Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimsel Araştırma YöntemleriSBO206123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıBilimsel araştırma süreçlerini tanıtmak ve kendi alanına dair problemleri tespit etmek bunları çözme çabasını bilimsel süreçlerle yaşamaktır
Dersin İçeriğiBilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bilimsel araştırma yöntemleri ders notu (1) Çepni, S. (2001). Araştırmacı Öğretmen ve Öğrenciler İçin: Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Erol Ofset: Trabzon (2) Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş- Nitel ve Nitel Eleştirel Kuram Metodolojiler. Anı Yayıncılık: Ankara. (3) Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. Çevirenler: Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun. Baki Kitapevi: Adana (4) Palmer, R.E. (2002). Hermenötik. Çeviren: İbrahim Görener. Anka yayınları: Ankara (5) Punch, K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Baskı. Çev: Dursun Bayrak-H. Bader Arslan- Zeynep Akyüz. Siyasal Kitapevi: Ankara (6) Seale, C. (1999). TheQuality of QuantitiveResearch: IntroducingQualitativeMethods. Sage: London (7) Silverman, D. (2005). DoingQualitativeResearch: A PracticalHandbook (secondedition). Sage: London (8) Yıldırım, A.; H. Şimşek (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Basım. Seçkin Yayıncılık: Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bilim ve onunla ilgili temel kavramları (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.) tanımlar
  2. Bilimsel araştırmanın temel yapısını ve dayandığı temel felsefeleri açıklar. Bilimsel araştırma sürecinin temel yapısını fark eder. Kendi alanına dair araştırma soruları geliştirir ve alanındaki problemleri tanımlamaya çalışır.
  3. Nitel ve nicel yöntemlerin dayandığı temel felsefeleri tanımlar ve bu iki yöntemin farklılıklarını fark eder.
  4. Nicel yöntemlere dair temel kavram ve araştırma modellerini fark eder.
  5. Nicel yöntemlerde kullanılan örneklem ve çeşitlerine örnekler verir.Nicel yöntemlerde kullanılan veri toplama araçlarını tanır ve bunlara dair kendi alanına özgü problemler üzerinden örnekler sunar
  6. Nitel araştırma tasarımlarını tanır. Nitel araştırmada örneklem çeşitlerini tanır ve kendi alanına dair geliştirdiği problemden, nitel bir örneklem seçer.
  7. Nitel araştırmada veri toplama araçlarını tanır ve kendi alanına özgü bir problem doğrultusunda veri toplama aracı geliştirir.Toplanan verilerin analiz etme verileri toplama süreçlerini fark eder.
  8. Araştırmaların raporlaştırılması sürecinde referans verir, kaynakça gösterir, temel bilgilerin yanı sıra araştırma raporunda yer alması gereken diğer unsurları tanır ve kendi alanına özgü bir problemden hareketle öğrendiklerini uygular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriğinin tanıtılması ve yapılan alan araştırmalarından örnekler gösterilmesiİlgili Kaynak
2Bilimsel araştırmaya ait temel kavramlar: Bilim, Bilimsel bilgi, olgu, kavram, prensip, yasa, hipotez, teori tanımlarının verilmesi. Araştırmanın ne olduğu ve araştırma süreci nasıl gerçekleştiğinin verilmesi.İlgili Kaynak
3Araştırma yöntemlerinin kökenleri ve tarihçesinin gözden geçirilmesi. Araştırmaya nasıl başlandığı ve araştırma sorularının nasıl geliştirilmesi gerektiğinin vurgulanması. Alan özgü problemler geliştirilmesinin sağlanmasıİlgili Kaynak
4Veri toplama süreci. Evren, örneklem ve değişken kavramlarının gözden geçirilmesi. Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmesi. Alana özgü problem geliştirilerek bu kavramları ilgili örnekler üzerinde betimlemekİlgili Kaynak
5Nicel araştırma tasarımı ve ilgili temel kavramların verilmesi. Alana özgü nicel yöntemlerle geliştirilebilecek problemlerin belirlenmesiİlgili Kaynak
6Nicel araştırma tasarımı veri toplanma yollarının verilmesi ve anket, gözlem formu ve ölçek geliştirmenin nasıl geçekleştiği; dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunun verilmesi. Alan özgü problem yada problemler üzerinden nicel veri toplama araİlgili Kaynak
7Nitel araştırma desenlerinin tanıtılması ve bunların farklılıklarının verilmesi.İlgili Kaynak
8Ara SınavSINAV
9Nitel araştırmada örneklem çeşitlerinin tanıtılması ve alana özgü problemlerin nitel örneklemelerinin alınmasına dair örneklerin verilmesini sağlama.İlgili Kaynak
10Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinin (görüşme, gözlem, doküman incelemesi) tanıtılması ve alan özgü bir problem üzerinden görüşme soruları ve gözlem dokümanlarının geliştirilmesinin sağlanması.İlgili Kaynak
11Nitel araştırmada veri analizinin nasıl gerçekleştiği konusunun gözden geçirilmesiİlgili Kaynak
12Araştırma raporunda bulunması gereken bölümlerin tanıtılması ve bu raporun yazılması sırasında dikkat edilecek hususların (kaynakça, referans verme, içindekiler, tablolar listesi vs.) tanıtılması.İlgili Kaynak
13Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanmasıİlgili Kaynak
14Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanmasıİlgili Kaynak
15Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanmasıİlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıSINAV

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok