen araştırmalar yoluyla genç ve yetişkin okuyucuların metinden anlamayı nasıl gerçekleştirdikleri sorusu da çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, metinden anlama sürecindeki deneysel araştırmanın tarihsel geçmişi ve bilişsel bilimin başlıca savunuları arasındaki etkileşimin ayrıntılı bir analizinden doğan sonuçlar, metinlerin gerek yapısal gerekse işlevsel açılardan birtakım testten geçirilmesini önermektedir. Bu nedenle, metni kavramanın temel yönlerini anlamada, ne tür gelişmeler kaydedildiğini saptamak gerekmektedir. Daha az gelişme olan alanlar üzerinde ise ileri araştırmaların nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda, zengin çıkarımlara zemin hazırlayabilecek durumdaki bir işleyişin yöntem bilgilerine başvurmak gerekmektedir. Bunun gerekçesi ise her okuyucunun okumadan aynı zevki alamayacağı ve okumayla ilgili olarak eşit düzeyde beceriler geliştiremeyeceği doğrultusundaki varsayımlardır. Diğer bir neden ise bireysel ve çevresel etkilerden kaynaklanan seviye farklılıklarının nasıl giderilebileceği, daha da önemlisi bunu gidermenin mümkün olup olamayacağı sorusu çerçevesinde, işe doğru yöntemle ve uygun ortamda başlanması gerektiği yönündeki görüşlerdir (Akyol, 2006, s. 29). Bütün bu aşamalar açısından düşünüldüğünde okuma eyleminin çeşitli bileşenlerden oluştuğu görülmektedir. Bu bileşenlerin anlama, akılda tutma ve metinsel bilgiyi doğru şekilde birleştirme becerilerinden müteşekkil olduğu görülmektedir (Oakhill 1994). Dolayısıyla bu ders çerçevesinde, birincil önemdeki konuların listelenmesi ve kuramsal çerçevenin geçmişten günümüze gelen etkileri bağlamında söz konusu alanlarda ilerleme sağlamanın temel koşulu durumundaki işlem basamaklarının tartışmaya konu edilmesi hedeflenmektedir. Teorisyenler, okuma işlemlerinin doğasını genel ifadelerle tanımlamaktadır. Örneğin, bu konudaki tipik tartışmalar okuma esnasında yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bilgi işlemenin genişliği ve bellek ölçümüne dayalı testlerden elde edilen verilerin okuma zamanına ait olup olmadığıyla sınırlıdır. Dolayısıyla metinden öğrenme süreçleri olarak adlandırılan bilişsel bakış açısını göz önüne alan araştırma tarzı, sistematik olarak son yirmi yıl içinde ancak gerekli ilgiye kavuşabilmiştir. Bu konulardaki geniş bir bilimsel tartışmayı psikoloji ve diğer bilimlerin pek çoğunda, özellikle dilbilimi üzerine çalışanların farklı değişken ve özellikler kapsamında kurgulamış oldukları araştırmalar aracılığıyla da gözlemlemek mümkündür. Yapısal açıdan iyi düzenlenmiş metin ve metnin süreç bilgileri üzerine odaklanan çalışmaların büyük miktarındaki başlıca amaç, metinlerin doğasını aydınlatmak üzerinedir. Bu açılardan bu derste işlenecek konular, metin organizasyonu ve metinden öğrenme kuramlarının genel bir taslağıyla başlayacaktır. İlerleyen haftalarda ise çalışan bellek kapasitesindeki dil işleme, metinden öğrenme ve bireysel farklılıklarla doğrudan ilişkili bazı olguları açıklamak için metin üretimi, metin kavraması ve metinden çıkarım süreçleri bağlamında kullanımbilimsel bir seviyeye karşılık gelebileceği düşünülen metin kavramanın gündemdeki bilişsel modelleri üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Akyol, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Andreasen, N.C. (2003). Cesur Yeni Beyin (Çev., Yıldırım B. Doğan). İstanbul: Okuyan Us Yayın.
 • Özbay, M. 2009; Okuma Eğitimi, Öncü Ktap Evi, Ankara.
 • Alıcı, T. (2008). Bilincin nörofizyolojik mekanizması. Kognitif Nörobilimler. Karakaş, S. (Edt.). Mn Medikal
 • Özakpınar, Y.(2000). Psikolojinin Kavramsal Yapısı. İstanbul: Ötüken Neşriyat
 • Sanders, B.(1999). Öküzün A'sı: Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Heywood, C.(2003). Baba Bana Top At!(Batı'da Çocukluğun Tarihi). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Manguel, A.(Çev. Ellioğlu, F.)(2001). Okumanın Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2007). Vgotsky, Piaget ve yapılandırmacı okuma eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 243-249
 • Freire, P. (1998). Okuryazarlık: Sözcükleri ve dünyayı okuma (Çev., Şebnem Çiler Tabakçı). İmge Kitabevi.
 • Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü (kavramlar, yaklaşımlar). İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Karakaş, S., Başar, E. (2001). Beyin, zihin ve kognitif süreçlerine yolculuk. Bilim ve Ütopya. (84).
 • Karakaş, S. (2003). Beden-zihin sorunundan beyin biliş ilişkisine: Felsefeden pozitif bilimlere. S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel (Ed.), Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler (3-31). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Okuma işlemlerinin doğasını öğrenir.
 2. Okuma işlemlerinin doğasını genel ifadelerle tanımlar.
 3. Okuma esnasında bilgi işlemenin genişliği ve bellek ölçümüne dayalı testler hakkında bilgi edinir.
 4. Söz konusu testlerden elde edilen verilerin okuma zamanına ait olup olmadığıyla ilgili çıkarımda bulunur.
 5. Metinden öğrenme süreçleri olarak adlandırılan bilişsel bakış açısını göz önüne alan araştırma tarzı hakkında bilgi edinir
 6. Yapısal açıdan iyi düzenlenmiş metin kavramı hakkında bilgi edinir.
 7. Yapısal açıdan iyi düzenlenmiş metin kavramı ve metnin süreç bilgileri üzerine odaklanan çalışmaların amaç yapısını çözümler.
 8. Metin organizasyonu ve metinden öğrenme kuramlarının genel bir taslağı konusunda bilgi edinir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kavramsal çerçevenin tanıtılması 1. Giordan, A. (2008). Öğrenme. (Çev., Mehmet Baştürk-Ebubekir Bozavlı-Murat Tulan). De Ki Basım Yayım Ltd. Şti. 2. Draaısma, D. (2007). Bellek Metaforları: Zihinle İlgili Fikirlerin Tarihi. (Çev., Gürol Koca). Metis Yayınları. 3. Andreasen, N.C. (2003). Cesur Yeni Beyin (Çev., Yıldırım B. Doğan). İstanbul: Okuyan Us Yayın. 4) Wood, D. (2003). Çocuklarda düşünme ve öğrenme (Çev., Mine Özünlü). Doruk Yayıncılık.
2Okuduğunu anlama süreçleri konusundaki araştırma geçmişi ve bu çerçevede diğer bilimlerden (Psikoloji, Dilbilimi vb.) gelen katkılarKeçik, İ. ve Subaşı, L. (2004). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım. (Ed. Canan İleri). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
3Psikoloji biliminden gelen katkılarKarakaş, S., Başar, E. (2001). Beyin, zihin ve kognitif süreçlerine yolculuk. Bilim ve Ütopya. (84).
4Metin kavramanın psikolojik doğasıders notları, önerilen kaynaklar. Powerpoint sunumları ve Kayıtlar
5Metin bağlantılarının sunumuBurnett, R. (2007). İmgeler Nasıl Düşünür. (Çev.,Güçsal Pusar). Metis Yayınları.
6Metin bağlantısal sunumları için anlambilimsel ayrıştırmaGrünberk, T. (2006). Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme. İstanbul: YKY.
7 Çerçeveler: Şemalar ve Senaryolarders notları, önerilen kaynaklar. Powerpoint sunumları
8Ara Sınav
9Şema Teorilerinin Tarihsel Gelişimiders notları, önerilen kaynaklar.
10Şema teorisi için genel kanıtlarders notları, önerilen kaynaklar. Powerpoint sunumları ve Kayıtlar
11Schank ve Albelson’un Senaryo Teorisiders notları, önerilen kaynaklar.
12Senaryo teorisi için genel kanıtlarders notları, önerilen kaynaklar. Powerpoint sunumları ve Kayıtlar
13Senaryo teorisi için genel kanıtlarders notları, önerilen kaynaklar.
14Yapı, Süreç ve Dünya Bilgileri Çerçevesinde Metni Anlamak1) Ong, W.J. (2003). Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi. (Çev., Sema Postacıoğlu Banon). Metis Yayınları. 2) Freire, P. (1998). Okuryazarlık: Sözcükleri ve dünyayı okuma (Çev., Şebnem Çiler Tabakçı). İmge Kitabevi. 3) Keçik, İ. (1992). İlkokul öğrencilerinin özet ve hatırlama metinlerinde bağdaşıklık sorunu. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi, 71-75.
15Genel değerlendirme: Metin/Söylem bilgisi ve diğer bilimlerden gelen katkılarUzun, L. (2003). Orhon Yazıtları'nın Söylemsel Özelliklerine İlişkin Birkaç Gözlem. Mustafa Canpolat Armağanı. Haz., A. Ata ve M. Ölmez, Ankara: 2003, 261-280.
16Final sınavıders notları, önerilen kaynaklar. Powerpoint sunumları ve kayıtlar

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım7010
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler220
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama162
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği17
Projeler220
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok